Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Obecné poučení o jazyce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

OBECNÉ POUČENÍ O JAZYCE Komunikace, řeč, mluva Komunikace uvědomělý proces předávání informací, výměna myšlenek mezi lidmi základní jednotka komunikace je výpověď Jazyk systém výrazových a významových prostředků a pravidel jejich užívání k smysluplnému projevu nástroj myšlení a dorozumění vznikl v pracovní činnosti, vyvíjí se s vývojem společnosti a lidské činnosti Řeč – schopnost člověka vyjadřovat myšlenky artikulovanými zvuky nebo grafickými značkami Druhy komunikace Verbální– mluvení, použití jazyka, ať v podobě mluvené či psané Neverbální použití neverbálních prostředků:mimika, gesta a posuňky, fyzický kontakt, dotyk použití neverbálních způsobů komunikace:kresby, vtipy, plakáty, reklamy beze slov, pantomima, světelný signál, morseovka Verbálně neverbální použití obojích prostředků, např. comicsy, nebo řeč + obraz, řeč + hudba Jazyk a písmo Jazyk národní společný pro všechny příslušníky jednoho národa nebo etnika zahrnuje všechny podoby, jimiž se mluví nebo píše, tj. útvary spisovné i nespisovné Jazyk mateřský– jazyk, jímž komunikujeme odmala, poznáváme ho zvlášť z úst matky, jazyk nejbližšího okolí, mluvčí si ho osvojil v dětství Světové jazyky mluví se jimi na mezinárodních jednáních hovoří jimi nejvíce lidí angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština, čínština Jazyk umělý byl vytvořen jedincem důvod = snaha o jednoduchý, snadno zvládnutelný celosvětový dorozumívací prostředek esperanto, znaková řeč hluchoněmých, programovací jazyky, matematické fyzikální a chemické znaky, světelné signály Jazyk živý dosud užívaný k dorozumívání a vyvíjející se Jazyk mrtvý jazyk, který už nemá rodilé mluvčí sanskrt, chetitština Písmo Obrázkové Pojmové, slovní -sumerské a egyptské hieroglyfy Slabičné - grafický znak označuje slabiku,klínové písmo Hláskové - Feničané vytvořili hláskovou abecedu, od nich ji převzali Aramejci a Řekové - odtud 2 větve:západní → latinské písmo (vzniklo díky Etrukům) a východní - staroslovenština → starší písmo hlaholice, mladší cyrilice, z níž vznikla azbuka, cyrilice používána pravoslavnými Slovany Jazykověda a její disciplíny Lingvistika- věda společenská, zabývá se analýzou jazyka, popisem a výkladem jazykových jevů, zkoumá vznik, vývoj, stavbu a funkci jazyka Nauka o zvukové stránce jazyka Fonetika- o zvukové podstatě hlásek, o artikulaci hlásek Ortoepie- pravidla spisovné výslovnosti hlásek Nauka o písemné stránce jazyka Ortografie- soubor zásad a pravidel pravopisu Nauka o slovu Lexikologie- nauka o slovní zásobě Sémantika- nauka o věcných významech slov Frazeologie- nauka o ustálených slovních spojeních Etymologie- nauka o původu slov a slovních spojení Onomastika- nauka o vlastních jménech Morfologie- nauka o tvarech slov Nauka o větě o mluvnické a významové stavbě věty a souvětí, o větných členech, větných vztazích a jejich vyjadřování Nauka o textu Stylistika- nauka o slohu, o výběru, použití a uspořádání jazykových prostředků v určitém slohovém útvaru Dialektologie zkoumání nářečí Srovnávací mluvnice o historických souvislostech mezi příbuznými jazyky Bohemistika- vědní obor zabývající se českým jazykem, literaturou, ale i českými dějinami a kulturou Slavistika- studium slovanských jazyků, původu Slovanů, kultury, dějin Příbuznost jazyků, jazykové skupiny Jazykové skupiny- vzájemně podobné jazyky, společný původ Genetická klasifikace jazyků Indoevropské- většina evropských Uralské (Ugrofinské)- maďarština, finština, estonština, laponština Baskičtina Jazyky indoevropské vývoj ze společného indoevropského prajazyka Helénské-starověká i nová řečtina Balkánské - albánština Keltské - Irština, Bretonština, velština Germánské - angličtina, němčina, holandština, vlámština, švédština… Baltské - litevština, lotyština Slovanské - vymřelá staroslovenština, bulharština, srbochorvatština, slovinština, čeština, slovenština, polština Jazyky slovanské základní rys - ohýbání společný základ - praslovanština 3 skupiny slovanských jazyků a)západoslovanské-čeština, slovenština, polština b)východoslovanské -ruština, běloruština, ukrajinština c)jihoslovanské-slovinština, srbština, chorvatština, makedonština, bulharština -staroslovenština- hlaholice a cyrilice Dvojí písmo Latinka- latinské písmo Azbuka- z cyrilice

Témata, do kterých materiál patří