Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Povídky

TXT
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu TXT.

Povídky Josefa Škvoreckého
Povídka - Tøi mládenci v peci ohnivé Jednou zjara, v sobotu veèer, se objevily tøi dívky v kabátech a v krátkých sukních, které šly na pou pobavit se po tìžké práci. Tøi kolemjdoucí mládenci - Šolc,Meduna a vypravìè (Škvorecký) je zpozorovali a následovali je. Koukali na nì, jak se jim vyzývavì houpaly suknì sem a tam. Škvorecký je pozdravil, chtìl upoutat jejich pozornost, jenže ony ani neodpovìdìly. Po marné snaze znudìný Medun nabídl, že by mohli jít nìkam, kde jsou holky a hudba. Pøišli tedy ke Gráfu (hotel v Praze), ale jeden chlápek jim øekl, že se tam nic nedìje a žádné holky tam nejsou. Nakonec se rozhodli zkusit ještì hotel Sport, ale tam byl jen pán se vstupenkami a s úsmìvem. Otoèili se zpìt do ulice a pøi pohledu na oblohu Meduna unaveným hlasem øekl: ,,Všude lákaj, a všude je ... " Škvorecký vzpomíná, jak touží po seznámení s dìvèaty, ale zùstává sám s kamarády. Hl. Postavy: Škvorecký, Meduna, Šolc Ilustrace: Jiøí Šlitr Nakladatelství: Svobodné slovo, Praha 1967 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Povídka - Poèátek mé literární dráhy Jednou k veèeru pøibìhl Ulrych k penzionu, na jehož terase sedìl vypravìè (Škvorecký) a jeho blond sestra. Oznámil, že kousek od penzionu bydlí Jim McKinley alias Jiøí Rychtr. Ten za dva dny pøijde a bude žádat Škvoreckého, aby mu pomohl s jeho novým románem Jezdec ze Sierry la Plata a aby obstaral krajinná líèení, popisy osob a lyrické dialogy. Ovšem krása jeho sestry omraèovala Jiøího Rychtra tak, že ani nedokonèoval vìty a stále na ní zíral. Mezitím už zaèal Škvorecký psát román o divokém západì a jedna z jeho inspirací byla Zorka Bìhounková, mistrynì republiky v krasobruslení, jinak dívka ze sousedního penzionu, která se mu líbila, ovšem v románu byla havraní krasavice Jennifer. Mezitím se jeho sestra a Jiøí Rychtr dají spolu dohromady, jenže zanedlouho je vztah ukonèený, sestra se zakoukala do dùstojníka. Román nakonec vyšel, ale autor, Jiøí Rychtr, pozmìnil pár hlavních scén. Tøeba pùvabná Jennifer se promìnila na blondýnu, která vypadala jako vypravìèova sestra. Zmìnil úplnì pøíbìh, což Škvoreckého pøekvapilo a taky naštvalo. Jeden z výtiskù byl poslán i vypravìèovì sestøe, ale ta dopisy neète, ète totiž zásadnì jen romantiku ,,Veèery pod lampou". Škvorecký se tìšil na svou práci, která byla úplnì pøedìlaná. Hl. Postavy: Škvorecký, Ulrych, Jiøí Rychtr Ilustrace: Jiøí Šlitr Nakladatelství: Svobodné slovo, Praha 1967 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Povídka - Eva byla nahá Pøíbìh se odehrává v dobì habešské války. Vypravìèem je opìt samotný Škvorecký, který vzpomíná na školní výlet do Itálie. V Praze si všímá copaté holèièky, kterou v pøíbìhu oznaèuje jako svou první lásku. V prùbìhu povídky popisuje vzhled dívenky, její pláè, který nastává, když opouští Prahu. Anebo také své pocity k ní, zážitky, i když si vlastnì nepamatuje, o èem si pøesnì kdysi povídali. Povídka konèí situací, kdy uèitelka vezme chlapce a malou dívenku Evu na pláž, kde se chtìjí vykoupat. Chlapci se svlékají do plavek, zatímco ze stanu vychází v plavkách uèitelka a malá Eva zcela nahá, èímž na sebe strhne chlapeckou pozornost. Uèitelka s dívenkou se rozebìhnou do moøe, zatímco chlapci zùstávají na bøehu. Konec povídky je otevøený, je v ní vyjádøena smrt uèitelky i dívenky v moøských vlnách, avšak dùvod není zcela jasný. Škvorecký v povídce zachycuje své první pocity k dívce, co ho okouzlila. Hl. Postavy: Škvorecký, Jiøí Chrùma, Eva Ilustrace: Jiøí Šlitr Nakladatelství: Svobodné slovo, Praha 1967

Témata, do kterých materiál patří