Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Publicistické útvary

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (50,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

11. PUBLICISTICKÉ ÚTVARY styl sdělovacích prostředků, z lat.publicius = veřejný, obecní rozmanitost žánrů, obsahu, náplně požadavky: aktuálnost, působivost, obecná přístupnost, přesvědčivost funkce: poučná, vzdělávací, informační, přesvědčovací, zábavná Charakteristika publ. útvarů: psaná publicistika – periodický tisk (noviny, časopisy), internetová média (elektronická forma novin, internetové časopisy atd.), teletext TV mluvená publicistika – pořady vysílané TV a rozhlasem (zpravodajské relace, diskusní pořady, cestopisné, dokumenty, reportáže apod.) celkový charakter projevů: je dán snahou rychle a výstižně informovat adresáta různého věku a vzdělání o aktuálních událostech požadavky: věcnost, obsahová správnost, srozumitelnost, aktuálnost aby získal čtenáře/posluchače pro své názory, musí být ve svém projevu přesvědčivý všechny publ. útvary jsoupromyšlené a předempřipravené kromě rozhovorů, diskusí a debat jsoumonologické Jazykové prostředky pestrost obsahu i formy neutrální spisovný jazyk (kromě fejetonu – ten může pracovat např. se slangem, obecnou češtinou) V projevech se vzájemně vyvažují 2 protikladné tendence: automatizace = využívání stále stejných jazykových prostředků, očekávaných a předpokládaných, konvenčních, stereotypních vyhovují rychlé orientaci adresáta (např. zprávy o počasí), jsou-li však příliš časté, vnímáme je jako otřelé, tzv.klišé(tvář našeho venkova, panuje obecný názor) aktualizace = užití takových prostředků, které působí svou novostí, nečekaností, neotřelostí a upoutávají pozornost adresáta (např. inovace ustálených slovních spojení – „co Čech, to vydavatel“) časté v nadpisech (př. Havárie krásy = havárie kamiónu s keramikou) obrazná pojmenování shodný PK 3. osoba slovesa Stavba publ. útvarů: tzv.obrácená pyramida = na začátku stojí nejdůležitější údaje a směrem ke konci méně a méně podstatná, doplňující fakta - titulek kdo – co – kdy – kde proč – jak další informace - „ - přitažlivost článku do značné míry ovlivňujítitulky(mají naznačit obsah, ale hlavně upoutat pozornost čtenáře) Noviny (časopisy) jako celek zahrnují tyto prvky: záhlaví řádek pod záhlavím nadtituly stran rubriky obrazový materiál popisky inzerce tiráž (technické a vydavatelské údaje na poslední straně – většinou) Slohové útvary publicistického stylu: zpravodajské (ryze informativní) – zpráva, oznámení, referát, komuniké analytické (hodnotící články různého zaměření – úvodník, komentář, analytický článek, polemika, pamflet, recenze, kritika, diskuse, hodnotící úvaha beletristické: fejeton, sloupek, kurzívka, glosa, reportáž, cestopis, črta, interview, soudnička propagační (reklamní)zprávyoznámeníčlánekúvodníkkomentářglosa = malý komentář zpravidla k jednomu faktu recenzereferátreportážfejetonsloupekcauserieinterview

Témata, do kterých materiál patří