Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Souvětí souřadné a podřadné

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Souvětí souřadné a podřadné Stavba souvětí souvětí – těsné spojení dvou i více vět ve vyšší větný, významově gramatický celek; tento celek je ohraničen též zvukově (intonace) a graficky. vztah podřazovací – vztah závislosti (determinace), formálním prostředkem pro vyjádření determinace jehypotaxe (závislost věty na větě řídící, spojení těsnější) vztah přiřazování – vztah souřadnosti (koordinace), formálním prostředkem pro vyjádření koordinace jeparataxe (spojení vět rovnocenných, nezávislých, spojení volnější) Druhy vět v souvětí věta hlavní mluvnicky nezávislá na jiné větě v souvětí nelze se na ni jinou větou zeptat věta vedlejší mluvnicky závislá na jiné větě (zastupuje větný člen věty řídící) připojuje se spojkou podřadící (ale, že, když aj.) --> věty spojkové vztažným zájmenem n. vztažným příslovcem -->věty vztažné věta řídící řídí některou větu závislou (může to být věta hlavní i věta vedlejší) věta závislá závisí na větě řídící (může to být jen věta vedlejší) Druhy souvětí souvětí souřadné – obsahuje nejméně dvě věty hlavní, tj. mluvnicky nezávislé (na počtu vět vedlejších nezávisí) souvětí podřadné – obsahuje pouze jednu větu hlavní a jednu nebo více vět vedlejších Souvětí souřadné souvětí slučovací (kopulativní) – věty jsou prostě přiřazovány, obsahy výpovědí jsou sobě rovné (A i B je pravda) a, i (Martin se vykoupal a/i oholil.),ani (Nepřišel ani nezavola. neboAni nepřišel, ani nezavolal),nebo (platí obě výpovědi –O prázdninách buď bruslil nebo lyžoval – píšeme bez čárky);jednak – jednak, zčásti – zčásti, hned – hned, chvíli – chvíli aj. souvětí stupňovací (gradační) – obsah druhé věty je závažnější než obsah první věty (platí A, ale nadto platí B) ba (Nevěřili mu, ba pokládali ho za lháře.),dokonce, ba dokonce, ba i, ale i; nejen – ale i, nejen – nýbrž i souvětí odporovací (adverzativní) – obsah druhé věty popírá obsah první věty, je s ním v nesouladu (protikladu), nebo ho omezuje (B je v rozporu s A) ale(Měl přijít, ale nepřišel.), avšak, však, leč, nýbrž, nicméně, ale zato, a(Bylo těžké najít nocleh, a našli jsme ho přece.), sice - ale souvětí vylučovací (disjunktivní) – obsahy vět nemohou platit současně, platí kterákoli, ale jen jedna z nich, vzájemně se vylučují (jestliže platí A, nemůže platit B a naopak) nebo (Zaplať, nebo odejdi.),anebo; buď – buď, buď – nebo (Buď se uč, nebo mi pojď pomoci.) souvětí důvodové (kauzální) – poměr mezi větami, z nichž druhá svým obsahem přináší informaci důležitou pro pochopení obsahu věty první (B je důvodem A) neboť (Utekl, neboť byl zoufalý.),vždyť, totiž souvětí důsledkové (konkluzivní) – poměr mezi větami, z nichž druhá obsahově vyplývá z prvé (B vyplývá z A) proto,a proto (Byl jsem unavený, a proto jsem hned usnul.), tedy,tudíž, tak, a tak (Nedařilo se mi, a tak jsem odešel.) souvětí vysvětlovací (explikativní) – druhá věta je vysvětlením věty prvé (A, tj. B) tj., a to, totiž (Žije v domku po rodičích, on ho totiž zdědil.),vždyť, však, to (Ozvala se rána, to pytlák vystřelil.) Souvětí podřadné věty vedlejší závisí na větách řídících jako větný člen spojky nejsou větnými členy, vztažná zájmena a příslovce jsou větnými členy tzv. odkazovací slova, tj. ukazovací zájmena nebo odkazovací příslovce věty řídící, která odkazují na větu vedlejší, nepokládáme za větný člen (Koupil jsemto, co se mu líbilo.) Druhy vět vedlejších podmětná vyjadřuje podmět věty řídící, přísudkovou část tvoří věta řídící nejčastěji uvozena vztažným zájmenemkdo, co nebo spojkamiže, aby, kdyby Kdo rád lyžuje, jezdí na hory. (lyžař) Potěšilo mě, že si na mne vzpomněl. Není mi známo, kdy přijde. přísudková vyjadřuje jmennou část přísudku jmenného se sponou, vyskytuje se zřídka Obloha byla, jako když ji vymete. (byla jako

Témata, do kterých materiál patří