Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stylistika, slohové útvary a postupy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (50 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Stylistika, slohové útvary a postupy Způsob výstavby jazykového projevu, tj. způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků, nazýváme sloh (styl). Sloh dává projevu jednotný a charakteristický ráz. Projevuje se ve výběru jednotlivých prostředků, jichž je v projevu užito, a v jejich uspořádání v celek. Po stránce jazykové závisí slohová vytříbenost zejména na vhodném výběru slov, na plynulé stavbě vět a na jejich spojení v souvislý text. Nauka o slohu se nazývá stylistika. Pojednává o podstatě slohu a o jeho druzích, o slohové výstavbě jazykových projevů (textů) a o slohovém rozvrstvení jazykových prostředků. Styl příznačný pro jazykové projevy jednotlivce, jednoho autora, nazýváme individuální (osobní) styl. Nejnápadnější jsou rozdíly v individuálním stylu různých autorů umělecké literatury (Karel Čapek, Vladislav Vančura). Ve spisovném vyjadřování existuje celá řada slohotvorných činitelů obecné platnosti. Záleží na tom, zda je projev veřejný, nebo neveřejný zda je projev mluvený, nebo písemný jaký má projev účel (funkci). Vedle toho se uplatňuje ještě řada činitelů dalších, zvláště to, zda se v projevu obráží citové zaujetí pisatele, nebo zda se v něm projevuje jen stránka rozumová, zda jde o projev bezprostřední, nepřipravený, anebo předem připravený, zda jde o monolog, či o dialog. Jazykové styly podle funkce styl prostě sdělovací styl odborný styl administrativní (úřední) styl publicistický styl umělecký Slohové postupy slohový postup – způsob podání, zpracování tématu druhy slohových postupů: informační nejjednodušší, podává fakta, sdělení ve věcných (místních, časových) nebo formálních souvislostech (např. abecedně) vyprávěcí podává děje, události, příběhy jako jedinečné, úsilí o zajímavost, napětí, názornost, pestrost popisný vystižení vnějších znaků, příznačných rysů objektu nebo děje; zřetel k částem a celku, souvislostem; volba pořadí popisu částí charakterizační vystižení vnitřních znaků objektu (osoby), a to přímo (konstatováním), nebo nepřímo výkladový vysvětlení podstaty jevu (nejen vnější znaky, ale i vnitřní vztahy, souvislosti, příčinné jevy) Slohové útvary slohový útvar – určitý konkrétní, vyhraněný typ jazykového projevu Styl prostě sdělovací písemná komunikace: vyhláška, oznámení, zpráva, oběžník, hlášení, inzerát, telegram (oznamovací útvary), tiskopisy, soupisy, dotazník (heslové útvary), zápis, protokol, smlouva (dokumentární útvary) ústní komunikace: telefonický styk veřejné ústní jednání: referát, diskuse, polemika, panelová diskuse, usnesení atd. Styl administrativní úřední dopis, žádost, objednávka, plná moc, životopis Publicistický styl zpravodajství úvodník - obsahuje nejdůležitější aktuální informaci článek - delší příspěvek publicistického stylu, někdy má povahu kritické úvahy komentář – autor vyjadřuje názor, zaujímá stanovisko k nějakému problému kurziva – aktualizující nebo zábavná stať tištěná kurzivou glosa – kritická poznámka k událostem a názorům, krátký útvar sloupek – vtipná časová úvaha v jednom sloupci causerie[kózri] – vtipná novinářská úvaha o nějakém problému, lehčí tón, duchaplnost, zábavnost referát reportáž – informuje o zajímavých místech, událostech na základě přímého styku s nimi, podmínkou je očité svědectví autora fejeton – útvar stylu publicistického a uměleckého drobná zábavná témata všednodenního života v novém světle zpracováno zábavným, ironickým nebo humorným tónem, vtipně a duchaplně interview odborná diskuse inzerce a reklama Odborný styl přednáška úvaha – autor se zamýšlí na základě získaných poznatků nad problémem, aby dospěl k obecnějšímu závěru esej – druh úvahy na odborné téma spojuje odbornost a uměleckost citově zabarvená slova ne příliš rozsáhlý útvar, psán s estetickým záměrem

Témata, do kterých materiál patří