Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Tvoření slov

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Tvoření slov Odvozování Důležitým hlediskem, podle něhož lze třídit slova, je motivovanost. Podle tohoto hlediska rozeznáváme slova značková (nemotivovaná), která svou formou nikterak nenaznačují svůj význam (např. ruka, dům, les aj.), a slova popisná (motivovaná), která se svou formou i svým významem opírají o slova jiná (např. dřevěný – dřevo). Tvoření nových slov pomocí předpon, přípon a koncovek nazýváme odvozování. Slovo, od něhož se odvozuje, může být ovšem samo již odvozené. Slova se stejným kořenem se nazývají příbuzná. Jejich souhrn vytváříslovní čeleď. Při odvozování přidáváme k slovotvornému základu slovotvorný prostředek, tj.příponu (sufix) nebopředponu (prefix). Odvozování příponami Slovotvorným základem při odvozování příponami jekmen, tj. část slova bez koncovky (např. žen(a), vaři(t)). Není-li kmen už dále rozčlenitelný, nazývá sekořen (radix). Koncovka zařazuje slovo k slovnímu druhu a vyjadřuje mluvnické kategorie. Z přídavných jmen se tvoří jména podstatná někdy zpodstatněním, tj. tak, že se příd. jm. pouze zařadí k novému slovnímu druhu, ale ponechá se mu původní skloňování (např. podst. jm. strážný se skloňuje podle mladý). Při odvozování se často v odvozeném slově střídají hlásky (např. krácení a dloužení samohlásek – ráno, ranní). Podstatná jména jména konatelská odvozená od podstatných jmen (včelař, truhlář, mečíř, kadeřník, dějepisec) jména činitelská odvozená od sloves (doručovatel, výrobce, nákupčí) jména podle příslušnosti příslušnost k zemi nebo místu – jména obyvatelská (Číňan, Slovinec, Polák, Pařížan, Pražák) příslušnost ke skupině lidí (májovec, řeholník, odborář) názvy míst (ohniště, ohnisko, plovárna, čistírna, nemocnice) jména přechýlená – mění u životných jmen původní rod (žákyně, císařovna, tygřice) názvy hromadné (kolektiva) vyjadřují gramatickou formou singuláru soubor jednotlivin (obyvatelstvo, kapradí, trámoví,sousloví) jména zdrobnělá – deminutiva (soudek, hošík) jména zveličelá – augmentativa (chlapisko, chlapák) názvy nositelů vlastností (lakomec, smrtelník, sprosťák) názvy vlastností (lidskost, kritičnost, slepota) názvy prostředků činností (vysílač, mýdlo, kružítko, sušák) názvy výsledků děje (posudek, hoblina, vyhláška) názvy dějů (výstavba, okopávka) Přídavná jména adjektiva přivlastňovací – posesivní (Karlův, matčin, psí, bratrský) široce vztahová – relační (telefonní, jazykový) vztahová místní (beskydský, olomoucký) vztahová časová (ranní) vztahová vyjadřující původ (vinný, okurkový) jakostní (vlasatý, skalnatý) s významem podobnosti (kulový, vejcovitý) s významem zeslabujícím nebo zesilujícím (slaďoučký, velikánský) dějová (hlučný, bojovný) Odvozování předponami Na rozdíl od přípon předpony v podstatě význam základového slova nemění, jen ho obměňují. Některé předpony jsou totožné s předložkami, jiné existují jen jako předpony. Nejčastěji se předpon užívá při odvozování sloves, někdy jen pro změnu slovesného vidu (psát – napsat). Předpony u jmen mívají samohlásku dlouhou (přílet), u sloves většinou krátkou (přiletět). Skládání (kompozice) spojování dvou i více slovních základů obě části bývají spojeny pomocí tzv. spojovacího vokálu (konektému) --> složeniny pravé (vlastní) méně často bývá první člen beze změny (okamžik, pravděpodobný) -->složeniny nepravé (nevlastní), tzv.spřežky složeniny: koordinační, a to slučovací (černobílý = červený a bílý) subordinační, a to přívlastkové (maloměsto = malé město) příslovečné (dalekohled = hledí daleko) doplňkové (samouk = sám se učí) předmětné (listonoš = nosí listy) predikační (listopad = listí padá) větné (jaksepatří = jak se patří) mechanické (jestliže = jestli, že) hybridní složeniny – jeden komponent je domácího, druhý cizího původu Zkracování spojování dvou i více zkrácených slovních základů iniciálové zkratky - z počátečních písmen slov (OSN) zkratková sl

Témata, do kterých materiál patří