Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Význam slov, slova mnohoznačná

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Význam slov, slova mnohoznačná 1)Slovo = skupina hlásek (někdy jen jediná), tvořící ustálený celek a mající svůj vlastní význam = jednotka slovní zásoby (lexikální jednotka, lexém) v každém slově se spojuje stránka významová a zvuková Typy slov: pojmenovávají skutečnost židle, koule (podstatná, přídavná jména, slovesa aj.) poukazují na skutečnost tenhle, já (zájmena) vyjadřují pocity, výzvy, napodobují zvuky brr, haló, haf (citoslovce) vyskytují se v gramatických konstrukcích a, ale, nad, ať (spojky, předložky, částice) vlastní jména (nemají obecný význam) Zdeněk, Vltava pojmenování mohou být: jednoslovná víceslovná (sousloví) – spojení dvou i více slov, ale jako celek mají svůj zvláštní význam, např. šicí stroj, základní škola odborné názvy (termíny) – velmi krátké vlny, kyselina octová frazeologická spojení (frazémy) 2) Významy slova a jeho složky význam – informační obsah slov a sousloví slovo má význam slovní (věcný, obsahový, lexikální) – označuje určitý jev skutečnosti; význam, který má slovo samo o sobě mluvnický (gramatický) – nabývá ho až ve spojení s jinými slovy ve větě; je vymezen mluvnickou stavbou jazyka; vyjadřuje různé mluvnické kategorie, např. rod, pád apod. z tohoto hlediska rozlišujeme slova lexikální (mají jen význam slovní) – citoslovce, příslovce lexikálně gramatická (mají význam slovní a ve větě různé významy gramatické) – podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa gramatická (vyjadřují větné vztahy slov nebo vět) – předložky, spojky, částice (někdy pomocná slovesa –bych, jsem) vedle toho mohou mít slova význam symbolický (slon = neohrabanost,pírko = lehkost) slovotvorný – u odvozenin a složenin (letec, zvěrolékař) pojmenování jsou značková (slovotvorně „neprůhledná“) – např. les, chleba popisná (jakoby popisují jev) – běžet --> běžec Složky významu slova rozsah významu slova - souhrn jednotlivých předmětů a jevů, které slovo označuje dům – pojmenovává větší počet lidských obydlí (stavení, chalupa, vila) obsah významu slova – souhrn všech podstatných a významových rysů, tj. složek, na které se dá rozložit chalupa – lidské obydlí, ale navíc menší, spíše vesnické Čím větší počet podstatných rysů, tím větší významový obsah. Čím více předmětů a jevů slovo zahrnuje, tím větší má významový rozsah. Čím větší rozsah významu slova, tím menší obsah významu slova a naopak. rostlina – strom – lípa – lípa velkolistá //// největší rozsah, nejmenší rozsah, nejmenší obsah největší obsah Slova jednovýznamová a vícevýznamová slova jednovýznamová – mají jen jeden význam (mládež, zelený) zvl. odborné názvy, zvukomalebná citoslovce a vlastní jména slova vícevýznamová – mají více významů (většina slov); význam základní a význam druhotný mnohoznačnost (polysémie) způsoby vzniku: významy se vyvozují ze základního významu (určitá spojitost zůstává) jazyk – orgán v ústní dutině (základní význam) řeč (jazyk jako orgán mluvení) metaforicky jazyk u boty (tvar) dvojím utvořením téhož slova s různým významem červenka – ptáček (má červenou náprsenku) infekční onemocnění vepřů (červené skvrny) červená hlína apod. mnohoznačnost předpon přepsat - z jednoho písma do jiného román jako filmový scénář ještě jednou napsat (opravit) majetek na někoho jiného (převést) od mnohoznačnosti nutno odlišovat homonymii (souzvučnost slov) slova stejně znějící, ale mají odlišný význam mezi jejich významy není spojitost, hlásko

Témata, do kterých materiál patří