Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Základy literární teorie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Základy literární teorie LITERÁRNÍ FORMY: POEZIE -básnictví - je psána převážně veršem, řečí rytmicky a melodicky organizovanou - básně jsou stopa, verš a sloka (strofa) PRÓZA- literární díla, která nejsou psaná ve verších ani v dramatické podobě - stavební jednotky: slovo, věta, odstavec- z nichž se skládá kapitola, díl, kniha, cyklus - tíhne k vyprávění, směřuje k věcnosti, střízlivosti a k objektivnímu zachycení společnosti - podléhá pouze gramatickým a stylistickým pravidlům - hl. prozaické žánry jsou povídka, novela, román, esej, pohádka, pověst, anekdota VERŠ - jeden řádek básně STOPA- menší úseky ve verši, tvořené 2-3 slabikami, které se opakují v řadě veršů SLOKA– logické seskupení veršů REFRÉN – opakovaná část písně nebo básně RÝMrým tirádový- A A A Literární druhy a žánry LITERÁRNÍ DRUHY EPIKA– vychází z děje, vypráví příběh s postavami, prostředím, většinou je psaná v próze DRAMA –založeno na ději, odvíjí se prostřednictvím přímé řeči – dialog i monolog, dramatická díla předpokládají uvedení na scéně, někdy je děj zarámovanán prologem i epilogem LYRIKA- literární druh, který vyjadřuje city, pocity, nálady - často se jedná o monologickou promluvu, v níž mluvčí bývá totožný s autorem EPICKÉ LITERÁRNÍ ŽÁNRY EPOS- velká epika, rozsáhlá veršovaná skladba, která zachycuje vyprávění událostí, které jsou propojeny jednou, nebo několika postavami -má pomalý tok děje a bývá doplněna epizodami, vypravěč vždy stojí mimo děj EPOPEJ-tvořena několika eposy, které jsou propojeny ústředními postavami a případně i návazností příběhu ROMÁN -zachycuje různá společenská prostředí a osudy mnoha postav v dlouhém úseku života -hlavní dějová linie se dále větví a rozvíjí motivy LEGENDA- rozmezí mezi velkou a střední epikou, dodává zprávy o životě světce KRONIKA - dílo v němž autor v chronologickém sledu zachycuje dějinné události tak, jak šly za sebou POVÍDKA - jedná se o příběh s poměrně jednoduchým dějem a několika postavami NOVELA- zajímavý a napínavý příběh, který směřuje rychlým spádem k často nečekanému závěru- pointě ROMANETO- příběh, na jehož počátku stojí romantická, fantastická, zdánlivě nevysvětlitelná záhada, která se postupně odhaluje racionálním postupem, často za pomoci vědeckých poznatků POHÁDKA-smyšlené vyprávění s poutavým dějem, bez konkrétního času a prostoru POVĚST- prozaický žánr -vázána k určité osobě, nebo lokalitě, o životě bohů, o životě pozemském a posmrtném BAJKA-krátký alegorický, prozaický, nebo veršovaný příběh, v němž zvířata vystupují jako lidé, v závěru přináší morální ponaučení ANEKDOTA-začíná stručně navozenou situací, která vyústí nečekanou komickou pointu LYRICKÉ LITERÁRNÍ ŽÁNRY PÍSEŇ- básnická skladba určená k zpěvu ELEGIE(žalozpěv) - báseň smutného, teskného charakteru EPIGRAM- krátká satirická báseň zakončena pointou, vyjadřuje úsudek o určitém životním jevu LYRICKOEPICKÉ ŽÁNRY: BALADA- veršovaná skladba, která zachycuje marný zápas člověka s přírodou, nebo společenskými silami -mívá pochmurný děj a končí tragicky ROMANCE- veršovaná skladba středního rozsahu s tematikou milostnou, nebo romantickou, s rozmarným dějem a šťastným zakončením MODERNÍ EPOS- básnický útvar, ve kterém vystupují do popředí subjektivně reflexivní prvky a zatlačují do pozadí epické jádro básně BÁSNICKÁ POVÍDKA (poema)- zachycuje událost ze života jednotlivce, je veršovaná, ale kratší a sevřenější než moderní epos DRAMATICKÉ ŽÁNRY TRAGÉDIEnež je on, v zápasu s nimi podléhá a často i umírá KOMEDIE- napodobuje skutečnost v karikované podobně, aby vynikla její směšnost TRAGIKOMDIE- často se prolíná tragičnost s komičnem FRAŠKA- lidová hra, jejíž rozvoj souvisel s masopustním veselím -žánr komedie s jednoduchým dějem výraznými rysy postav kladných a záporných ČINOHRA- mívá vážné téma a závažný konflikt, ale její hrdinové jsou obyčejní lidé, děj se odehrává ve všedním životě v soudobé společnosti MUZIKÁL- hudební divadlo, navazující na operetu MELODRAM- koncertní, nebo scénický útvar, založený na relativně samostatné existenci slovesné a hudební složky Jazykové prostředky TROPY- jazykové prostředky založené na přenášení významu slov MATEFORA- přenesením významu na základ podobnosti (je častá v poezii, hlavně v lyrice) PERSONIFIKACE- zosobnění, zlidštění, neživá věc se ,,chová“, jako člověk, případně autor oslovuje neživé předměty, jako kdyby rozmlouval s živou bytostí ANIMIZACE (animalizace) - přisuzování vlastností a činností zvířat neživým věcem SYNESTEZIE- záměna počitků různých smyslů při pojmenování určitého jevu KATACHREZE- použití slova v neobvyklém a z hlediska běžného úzu i nenáležitém významu (hluboká mělčina) ZVUKOVÁ METAFORA- zvukomalba- opakování hlásek EPITETON- básnický přívlastek (stříbrný vítr, bouřlivý rok,…) OXYMORÓN- spojení dvou jevů, které se vzájemně v doslovném významu vylučují,nesmyslné spojení slov PŘIROVNÁNÍ (příměr)-chytrý, jako sova METONYMIE- obrazné pojmenování,přenesení významu na základě vnitřní souvislosti SYNEKDOCHA-nahrazení celku za část nebo části za celek HYPERBOLA- užití nadsazeného až nereálného kvantitativního pojmenování místo pojmenování odpovídající skutečnosti,zveličování a přehánění skutečnosti LITOLES- využívá opačný postup než hyperbola, usiluje o oslabení představy tím, že místo kladného vyjádření použije dva zápory EUFENISMUS (zjemnění)- směřuje k zeslabení intenzity pojmenování,přikrášlující pojmenování nepříjemné události IRONIE- posměšné vtipné vyjádření, při němž jsou použita slova v opačném významu,vyslovení opaku toho, co si myslíme FIGURY- druhá skupina obrazných pojmenování, jsou to sousloví založená na opakování slov ALITERACE- opakování začátečních hlásek na počátku po sobě jdoucích slov ANAFORA- opakování slov nebo celých sousloví na počátku dvou po sobě následujících veršů EPIFORA- opakování slov na konci veršů EPIZEUXIS-opakování slov v jednom verši za sebou EPANASTROFA- opakování stejných slov na konci jednoho a na začátku následujícího verše GRAMATICKÝ PARALELISMUS- opakování gramatických konstrukcí ANTITEZE- opakování struktur,

Témata, do kterých materiál patří