Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Základy teorie literatury

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ZÁKLADY TEORIE LITERATURY PODSTATA LITERATURY JAKO SOUČÁSTÍ UMĚNÍ Umělecká(krásná, beletrie)– zaměřená na esteticky zážitek(román, povídka báseň, divadelní hra)→ k pobavení, rozptýlení, úvahám o životě, skutečnost zachycena komplexně pomocí jazykových znaků a uměleckých obrazů Odborná(vědecká) – náuková a populárněnáučná), zaměřená na poznání, poučení(publikace technické, přírodovědné, učebnice, encyklopedie), obsahuje ověřitelné poznatky → věcnost a fakta Administrativní(jednací)– zaměřená na styk mezi institucemi a veřejností(vyhlášky, žádosti, zprávy, dotazníky, předpisy, právní dokumenty) Publicistická(zvl. V novinách a časopisech)– zaměřená nejen na informace, ale i subjektivní hodnocení → vede k zamyšlení, tříbení názorů(reportáž, zpravodajství) Náboženská(liturgická)– obsahuje těžko ověřitelné poznatky → víra v existenci bytosti ovlivňující jednání a život(modlitební texty) VNITŘNÍ ČLENĚNÍ UMĚLECKÉ LITERATURY Ústní lidová slovesnost – vznikla dříve než psaná literatura(písně, pohádky, pověsti, přísloví, hádanky) Umělá literatura–písemné texty konkrétních autorů(próza, poezie, dramata) Podle vztahu k určitému společenství Světová literatura– umělecky nejhodnotnější díla národních literatur Národní literatura– díla jednoho národního společenství, kritériem není jazyk, kterým jsou psána, ale příslušnost autora k určitému národu Regionální literatura– díla autorů pocházejících z určité oblasti, regionu, nebo tam působících Literatura jako zábavná četba Humoristická– v popředí komické situace(Zdeněk Jirotka – Saturnin) Dobrodružná– s dramatickým dějem, napětím(Alexandre Dumas st. – Tři mušketýři, Daniel Defoe – Robinson Crusoe) Detektivní– základní motiv zločinu, vraždy s řešením záhady(A. C. Doyle – Ed McBain) Horor– hrůzostrašné příběhy, vyvolávající strach, tajemné prostředí, magické chvíle(R. L. Stevenson – Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda) Fantasy literatura– druh fantastické literatury, nadpřirozené jevy, pomyslné světy, bajná a pohádková atmosféra(John Donald Rebel Tolkien) Utopie– druh fantastické literatury, obraz ideální spravedlivé společnosti(Thomaso Campanella – Sluneční stát) Science-fiction(sci-fi, vědeckofantastická literatura)– příběhy zobrazjí doposud nepoznanou realitu, fiktivní budoucnost → stinné stránky technického pokroku a varování(Ray Bradbury – Artur C. Clarke) PRÓZA A POEZIE Próza v popředísyntaktické členění promluvy, logická stavba vět, obvyklá intonace, gramatická pravidla,připomíná přirozenou formu běžné řeči základní stavební jednotka =větazapisovaná do řádek, typické pro vyprávění nebo v dramatu, pro vypravěče a postavy,text členěn do odstavců, kapitol Poezie v popředí jerytmickomelodické členění promluvya zvláštní grafické uspořádání textu psána ve verších, které se sdružují do slok možný rým refrén obrazná pojmenování RYTMUS Střídání přízvučných a nepřízvučných slabik ve verši Druhy stop trochej– přízvučná – nepřízvučná daktyl– přízvučná – nepřízvučná – přízvučná jamb– nepřízvučná – přízvučná RÝM = zvuková shoda na konci veršů Rýmová schémata Rým sdružený– rýmují se sousedící verše(a a b b c c) Rým obkročný– rýmuje se první verš se čtvrtým a druhý se třetím(a b b a) Rým střídavý– rýmují se dva liché a dva sudé verše(a b a b) Rým přerývaný– rýmují se jen některé verše(a b c b) Rým postupný– rýmují se vzdálenější verše(a b c a b c) Rým tirádový– rýmuje se několik následujících veršů jedním rýmem nebo verše celé básně(a a a a) Volný verš– rým v básni nenajdeme LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY Epika– o skutečnosti vypravuje → dějovost, příběh rozvíjen vypravěčem a postavami Lyrika– zachycuje skutečnost v jedinečném okamžiku + stav nitra mluvčího(dojmy, city, nálady autora = lyrický objekt)→ nedějovost, převaha verše, jazyk ozvláštněn obrazovými prostředky Drama– skutečnost, příběh se předvádí na jevišti – převaha přímých promluv postav(dialog, monolog)+ scénické režijní poznámky, výstavba děje

Témata, do kterých materiál patří