Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zvuková a grafická stránka jazyka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ČJ 28 ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA Zvuková stránka jazyka Fonetika = nauka o tvoření a obměňování hlásek. Fonologie = nauka o funkci fonémů. Foném = zvukový prvek s významotvornou funkcí, díky kterému rozlišujeme slova (peče – péče). Ortoepie = poučení o správné výslovnosti. Ortofonie = kodifikace ortoepie; tvorba hlásek, výslovnost. Logopedie = věda, která se zabývá vadami výslovnosti a jejich léčením.Vadyvýslovnosti: ráčkování, šišlání apod. Dělení hlásek:a/ krátké – dlouhé b/ znělé – neznělé; např. (b – p, g – h, d – t, v – f, h – ch, z – s). c/ nepárové: m, n, ň, j, l, r. Slovní přízvuk: v češtině klademe na první slabiku slova. Příklonky = jednoslabičná slova, nemají přízvuk; jsou to: tvary zájmen, částice, sloveso být. Předklonky = jednoslabičná slova, nemají přízvuk; jsou to: spojky a, i. Větný přízvuk v češtině obvykle spočívá na konci věty. Větná melodie závisí na druhu věty; u oznamovací věty je klesavá. Tempo řeči je dáno individuální schopností mluvčího. Důraz = zesílený přízvuk na slově (v případě, že je slovo jinde než na konci věty). Subjektivní pořádek slov – jiný pořádek slov u tázacích a oznamovacích vět. Stavba hlásek, změny v řeči: Asimilace = připodobnění si dvou sousedních hlásek, např. francouzský, oddaný, bezzemek, rozsvítit. Ortografie = nauka o správném psaní pravopisu. Výslovnostní styly: a/ Základní (neutrální) výslovnost – pečlivá výslovnost souhláskových skupin; veřejné sdělovací prostředky. b/ Hovorová výslovnost – zjednodušení souhláskových skupin; běžný rozhovor (škola, přednášky apod.). c/ Nespisovná výslovnost – zjednodušení souhláskových skupin, nepečlivá artikulace. Grafická stránka jazyka Písemný projev zachycujemegrafickými značkami, jejichž soubor se nazývápísmo. Čeština používálatinku, tzn. upravené a přizpůsobené latinské písmo (háčky a čárky). Grafém = písmeno = grafická jednotka. Ortografie = nauka o správném psaní pravopisu. Nová pravidla českého pravopisu platí od roku 1993. 1 hláska = 1 písmeno; ch = spřežka; výjimkou je[i] i/y.

Témata, do kterých materiál patří