Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


2. Staroorientální despocie, starověk

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

STAROORIENTÁLNÍ DESPOCIE

STAROVĚK

 • Období od prvních písemných pramenů po pád Západořímské říše (476)

 • Období vzniku a rozvoje nejstarších států

 • Od pol. 4. tis. př.n.l.

 • Vznik písma

 • Řada území tímto obdobím vůbec neprošla

Předpoklady vzniku

 • Zemědělství – město, usedlý způsob života, nárok na území

 • Železo – spol. dělba práce

 • Vznik vrstvy privilegovaných

 • Vzniká úřednický aparát

 • Obchod

Charakter

 • Neomezená moc panovníka - despocie

 • Hlavní slovo má náboženství

 • Panovník je prostředníkem boha

 • Majetková nerovnost

 • Půda patří panovníkovi či vesnické občině

 • Stabilita, státy se nevyvýjejí

Lokace

 • Kolem velkých řek (Eufrat, Tigris, Nil, Indus, Ganga, Huang-He)

Přední východ a Malá Asie

 • Evropa, Asie, Afrika

Mezopotámie

 • Despotické státy

 • Kolem řeky Eufrat a Tigris

 • Není stát ale území

 • Pravidelné záplavy

 • Bažiny a mokřady

 • Vysušené mokřady - pole

 • Sumerové

 • Dopravní tepny

 • Vývoz barevných tkanin

 • Postrádali kámen, dřevo, kovy

 • Krajina oplývá rákosem a hlína

Sumer

 • Jižní a úrodnější část Mezopotámie

 • Sumerové - první písmo

 • První městské státy – Lagaš, Kiš, Nippur, Ur, Urruk

 • Městský stát – Centrum úrodné planiny, ve městě je obchod a průmyslová výroba a zemědělské oblasti živí centrum

 • V centru města byl chrám

 • Chrámové hospodářství – ekonomický chod státu řízen v chrámě

 • Významné město KIŠ - hegemon

 • Města usilovala o postavení, vzniká instituce krále

 • Vojevůdci si začali uzurpovat moc

 • Postavení vojevůdců se přeměnilo do postavení dědičného despotického monarchy

 • Král měl 3 povinnosti : Zabezpečit úrodu, udržovat mír, vést války (kdykoliv to bylo možné)

 • Náboženským střediskem bylo město Nippur, nemělo světského vládce

 • Se změnou politického systému se mění chrámové hospodářství o palácové hospodářství

Akkdad

 • Semitské kmeny

 • V Kiši se ujal vlády Saragon

 • Sídelní město Akkad

 • Vzniká první centralizovaný stát

 • Saragon vybudoval opravu obchodních cest – pevnosti Tell Brak a Ninive

 • Ke konci jeho vlády začaly vzpoury

 • Sílící útoky jiných kmenů

 • Akkad podlehl nájezdům dalších semitských kmenů

 • 2340 př.n.l vznik v Akkadu

Asýrie

 • Sever Mezopotámie

 • Knížata z Ašuru

 • 3 epochy: Staroasyrská říše

 • Středoasyrská říše

Novoasyrská říše

Staroasyrská říše

 • Vývoz látky, vlny, kovu, měď

 • Asyrské obchodní kolonie

 • Kolonie zanikly

 • Asýrii ovládla Babylonie

 • 1650 př.n.l. ovládli Asýrie Churrité – založili říši Mittani

Středoasyrská říše

 • Říše Mittani, říše Chettitů a Egypt

Novoasyrská říše

 • Nástup Saragona II.

 • Ninive je novým sídelním městem

 • Assarhaddon obnovil Babylon, území v Palestině a d

 • Dobyt Egypt – největší rozmach říše

 • Jeho syn Aššurbanipal

 • Obléhal Babylonii

 • Založil velkou knihovnu

 • Po jeho smrti bylo Ninive zpustošeno barbary

 • Zničení Ninive znamenalo zánik asyrské říše

Témata, do kterých materiál patří