Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4.ročník, norma a kodifikace, morfologie (slovní druhy)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (80.12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. NORMA A KODIFIKACE

Norma = představuje soubor ustálených jazykových zákonitostí společensky pociťovaných jako závazné

- jazyková zvyklost

- mění se velmi pomalu

- týká se pravopisu, výslovnosti, tvarosloví

Kodifikace = zachycení a uzákonění normy spisovného jazyka v jazykových příručkách

- nutnost dodržovat ji

- Pravidla českého pravopisu, Stručná mluvnice česká, Slovník spisovné češtiny

8. MORFOLOGIE – SLOVNÍ DRUHY

= tvarosloví

a) Slova ohebná

Podstatná jména – substantiva

Přídavná jména - adjektiva

Zájmena – pronomina

Číslovky – numeralia

Slovesa - verba

b) Slova neohebná

Příslovce - adverbium

Předložky - prepozice

Spojky - konjukce

Částice - partikule

Citoslovce – interjekce

1. PODSTATNÁ JMÉNA

Druhy (dle významu):

a) Konkrétní – názvy osob, zvířat, věcí

 • Obecná – knihovník, slon

 • Vlastní – Marie, Vladislav

b) Abstraktní – názvy vlastností, dějů a stavů (sebevědomí, cestování)

Rod:

a) mužský – maskulinum

 • životný

 • neživotný

b) ženský – femininum

c) střední – neutrum

Číslo:

 • jednotné – singulár

 • množné – plurál

- podstatná jména hromadná – lístí, ptactvo

- podstatná jména pomnožná – ústa, housle, dveře

- podstatná jména látková – dřevo, voda, sníh

Pád:

1. pád kdo co? (nominativ)

2. pád koho, čeho? (genitiv)

3. pád komu, čemu? (dativ)

4. pád koho, co? (akuzativ)

5. pád oslovení (vokativ)

6. pád (o) kom, čem (lokál)

7. pád (s) kým, čím (instrumentál)

Vzory:

a) mužský

 • životný – pán, muž, předseda, soudce

 • neživotný – hrad, stroj

b) ženský – žena, růže, píseň, kost

c) střední – město, moře, kuře, stavení

2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Druhy:

 • tvrdá – mladý, mladá, mladé

 • měkká – jarní

 • přivlastňovací – otcův, matčin

Stupňování:

1. stupeň – pozitiv veselý

2. stupeň – komparativ veselejší

3. stupeň – superlativ nejveselejší

3. ZÁJMENA

Druhy:

1. osobní – já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ona, zvratné se

2. přivlastňovací – můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj

3. ukazovací – ten/ta/to, tento/tato/toto, tenhle/tahle/tohle, onen/ona/ono, takový/taková/takové, týž/táž, tentýž/tatáž, sám/samý

4. tázací – kdo, co, který/která/které, jaký/jaká/jaké, čí

5. vztažná – kdo, co, který/která/které, jaký/jaká/jaké, čí, jenž

6. neurčitá – někdo, něco, některý, nějaký, něčí, leckdo, lecco, leckterý, ledakdo, kdokoli, cokoli, kterýkoli, kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, čísi, každý, všechen

7. záporná – nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

 • bezrodá zájmena – mají pro rod mužský, ženský a střední tytéž tvary – já, ty, my, vy, se, kdo, co

 • rodová zájmena – vyjadřují různými tvary rod mužský, ženský, střední

Skloňování zájmen rodových:

 • adjektivní – podle vzorů přídavných jmen mladý, jarní

4. ČÍSLOVKY

a) určité – lze vyjádřit číslicemi

Témata, do kterých materiál patří