Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4.ročník, norma a kodifikace, morfologie (slovní druhy)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (80,12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. NORMA A KODIFIKACE Norma = představuje soubor ustálených jazykových zákonitostí společensky pociťovaných jako závazné - jazyková zvyklost - mění se velmi pomalu - týká se pravopisu, výslovnosti, tvarosloví Kodifikace= zachycení a uzákonění normy spisovného jazyka v jazykových příručkách - nutnost dodržovat ji - Pravidla českého pravopisu, Stručná mluvnice česká, Slovník spisovné češtiny 8. MORFOLOGIE – SLOVNÍ DRUHY = tvarosloví a) Slova ohebná Podstatná jména –substantiva Přídavná jména -adjektiva Zájmena –pronomina Číslovky –numeralia Slovesa -verba b) Slova neohebná Příslovce -adverbium Předložky- prepozice Spojky -konjukce Částice -partikule Citoslovce –interjekce 1. PODSTATNÁ JMÉNA Druhy (dle významu): a) Konkrétní – názvy osob, zvířat, věcí Obecná – knihovník, slonVlastní – Marie, Vladislav b) Abstraktní – názvy vlastností, dějů a stavů (sebevědomí, cestování) Rod: a) mužský – maskulinum životnýneživotný b) ženský– femininum c) střední– neutrum Číslo: jednotné– singulármnožné– plurál - podstatná jména hromadná – lístí, ptactvo - podstatná jména pomnožná – ústa, housle, dveře - podstatná jména látková– dřevo, voda, sníh Pád: 1. pád kdo co? (nominativ) 2. pád koho, čeho?(genitiv) 3. pád komu, čemu? (dativ) 4. pád koho, co? (akuzativ) 5. pád oslovení (vokativ) 6. pád (o) kom, čem (lokál) 7. pád(s) kým, čím (instrumentál) Vzory: a) mužský životný – pán, muž, předseda, soudceneživotný – hrad, stroj b) ženský – žena, růže, píseň, kost c) střední – město, moře, kuře, stavení 2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA Druhy: tvrdá– mladý, mladá, mladéměkká – jarnípřivlastňovací – otcův, matčin Stupňování: 1. stupeň– pozitiv veselý 2. stupeň – komparativ veselejší 3. stupeň – superlativnejveselejší 3. ZÁJMENA Druhy: 1. osobní – já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ona, zvratné se 2. přivlastňovací – můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj 3. ukazovací– ten/ta/to, tento/tato/toto, tenhle/tahle/tohle, onen/ona/ono, takový/taková/takové, týž/táž, tentýž/tatáž, sám/samý 4. tázací – kdo, co, který/která/které, jaký/jaká/jaké, čí 5. vztažná – kdo, co, který/která/které, jaký/jaká/jaké, čí, jenž 6. neurčitá – někdo, něco, některý, nějaký, něčí, leckdo, lecco, leckterý, ledakdo, kdokoli, cokoli, kterýkoli, kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, čísi, každý, všechen 7. záporná – nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný bezrodá zájmena –mají pro rod mužský, ženský a střednítytéž tvary – já, ty, my, vy, se, kdo, corodová zájmena –vyjadřují různými tvary rod mužský, ženský, střední Skloňování zájmen rodových: adjektivní – podle vzorů přídavných jmenmladý, jarní 4. ČÍSLOVKY a) určité – lze vyjádřit číslicemi b) neurčité – nelze vyjádřit číslicemi Druhy: Základní– kolik? A) Tři, tisíc B) mnoho, několikŘadové – kolikátý? A) první, nultý B) několikátýDruhové – kolikero/kolikery? A) troje, oboje B) tolikero, vícerýNásobné – kolikrát? Kolikanásobný? A) třikrát, šestinásobný B) několikrát, mnohonásobně 5.SLOVESA - určujeme:skloňování(deklinace),časování (konjugace) A) Osoba 1. osoba já my 2. osoba ty vy 3. osoba on, ona, ono oni, ony, ona B) Číslo jednotnémnožné C) Čas přítomný (prézens)minulý (préteritum)budoucí (futurum) D) Způsob oznamovací (indikativ)rozkazovací (imperativ)podmiňovací (kondicionál) →přítomný (psal bych) →minulý (byl bych psal, byl bych býval psal) E) Slovesný rod činný (aktivum) – malují, maloval jsemtrpný (pasivum) – obraz byl malován F) Slovesný vid nedokonavý – maloval jsem, maluji, budu malovatdokonavý – namaloval jsem, namaluji G) Třídy - podle zakončení tvarů3.osobyjednotnéhočísla přítomného času rozlišujeme 5 tříd 6. PŘÍSLOVCE Druhy: místa –Kde? Kam? Kudy?tam, zde, blízko, domačasu –Kdy? Jak často?dnes, často, pozdězpůsobu – Jak?Dobře, hezky, stejněmíry – Do jaké míry? Hodně, velmi, trochupříčiny – Proč? Proto, záměrně, smíchy, vzteky Stupňování: 1. stupeň(pozitiv) krásně, blízko 2. stupeň (komparativ) krásněji, blíže 3. stupeň (superlativ) nejkrásnější 7. PŘEDLOŽKY Druhy: vlastní (původní) vyskytují se jen ve významu předložek pojí se: s 2. pádem bez, do, od, u, z s 3. pádem k, proti se 4. pádem ob, pro, přes, skrz se 6. pádem při se 7. pádem s se 4. a 6. pádem na, po, o, v (4.p. pouze v časovém významu – v sobotu) se 4. a 7. pádem nad, pod, před, za nevlastní (nepůvodní) mohou být v jiné souvislosti i jiným slovním druhem (okolo, vedle, kolem, místo) většina se pojí s 2. pádem kvůli, vůči, díky se 3. pádem mimo, vyjma se 4. pádem mezi se 4. a 7. pádem 8. SPOJKY souřadící– spojují souřadné věty nebo členy - a, ale, nebo, ani, jak, avšak, nýbrž,.. podřadící – spojejí větu vedlejší k větě řídící - že, protože, když 9. ČÁSTICE vyjadřují obvykle: přání – kéž, aťhodnocení - bohudíkmíru jistoty – nejspíš, patrně, asi, snadzdůraznění – právě, zejména, zvláštěpřitakání nebo popírání – ano, ne, bať, kdepak 10. CITOSLOVCE - vyjadřují nálady, pocity, napodobují zvuky a hlasy PŘECHODNÍKY číslo jednotné číslo množné rod mužský rod ženský a střední všechny rody -a -ouc -ouce Nesa nesouc nesouce -e/ě -íc -íce Maže mažíc mažíce -eje -ejíc -ejíce Sázeje sázejíc sázejíce -aje -ajíc -ajíce Volaje volajíc volajíce číslo jednotné číslo množné rod mužský rod ženský a střední všechny rody — (bez koncovky) -ši -še Přines přinesši přinesše -v -vši -vše seskočiv seskočivši seskočivše

Témata, do kterých materiál patří