Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


9) Literatura předhusická a husická

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

HUSITSKÁ LITERATURA Počátek 15. stol. – 70. léta 15. stol. Ve 2.pol. 14. stol. Byla přeložena bible do češtiny. Charakteristika doby –dochází k úpadku královské moci za vlády Václava IV. - zhoršili se sociální a hospodářské podmínky obyvatelstva - roste kritika církve - šíří se znalost bible mezi obyčejným lidem působením lidových kazatelů DOBA PŘEDHUSICKÁ Předchůdci Husovi byli to myslitelé a lidoví kazatelé, kteří vystoupili s kritikou spol. řádu na základě Bible; vycházeli z učení anglického profesora Johna Wicliffa Představitelé: -Matěj z Janova (Ital)– učil na Karlově univerzitě a psal latinsky dílo:Pravidla starého a nového zákona -Konrád Waldhauser (Němec) – německý kazatel přišel na pozvání Karla IV. do Prahy. Kázal v Týnském chrámu. Jeho vliv byl omezený, protože kázal německy. Vyzýval bohaté, aby pomáhali chudým. -Jan Milíč z Kroměříže – pocházel z Moravy, kázal v Betlémské kapli, byl velmi oblíbený, měl značný vliv na chudinu. -Tomáš Štítný ze Štítného – původně psal pro své děti, později se obracel k širšímu čtenářstvu. Dílo:Knížky šestery o obecných věcech křesťanských – nejvýznamnější dílo; soubor traktátu o zásadách křesťanského života. Další díla: Řeči besední Řeči sváteční a nedělní Knížky naučení křesťanského - typickým lit. útvarem v době husitské bylTRAKTÁT = učené pojednání o náboženských otázkách. DOBA HUSICKÁ počátek 15. stol. – 60. léta 15. stol. Dělí se nadvě fáze:-Počátky husitsví a husitské války – Jan Hus -Období po bitvě u Lipan (1434) – Petr Chelčický ad 1) – vrcholí proces demokratizace a laicizace - čeština vítězí nad latinou a němčinou - oblíbené žánry: - bojovné duchovní písně; kroniky; traktáty; kázání - literatura reaguje na život, převládá prostá a srozumitelná forma JAN HUS (1369(71) – 6. 7. 1415) byl ideový vůdce husitů, měl zásluhu na Dekretu kutnohorském (1409), kterým Češi získali převahu na univerzitě. Narodil se v Husinci u Prachatic. Vystudoval Karlovu univerzitu v Praze. Od konce 14. stol.zde působil jako učitel a rektor. Byl lidovým kazatelem v kapli Betlémské. Kritizoval církev a prodávání odpustků. Za kritiku církve byla na něj uvalena KLATBA na nad Prahou vyvěšen INTERDIKT. Dobrovolně odchází z Prahy a kázal na Kozím Hrádku a na Krakovci. V r. 1415 byl pozván do Kostnice na církevní sněm, tam byl však uvězněn, odsouzen a 6. 7. 1415 upálen. Dílo: latinská tvorba: O církvi – Hus ve spisu dokazuje, že hlavou církve je Ježíš Kristus a nikoli papež. Tím popřel papežovo postavení jako hlavy církve a podle Husa křesťan není povinen poslouchat papeže, pokud jsou papežova nařízení v rozporu s Biblí. Rozprava o odpustcích – kritizuje prodávání odpustků, církevní hodnostáři se stávají lidmi nejbohatšími. O šesti bludiech – je i české dílo a zde Hus vystupuje proti bludům, kterým učí církev, a vysvětluje zde své názory na církev. O pravopisu českém – De orthographia Bohemica- viz česká tvorba česká tvorba :určená pro prostý lid Výklad Viery, Desatera a Páteře – je to výklad tří základních modliteb : (Věřím v boha, Desatero přikázání, Otčenáš) Knížky o svatokupectví – ostrá kritika církve s doklady ze součastného života o její zištnosti, jejím obohacování a vybírání poplatků za náboženskými účely. Kněží patřili k nejbohatším. Dcerka– tento spis učil ženy a dívky správnému životu; poskytuje rady jak mají správně žít a chovat se. Postila = post illa verba = po oněch slovech – sborník kázání, po přečtení částí bible následoval výklad. O pravopisu českém – Hus upravil český pravopis, spřežkový nahradil diakritickým. Zavedl diakritická znaménka (= nabodeníčko ´.) cz = c = č; aa = á; sz = s = š; poslední spřežka = ch. Listy z Kostnice – dopisy, které psal z Kosntice svým přátelům, studentům, Pražanům a všem Čechům. Svými dopisy vytvořil nový lit. útvar, šlo o dopis jako promluvu. Prosí Pražany, aby spravovali i kapli Betlémskou, studenty a profesory KU, aby šířili dobré jméno KU, obrací se k pánům, aby chudině pomáhali. Význam Husa: přičinil se o rozvoj odborné a vzdělávací lit., zjednodušil český pravopis a byl mravním příkladem pro celý národ. Svým učením vyvolal Husitskou a tím také sociální revoluci. Následovníci Jana Husa Petr z Mlaďonovic – dílo: Pašije mistra Jana Husa Jeroným Pražský Jakoubek ze Stříbra Další díla husitské literatury Budyšínský rukopis (1420) – veršovaný, má tři části: Žaloba Koruny české Porok Koruny české Hádání Prahy s Kutnou Horou Praha je představitelkou husitů, je zobrazena jako krásná, chytrá žena, která se hádá před Kristem s Kutnou Horou. Ta představuje zájmy Říma, je zobrazena jako stará a nevzhledná žena. Vítězí Praha, autor je na straně husitů. Žižkův vojenský řád obsahoval práva a povinnosti vojáků - jeden z nejstarších vojenských řádů Jistebnický kancionál (= zpěvník) název má podle místa nálezu Jistebnice v J.Č. u Tábora. Poč. 15. stol. obsahoval různé druhy písní (téma historická a písně bojovné) Př.:Povstaň, povstaň, veliké město pražské – vyzívá Prahu k boji proti Zikmundovi Kdož jsú boží bojovníci – píseň měla vyvolat v husitech odvahu a statečnost. Také zastrašovala nepřítele (př. bitva u Domažlic 1431) Husická kronika – psána latinsky; zachycuje husitské hnutí; autor Vavřinec z Březové LITERATURA OBDOBÍ POLIPANSKÉHO je to období po bitvě u Lipan (1434) – porážka husitů. Pro literaturu je důležitý nový vynález knihtisk (Guttenberg). První tištěná kniha u nás:Trojánská kronika – Plzeň nejoblíbenější žánry: traktát, polemika, kázání Petr Chelčický hl. představitel, sedlák z Chelčic u Vodňan, byl samouk. Byl zakladatel jednoty bratrské. Měl na něj vliv John Wycliff – anglický filosof, který hlásal, že církev nemá právo na majetek. Dílo:Traktáty:O trojím lidu – v tomto spisu říkal, všichni lidé jsou si rovni. Odmítá dělení lidu na 3 stavy (kněžský, vojenský, lid) O boji duchovním – odmítá hus. války, vychází z Bible, podle které nesmí křesťan zabíjet. Jediný dovolený boj je duchovní boj proti hříchům a boj s ďáblem POSTILA = úvahy ve formě kázání, vidí ostřeji než Hus protiklady soudobé spol., kněží se dle něho star

Témata, do kterých materiál patří