Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Literatura doby Karlovy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (60,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

4. Literatura doby Karla IV. Rozvoj písemnictví ve středověku, středověké žánry Vznik česky psané literatury – přelom 13. a 14. stol. Charakteristika období hospodářský vzestup českých zemí, který lze sledovat od počátku 13. století, se projevoval ve stále vyšších kulturních nárocích šlechty,s čímž souvisel i rozvoj literatury ve 14.stol. čeština rychle proniká do všech literárních druhů s určením pro různé společenské vrstvy – šlechtu, duchovenstvo, měšťanstvo, lidové vrstvy nastávádemokratizace azčeštění literatury, laicizace (zesvětštění) – autory jsou nejen kněží, témata nejsou jen náboženská Znaky literatury výlučné postavení verše (vliv ústní lidové slovesnosti, určena pro poslech – neznalost písma) nezájem o původnost námětu (cizí prameny),zlomkovitost, anonymita autora, obtížná datace Alexandreis -(kolem roku 1310), neznámý autor, šlechtic, rozsáhlá skladba, která zpracovává téma, jež bylo ve středověku velmi oblíbené, a které nacházíme takřka ve všech evropských literaturách -oslava makedonského krále Alexandra Velikého (ideál středověkého panovníka, zobrazen jako rytíř) - rytířský epos, psáno česky, používá se zde 8 slabičný verš -téma je prostředkem kzobrazení soudobých českých poměrů za posledních Přemyslovců, k vyjádření vlastního názoru na situaci -má rozsah asi 9000 veršů (zachovala se třetina – 9 zlomků) Rytířský epos- oslava ideálního šlechtice, úcta k urozené ženě, ochrana slabších, šíření křesťanství, dobrodružství, exotika, anonymita, převzaté náměty ve Francii nejznámější hrdinská skladba jePíseň o Rollandovi (asi 11.stol.), v Německu to bylaPíseň o Nibelunzích (začátek 13.stol), ve ŠpanělskuPíseň o Cidovi (polovina 12.stol.), ze slovanské literatury to jeSlovo o pluku Igorově Dalimilova kronika -(2.desetiletí 14. stol.), autor neznámý, nižší šlechtic -kronika začíná potopou světa a končí nástupem Jana Lucemburského na český trůn, nejstarší dějinyčerpal Dalimil zKosmovy kroniky, nacházíme zde iohlas václavských a ludmilských legend, pro novější dějinyčerpal ze zpráv svých současníkůi zvlastního poznání,je silně protiněmecká abyla velmi oblíbená -je zde vyslovenafilozofie dějin malého národa, kde společensképřehrady mizí při ohrožení existence všech - jeho myšlenky našly uplatnění i později, předevšímv husitství -jazyk je blízký hovorové řeči, slovník i větná stavba jsou velmi prosté nejstarší česky psaná veršovaná kronika, méně pravdivá než Kosmova kronika vlastenecká – proti přívalu němectví hledá spojence v českém sedláku dějiny od nejstarších dob do roku 1314 (Alexandreis, Dalimilova kronika též u otázky č.3 Vývoj starší české literatury – vznik česky psané literatury) Literatura doby Karla IV. – 2. pol. 14. stol. Karel IV.(1316 – 1378) – doba jeho panování je dobou rozkvětu českého státu, na český trůn nastoupil v roce 1347 - nejvýznačnější český panovník, římský císař - období panování Karla IV. je dobou rozkvětu českého státu vznik pražského arcibiskupství 1344, založení pražské university 1348 vznikají mnohé stavitelské památky (gotika) - výstavba pražského hradu (chrám sv.Víta), výstavba Nového města pražského,výstavba kamenného mostu přes Vltavu v době Karla IV. se upevňuje moc církve a tím vznikají problémy s ostatními společenskými vrstvami, projevují se první náznaky nespokojenosti s postavením církve (majetek, odpustky) nespokojenost chudých vrstev vyplývala z vykořisťování církevními poplatky (desátky, odpustky, zpovědi) tvorba Karla IV. Vita Caroli quarti –vlastní životopis Charakteristické žánry tohoto období legendy–podrobně u otázky č.3 zájem o současný život, skutečný svět, srozumitelná, přístupná forma Legenda o sv. Prokopu -líčí život opata, v jehož klášteře se dlouho uchovávala staroslověnská vzdělanost (Sázavský klášter) úsilí o výlučnost, exotičnost, vybroušená náročná forma Život sv. Kateřiny-o lásce krásné urozené Kateřiny ke Kristu, odmítne císaře a zemře jako mučednice (křesťanský ideál) drama v době Karla IV. - počátky dramatu,věnovalo se problémům lidí a hrálo se v hospodách a na tržištích Mastičkář(pol.14.stol.) - fraška, zlomek velikonoční hry (latinský podklad), obraz středověkého trhu, skladba zesměšňuje středověké podvodné lékaře, podává výstižný obraz ze života městské chudiny, ale nechce útočit proti společnosti, chce jen pobavit, střídání veršů českých a latinských satiry Hradeckého rukopisu –autoři neznámí (i z měšťanstva), poprvé kritika nedostatků světských i církevních, obraz měšťanského života, sedm satir o řemeslnících a konšelích,kritika společnosti, mravoučná satira Desatero kázanie božie–veršované kázání, útok na hříšníky, autor jim vyhrožuje formou přirovnání Satiry o řemeslnících a konšelích– kritika nepoctivosti a okrádání, výhrůžka méně útočná (peklem) bajkaO lišce a džbánu– veršované krátké vyprávění s poučením žákovská poezie -vagantská poezie-sociální satira,většinou zesměšňuje privilegované vrstvy, šlechtu a duchovenstvo, dovede se vysmát všemu, většinou latinskyvaganti–žáci univerzit, kteří si na studium vydělávali, satirická poeziemakarónská poezie- dvojjazyčná (známá báseň Detrimentum pacior) Podkoní a žák–sporo přednosti stavu podkoního a žáka - nouze obou Píseň veselé chudiny- o nouzi nutící žáky opatřovat si živobytí žebrotou rytířské eposy -náměty dobrodružné a milostné,podrobně viz - Vznik česky psané literatury, Alexandreis Tristan a Izolda-přejato z francouzštiny Trajanská kronika–o trojské válce (obdoba Ilias), Trója je zde líčena jako středověké město, první česky tištěná kniha (r.1468) literatura -v latinsky psané literární tvorbě byl výraznou osobností třetí pražský arcibiskup Jan z Jenštejna(asi 1349–1400) -hudební skladatel a autor duchovních písní, zejména mariánských, a řady traktátů O pravém šlechtictví– traktát o povaze, kde vyslovuje na svou dobu pozoruhodné demokratické názory Smil Flaška z Pardubic(asi 1350–1403)–český básník, příslušník vysoké šlechty se postavil na obranu soudobého společenského zřízení Nová rada -rozsáhlá alegorická báseň, hájí zájmy vysoké šlechty a otřesené pozice cír

Témata, do kterých materiál patří