Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vývoj písemnictví u nás od poloviny 9. století do počátku 15. století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (52,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

VÝVOJ PÍSEMNICTVÍ U NÁS OD POL. 9.STOL. DO POČ. 15.STOLETÍ - v této době je zde vliv:byzantský římský- u nás byl silnějšívliv byzantský- r. 862 -Velká Morava - kníže Rastislav požádal byzantského krále Michaela III. o vyslání křesťanské mise - r. 863 - k nám přichází bratřiKonstantin a Metoděj-význam : - zavedení staroslověnštiny / nářečí z oblasti Soluně / -HLAHOLICE-památky : -PROGLAS - od Konstantina - nejstarší dochovaná píseň - program mise - próza : Život Metodějův - umělečtější Život Konstantinův - dochován z 2.pol. 15.stol., ale méně umělečtější - tato dvě díla se někdy nazývajíPANONSKÉ LEGENDY-život = vyprávění o historických postavách, kde je utlumen zázračný živel a události jsou chronologicky řazeny od narození až po smrt Paterik = Knihy otcůZákon sudnyj ljudemNomokánonKyjevské listy - psány hlaholicí dochován zlomek misálu - originál (mešní kniha) - po smrti Metoděje se centrem staroslověnštiny stal Sázavský klášter - LITERATURA V 10. AŽ 11.STOL.- střet :staroslověnština x latina- v 11.stol. je staroslověnština vytlačena a jediným jejím centrem je Sázavský klášter, založený za Břetislava I. r.1032 a zakázán za Břetislava II r.1097 a mniši byli z kláštera vypuzeni -památky - nositelem vzdělanosti bylo duchovenstvo -staroslověnskéŽivot Sv. VáclavaLegenda o Sv. LudmileDruhá staroslověnská legenda o Sv. Václavu - z 11.stol. - typická střed. legenda - náročný styl Pražské hlaholské zlomky-latinskéKristiánská legenda = Vita et passio - srovnatelná s evr. literaturou, život a umučení Sv.Václava a jeho babičky Sv.Ludmily -legenda-Anály - historická literatura (kostel Sv.Víta na Pražském hradě) -českéHospodine pomiluj ny - báseň pocházející z poč.11.stol. a má staroslověnský původ - žádání o úrodu a mír krleš, krleš, krleš ! krleš = kyrie eleison - z řečtiny -- Pane, smiluj se nad námi Vyšehradský kodex - z r. 1085, kniha psaná českyprvní česká věta byla v zakládací listině litoměřické kapituly z pol. 11.stol. - LITERATURA OD POČ.12.STOL. DO POL.13 - převaha latiny a počátek pronikání češtiny -dílo :Vita mi nor - v této době se rozvíjí dějepis a vznikají tak kroniky -kronika = literární žánr s chronologickým popisem událostí a s prostým a věcným stylem KOSMAS - KRONIKA ČESKÁ - psánalatinsky - 3 části :- bájná vyprávění starců - vyprávění pamětníků - popis doby za Kosmova života-bohemika - česká slova po okrajích textu v kronice Kosmas - žil v době, kdy křesťanství vítězí nad pohanstvím a latina vytlačila staroslověnštinu české dílo :Svatý Václave, vévodo České země GLOSY = vpisy - česká slova po okrajích latinských textů (poznámky, překlady) - Svatořehořské, Vídeňské texty - LITERATURA OD POČ.13.STOL. DO POČ.15.STOL. - 2 období :laicizace, demokratizace - období laicizace -památky :Alexandreida - podoba antickému románu - fantazijní vypravování s histor.událostmi Dalimilova kronika duchovní lyrika :Kunhutina modlitba Ostrovská píseň Spor duše s tělem duchovní epika : Legenda o Sv.Jiří Apokryf o Jidášovi milostné písně :Kudy jsem já chodila Byla ti sem v sádku - obě písně zaznamenány v divadelní hře O Marii Magdaléně (r.1300) - období demokratizace- Karel IV. napsal latinsky svou autobiografii -Vita Caroli -umělecká próza-zájem o současnost- je zde střízlivé líčení zázračných jevů Legenda o Sv. Prokopu - vrcholem díla je posmrtný zázrak, kdy Sv. Prokop vystoupí z hrobu, aby zahnal německé mnichy, kteří přišli do Sázavského kláštera potom, co byli vyhnáni slovanští mniši -úsilí o exotičnost, vytříbený jazyk a užití symbolů : - oblíbeno u učenců, vzdělanců a vyšších vrstev společnosti Život Sv. Kateřiny - královská dcera je zaslíbena Bohu a pro svoji víru je za to umučena - do nové češtiny ji převedl Josef Hrabák (r.1940) DRAMA : - silný zřetel na nižší vrstvy a dokladem toho jsou hry z pol.14.stol. Mastičkář - střídají se české a latinské verše - makaronismy ZÁBAVNÁ PRÓZA :Trojanská kronika Tristram a Izolda LITERATURA FILOZOFICKÁ A NÁBOŽENSKÁ :Tkadleček - poč.15.stol. - spor mezi Neštěstím a milencem Ludvíkem o tom , proč Neštěstí odvedlo Ludvíkovi jeho milenku a tento spor vyúsťuje do teologických a filozofických úvah o tom, zda existuje osudovost SVĚTSKÁ LYRICKÁ POEZIE :Měj se dobře srdéčko Závišova píseň Dřevo se listem odieva Píseň veselé chudiny Podkoní a žák - jde o výjev ze střed.krčmy, kde se sejdou podkoní a žák a hádají se, kdo z nich je na tom hůř, ale nakonec dojde ke rvačce, protože jim došly argumenty a nechtěli přiznat, že se mají oba stejně špatně Hradecký rukopis Satiry o řemeslnících a konšelích Desatero kázání božích - rozebírá se zde Desatero přikázání z Bible a vždy je připojen jeden příklad za života (útok na hříšníky - autor jim vyhrožuje formou přirovnání - př. osud trubců v úle) -autoři neznámíBajka o lišce a džbánu - představitel :Smil Flaška z Pardubic dílo :Nová radaODBORNÁ PRÓZA :Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína Slovníky od mistra Klareta Právnické spisy Ondřeje z Dubé*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Čeština - národní jazyk Čechů - rozdíly jsou patrné ve slovní zásobě (vesnice - dědina) a ve tvarosloví a hláskosloví profesní mluva slang argot - mluva deklasovaných vrstev (zlodějský) - některá slova přešla do hovorové češtiny norma a kodifikace norma - n. tvaroslovná - důležitá vzhledem k velkému množství tvarů (volnější kodifikace) kodifikace- procesy vývoje :intelektualizace terminologizace determinologizace- termíny se přesouvají z oblasti odborné do oblasti méně odborné stylová diferenciace integrace internacionalizace - přejímání a tvoření slov podle cizího vzoru (angličtina, francouzština, slovenština)

Témata, do kterých materiál patří