Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Wolker_Tezka hodina

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Jiří Wolker: Těžká hodina Druhová a žánrová charakteristika: Poezie, sbírka básní se sociální tematikou, tzv. proletářská poezie, sociální balady Celková charakteristika Jedná se o sbírku typické proletářské poezie. V této své druhé a poslední sbírce opustil Wolker idyličnost prostých věcí a nahradil je sociálními motivy. Do protikladu staví chudobu a bohatství a vyjadřuje touhu po sociálně spravedlivějším - harmoničtějším světě. Autor se zaměřil na vystižení niterných prožitků a zápasů svých hrdinů - pracujících dělníků na pozadí sociálně nespravedlivé společnosti. Wolker klade důraz na morálku a ukázněnost, jedinec musí potlačit své touhy a bolest a obětovat se a pro kolektiv. Wolker vychází z tradice českých balad - dává jim však sociální ráz. Hrdinové jeho balad nepodléhají temným, nadpřirozeným silám a nezvratnému osudu, nýbrž nespravedlivému společenskému řádu. PostavyPostavami Wolkrových bání jsou pracující dělníci, sociálně utlačovaní jedinci - mladí i staří. Některé postavy jeho básní jsou osudem krutě postiženy - např. osleply. Objevují se i básně věnované Wolkerovým prarodičům či Wolkerovým přátelům - např. malíři Lasákovi. Autorovy osobní zážitky a osudová nemoc se promítají v básních, kde je hlavní postavou samotný autor. Vojáci jdoucí na frontu a padlí ukazují, že Wolker má stále v živé paměti hrůzy první světové války. Postavy žen reprezentují jednak postavy dělnic, které stojí po boku svých mužů, jednak jsou hlavními postavami básní s milostnou tematikou. Děj a kompozice Sbírku tvoří celkem 22 básní. Většina básní má třídílnou kompozici - a) - báseň vyjde z představy určité skutečnosti, b) - metaforickou proměnou je odhalen její smysl, c) - z tohoto odhalení je vyvozen důsledek - většinou morálního charakteru Úvodní báseňTěžká hodina, podle níž je sbírka pojmenována líčí bolestný a pomalý přerod chlapce v muže. Zatímco chlapec má své ideály a může snít, muž musí jednat, neboť za něj mluví činy. VBaladě o nenarozeném dítěti autor odhaluje strach a rozhořčení mladé dvojice, která si nemůže dovolit kvůli chudobě přivést na svět dítě. VBaladě o snupřerůstá sen dělníka Jana o ideální společnosti bez bídy a chamtivosti v touhu proměnit sen ve skutečnost pomocí boje s ostatními dělníky - právě za tento lepší svět. VBaladě o očích topičovýchukazuje Wolker tragický osud dělníka - topiče v elektrárně, který přišel při nebezpečné a těžké práci o zrak. Tvář za sklem - svět mocných, bohatých a nemilosrdných vykořisťovatelů, kteří si hoví v přepychu a plyši na jedné straně a sklo kavárny, za kterým stojí mladý muž, který symbolizuje typickou postavu světa nemajetných, tvrdě pracujících, a přesto v bídě žijících dělníků. Jeho pohled je ostrý jako nůž, rozhodně se nechce se svým nespravedlivým osudem smířit a chce ho změnit. Mirogoj -je záhřebský hřbitov, kde jsou pochovány oběti války. Tito vojáci padli pro svoji vlast, často velmi zbytečně. Něco jiného je bít se za něco důležitého, ale bez rozdílu národnosti je zcela zbytečné zemřít jen z rozmaru či mocenských choutek druhých Autor přemýšlí nad smyslem války a lituje ty, kteří v boji padli. Pohřeb -Wolker se také často věnuje otázce smrti. Báseň Pohřeb zaujímá ve sbírce důležité místo, dotýká se smrti Wolkrovy babičky Anežky. Vnuk jde po pohřbu své babičky na vojnu. Nechce zemřít doma, ale v boji za slávu svět. Podobně jako předchozí, tak i báseňMužse týká jednoho z Wolkrových prarodičů. Tentokrát píše o smrti dědečka Jiřího. Tak jako mocný dub vyvrácený vichřicí pomalu odumírá, tak i muž uprostřed noci bezmocně a potichu umírá, aby nevzbudil vnoučata. Vnouček pak uvažuje, zda i on bude jednou tak mužný, jako byl jeho dědeček. U básníMoře aOdjezdse inspiroval Wolker léčebným pobytem na ostrově Krka u Jaderského moře. Vypravěč hledá šest dnů moře a nemůže ho najít. Až večer v hospodě u mola skutečně spatří moře. Vzpomínky na tento pobyt si sice schová v hlavě nebo v kufříku v podobě lastury, ale milenku z makarského pobřeží musí opustit. Milostnou tematiku a lásku v různých podobách zastupují např. básněSetkání, Nevěrná, Milenci. Jazyk a styl Jiří Wolker má srozumitelný a originální styl s pestrou paletou básnických vyjadřovacích prostředků. Často používá metafory, které jsou barvité a pestré, působivé. Vyjadřují srozumitelně autorův záměr - běžný čtenář je pochopí a umocní prožitek z četby. Metafory často působí na různé smysly - básně se stávají vizuální. Básně jsou většinou rýmované, uspořádané do strof. Objevuje se rým sdružený, střídavý, někdy složitější rýmové struktury. Sbírka vznikla na podzim roku 1922 a je logickým odrazem vývoje a zrání lidské i autorské osobnosti Wolkra. Idealistický a naivní pohled mladého chlapce je vystřídán postojem mladého muže, který si vědom sociálních rozporů ve společnosti a navíc bojuje se zákeřnou chorobou. Sbírku věnoval známému literárnímu kritikovi A.M.Píšovi, I u některých jednotlivých básní jsou dedikace - např. Balada o snuje věnovaná Seifertovi. BáseňOči malíři Lasákovi. Vliv díla Wolkrovo dílo zapůsobilo na rané dílo Seiferta, Hory, Hořejšího - autorů, u nichž se proletářská poezie stala jednou etapou jejich tvorby. V 50. letech bylo Wolkrovo dílo zneužíváno zejména marxistickým kritikem Štollem, Tauferem a dalšími, kteří se snažili o deformaci literárních dějin v duchu dogmatické komunistické ideologie. Wolkerovo dílo však zdárně přežilo tuto ideologickou deformaci - v roce 2012 se konal 55. ročník recitační soutěže Wolkrův Prostějov, kde opakovaně zaznívají - mimo jiné - i Wolkrovy verše. Od roku 1954 vychází v Brně s menšími přestávkami literární časopis Host do domu, který názvem upomíná na první Wolkrovu sbírku. Literárně-historický kontext významný představitel proletářské poezie první poloviny 20. století jeho životní i autorskou cesta ovlivnila ve své době smrtelná a těžko léčitelná nemoc - tuberkulóza plic - Wolker zemřel ve 24 letech; patří tak k řadě českých básníků, kterým tragický osud neumožnil dále tvořit (Mácha, Hlaváček, Orten) mimo sbírkuTěžká hodina vydal sbírkuHost do

Témata, do kterých materiál patří