Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Podnik ve finančních výkazech

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (170,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

nízké kladné číslo. Je třeba tedy držet úroveň čistého pracovního kapitálu na takové míře, která zajistí hladké fungování firmy a zároveň neznamená nadbytečně velké náklady na financování z dlouhodobých nebo vlastních zdrojů. Analýza poměrových ukazatelů: Ukazatelé likvidity: nám avizují, jak si na tom stojí naše firma ve vztahu ke svým krátkodobým závazkům; tedy jak rychle je schopna tyto své závazky splácet viz otázka 17.Ukazatelé rentability: nám přináší základní obraz o efektivitě našeho podnikání. Dokážou nám říci, zda je efektivnější pracovat s vlastními prostředky nebo cizím kapitálem, jak jsme zhodnotili svůj vlastní kapitál v podnikání, a poukazuje na slabé stránky v hospodaření. Mezi základní poměrové ukazatele rentability patří např.: Rentabilita vlastního kapitálu vlastní kapitál Ukazatelé aktivity: nám poskytují informace o tom, jak efektivně ve firmě hospodaříme se svými aktivy (majetkem, pohledávkami, zásobami ...), tedy respektive, jak dlouho v nich máme vázány naše finanční prostředky. Nejčastěji se můžeme setkat s následujícími ukazateli: Obrat stálých aktiv je ukazatelem efektivnosti využívání budov, strojů, zařízení, dopravních prostředků a ostatního dlouhodobého HIM. Případná nepříznivá hodnota signalizuje její nízké využití a je upozorněním pro výrobu, aby zvýšila využití svých výrobních kapacit. Zároveň je upozorněním pro manažery, aby omezili firemní investice. dlouhodobý hmotný majetek Obrat zásobnám sděluje, kolikrát je během roku každá položka zásob přeměněna v hotovost (prodána) a znovu uskladněna. Přináší tedy přehled o úrovni likvidity těchto zásob. zásoby Doba obratu zásob nám udává, za jakou dobu (počítá se ve dnech) firma průměrně prodá své zásoby. Jinak řečeno, jak dlouho tyto zásoby leží na skladě a vážou tak na sebe finanční prostředky. tržby/365 Ukazatelé zadluženosti: nám přináší informace týkající se úvěrového zatížení firmy. To je jistě do určité míry žádoucí, ale nesmí to firmu zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. Vyšší zadluženost je proto možná, ale jen v případě vyšších hodnot firemní rentability. Mezi ukazatele patří např.: Celková zadluženost (věřitelské riziko) nám charakterizuje finanční úroveň firmy. Ukazuje nám míru krytí firemního majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou rizikem pro věřitele, především pro banku. celková aktiva

Témata, do kterých materiál patří