Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Podnik ve finančních výkazech

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (170.13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Cash flow

3) Vazby mezi finančními výkazy

4) Vliv hospodářských operací na finanční výkazy

A+, A – vliv pouze na rozvahu, změna na straně aktiv, celková bilanční suma se nemění (např. nákup zboží za hotové),

A+, P + vliv na rozvahu, změna na straně aktiv i na straně pasiv, celková bilanční suma se zvyšuje (např. nákupy dlouhodobého majetku na fakturu),

A-, P- vliv na rozvahu, změna na straně aktiv i na straně pasiv, celková bilanční suma se snižuje (např. úhrada přijatých faktur),

P+, P – vliv na rozvahu, změna pouze na straně pasiv, celková bilanční suma se nemění (např. zvýšení základního kapitálu z vytvořeného zisku),

N +, A- vliv na výkaz zisků a ztrát i vliv na rozvahu, změna na obou stranách, celková bilanční suma klesá (např. služby hrazené hotově),

N+, P+ vliv na výkaz zisků a ztrát, vliv na rozvahu, změna na straně pasiv, celková bilanční suma se nemění (např. faktury přijaté za opravy),

A+, V + vliv na výkaz zisků a ztrát, vliv na rozvahu, změna na obou stranách, celková bilanční suma se zvyšuje (např. veškeré tržby na fakturu i za hotové),

A+, N - vliv na výkaz zisků a ztrát, vliv na rozvahu, změna na obou stranách, celková bilanční suma se zvyšuje (např. konečné stavy zásob při účtování B způsobem).

5) Finanční analýza

Finanční analýzu tvoří soubor finančních ukazatelů, který je hlavním zdrojem informací pro sestavování finanční plánů v různých časových úsecích či pro strategická rozhodnutí, směřující k ekonomické stabilitě firmy. Finanční analýza čerpá především z účetních výkazů firmy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash-flow), ale nemalým pomocníkem jí mohou být i výroční zprávy, přílohy k účetním závěrkám nebo údaje z manažerského účetnictví.

Mezi základní přístupy používané při analýze účetních výkazů:

  • analýza absolutních ukazatelů, a to jak horizontální, tak vertikální,

  • analýza rozdílových ukazatelů,

  • analýza poměrových ukazatelů.

Absolutní analýza:

1. Horizontální – jsou porovnávány změny jednotlivých položek rozvahy a výsledovky v časové řadě. Počítáme jak změnu v absolutní výši jednotlivých položek, tak jejich procentické změny.

2. Vertikální – posuzujeme jednak majetkovou strukturu účetní jednotky, jednak kapitálovou strukturu. Počítá se obvykle procentický podíl jednotlivých položek na úhrnu aktiv cekem. Majetková struktura podává uživateli účetní závěrky informace o tom, do jakých aktiv podnik investoval a jaký je poměr stálých a oběžných aktiv. Kapitálová struktura udává informace o poměru vlastních a cizích zdrojů podniku. Výhodou vertikální analýzy oproti horizontální je, že ji neovlivňuje faktor meziroční inflace.

Analýza rozdílových ukazatelů – dále se při finanční analýze posuzuje struktura kapitálu ve vztahu k majetkové struktuře. Nejčastěji se počítá tzv. pracovní kapitál, což je přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými pasivy.

Témata, do kterých materiál patří