Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Podnik ve finančních výkazech

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (170.13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18. Podnik ve finančních výkazech

1) Druhy finančních výkazů

Rozvaha – účetní výkaz, který podává souhrnný přehled o stavu majetku účetní jednotky ze dvou hledisek, a to z hlediska jeho věcného složení (aktiva) a z hlediska jeho zdrojů krytí (pasiva) k určitému dni.

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) – finanční výkaz, který slouží ke zjištění výsledku hospodaření účetní jednotky. Ve výkazu zisku a ztráty se porovnávají všechny výnosy účetní jednotky za určité období s náklady potřebnými k jejich vytvoření. Protože výnosy jsou souhrnem peněžních prostředků, které podnik získá ze všech svých činností, a náklady znamenají vyjádření peněžní hodnoty účelně vynaložené v daném období k získání výnosů, výsledný čistý zisk zobrazuje účetní stav, nikoliv skutečné hotovostní toky.

Výsledovka s rozvahou a s doplňující přílohou tvoří roční závěrku.

Příloha k účetní závěrce – vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotka zde uvádí informace např. o obecných účetních zásadách, metodách, způsobech oceňování a odpisování majetku a dále doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Jejichž znalost je významná pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu údajů obsažených v těchto základních účetních výkazech. U účetních jednotek podléhajících auditu zahrnuje příloha rovněž přehled o peněžních tocích (cash flow) a o změnách vlastního kapitálu.

Cash flow - neboli Výkaz o peněžních tocích poskytuje informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků, ke kterým došlo v průběhu sledovaného období. Ve výkazu cash flow jsou uvedeny skutečné hotovostní toky. Vychází z časového nesouladu mezi hospodářskými operacemi a jejich finančním zachycením.

2) Struktura finančních výkazů

Rozvaha podniku je písemný přehled o majetku podniku či organizace a jeho zdrojích k určitému datu. Obvykle se sestavuje ve tvaru bilance „T“, jejíž levá (majetková) část se označuje jako „aktiva“ a pravá (kapitálová) jako „pasiva“ . AKTIVA = PASIVA

Výkaz zisku a ztráty - má předepsanou strukturu, pro menší podniky, které nemají zákonem danou povinnost ověřit závěrku auditorem, stačí vyhotovit jej ve zjednodušeném rozsahu.
Ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje:

  1. provozní výsledek hospodaření,

U výrobních podniků ho tvoří tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, od který se odečtou náklady související s provozní činností. U obchodních firem se provozní výsledek hospodaření vypočítá tak, že od tržeb za prodej zboží odečtete náklady na prodané zboží.

  1. finanční výsledek hospodaření,

Finanční výsledek hospodaření dosáhnete, když od výnosů z finančních činností odečtete náklady na finanční činnost. Provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření tvoří po odečtení daně z příjmů za běžnou činnost výsledek hospodaření za běžnou činnost.

Témata, do kterých materiál patří