Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Podnik ve finančních výkazech

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (170,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18. Podnik ve finančních výkazech 1) Druhy finančních výkazů Rozvaha – účetní výkaz, který podává souhrnný přehled o stavu majetku účetní jednotky ze dvou hledisek, a to z hlediska jeho věcného složení (aktiva) a z hlediska jeho zdrojů krytí (pasiva) k určitému dni. Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)Výsledovka s rozvahou a s doplňující přílohou tvoří roční závěrku. Příloha k účetní závěrce – vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotka zde uvádí informace např. o obecných účetních zásadách, metodách, způsobech oceňování a odpisování majetku a dále doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Jejichž znalost je významná pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu údajů obsažených v těchto základních účetních výkazech. U účetních jednotek podléhajících auditu zahrnuje příloha rovněž přehled o peněžních tocích (cash flow) ao změnách vlastního kapitálu. Cash flow - neboli Výkaz o peněžních tocích poskytuje informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků, ke kterým došlo v průběhu sledovaného období. Ve výkazu cash flow jsou uvedeny skutečné hotovostní toky. Vychází z časového nesouladu mezi hospodářskými operacemi a jejich finančním zachycením. 2) Struktura finančních výkazů Rozvaha podniku je písemný přehled o majetku podniku či organizace a jeho zdrojích k určitému datu. Obvykle se sestavuje ve tvaru bilance „T“, jejíž levá (majetková) část se označuje jako „aktiva“ a pravá (kapitálová) jako „pasiva“ .AKTIVA = PASIVA Výkaz zisku a ztrátyVe zjednodušeném rozsahu zahrnuje: provozní výsledek hospodaření, U výrobních podniků ho tvoří tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, od který se odečtou náklady související s provozní činností. U obchodních firem se provozní výsledek hospodaření vypočítá tak, že od tržeb za prodej zboží odečtete náklady na prodané zboží. finanční výsledek hospodaření, Finanční výsledek hospodaření dosáhnete, když od výnosů z finančních činností odečtete náklady na finanční činnost. Provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření tvoří po odečtení daně z příjmů za běžnou činnost výsledek hospodaření za běžnou činnost. Cash flow 3) Vazby mezi finančními výkazy 4) Vliv hospodářských operací na finanční výkazy A+, A – vliv pouze na rozvahu, změna na straně aktiv, celková bilanční suma se nemění (např. nákup zboží za hotové), A+, P + vliv na rozvahu, změna na straně aktiv i na straně pasiv, celková bilanční suma se zvyšuje (např. nákupy dlouhodobého majetku na fakturu), A-, P- vliv na rozvahu, změna na straně aktiv i na straně pasiv, celková bilanční suma se snižuje (např. úhrada přijatých faktur), P+, P – vliv na rozvahu, změna pouze na straně pasiv, celková bilanční suma se nemění (např. zvýšení základního kapitálu z vytvořeného zisku), N +, A- vliv na výkaz zisků a ztrát i vliv na rozvahu, změna na obou stranách, celková bilanční suma klesá (např. služby hrazené hotově), N+, P+ vliv na výkaz zisků a ztrát, vliv na rozvahu, změna na straně pasiv, celková bilanční suma se nemění (např. faktury přijaté za opravy), A+, V + vliv na výkaz zisků a ztrát, vliv na rozvahu, změna na obou stranách, celková bilanční suma se zvyšuje (např. veškeré tržby na fakturu i za hotové), A+, N - vliv na výkaz zisků a ztrát, vliv na rozvahu, změna na obou stranách, celková bilanční suma se zvyšuje (např. konečné stavy zásob při účtování B způsobem). 5) Finanční analýza Finanční analýzu tvoří soubor finančních ukazatelů, který je hlavním zdrojem informací pro sestavování finanční plánů v různých časových úsecích či pro strategická rozhodnutí, směřující k ekonomické stabilitě firmy. Finanční analýza čerpá především z účetních výkazů firmy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash-flow), ale nemalým pomocníkem jí mohou být i výroční zprávy, přílohy k účetním závěrkám nebo údaje z manažerského účetnictví. Mezi základní přístupy používané při analýze účetních výkazů: analýza absolutních ukazatelů, a to jak horizontální, tak vertikální,analýza rozdílových ukazatelů,analýza poměrových ukazatelů. Absolutní analýza: 1.Horizontální – jsou porovnávány změny jednotlivých položek rozvahy a výsledovky v časové řadě. Počítáme jak změnu v absolutní výši jednotlivých položek, tak jejich procentické změny. 2. Vertikální – posuzujeme jednak majetkovou strukturu účetní jednotky, jednak kapitálovou strukturu. Počítá se obvykle procentický podíl jednotlivých položek na úhrnu aktiv cekem. Majetková struktura podává uživateli účetní závěrky informace o tom, do jakých aktiv podnik investoval a jaký je poměr stálých a oběžných aktiv. Kapitálová struktura udává informace o poměru vlastních a cizích zdrojů podniku. Výhodou vertikální analýzy oproti horizontální je, že ji neovlivňuje faktor meziroční inflace. Analýza rozdílových ukazatelů – dále se při finanční analýze posuzuje struktura kapitálu ve vztahu k majetkové struktuře. Nejčastěji se počítá tzv. pracovní kapitál, což je přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými pasivy. Čistý pracovní kapitál = oběžný majetek (oběžná aktiva) - krátkodobé cizí zdroje Čistý pracovní kapitál by měl být ideálně

Témata, do kterých materiál patří