Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


8. Biologické Pohromy !!

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

IZS
Biologické Pohromy Epidemie, pandemie, epizootie, epifytie, druhy režimových organizačních a ochranných opatření, biologická rizika, příklady velkých epidemií a pandemií z historie a současnosti, příklady epizootií jejich řešení, biologické zbraně Epidemie – hromadný výskyt infekčního onemocnění šířící se ze společného zdroje Pandemie – epidemie šířící se rychle po všech světadílech – mor, cholera Epizootie – hromadné nakažlivé onemocnění zvířat Intenzivní zdravotnický dohled – aktivní vyhledávání infekčně nemocných, každodenní kontrolou, prováděním speciálních vyšetření, izolací, hospitalizací zjištěných nebo infekčně podezřelých osob. Observace – souhrn opatření zahrnující intenzivní zdravotnický a veterinární dohled naplněný řadou opatření k lokalizaci a likvidaci infekčních onemocnění, Zahrnuje: omezení vjezdu a výjezdu epidemickým ohniskem Zákaz vyvážení materiálu bez předchozí dezinfekce popřípadě dezinsekce a deratizace Omezení kontaktu s obyvatelstvem mimo prostor ohniska Uskutečnění speciálních zdravotnických a veterinárních opatření Karanténa – souhrn protiepidemických a protiepizootických opatření jejichž účelem je izolovat ohnisko a likvidovat v něm přenosná opatření, po vyhlášení karantény se dodržují všechna observační opatření a doplňují se dalšími zpřísňujícími činnostmi. V průběhu karantény se organizuje Uzavření ohniska ozbrojenými hlídkami Zákaz výjezdu z ohniska Rozdělení zasažených osob v napadeném prostoru na malé skupiny podle domů a bytů Zásobování obyvatelstva a zasahujících jednotek přes vstupní místa Kontrola provádění všech stanovených karanténních opatření Zdravotnická osvěta zaměřená na zjištění onemocnění: zasažení musí pochopit smysl a význam těchto opatření V případě skutečného výskytu infekce nebo epidemie je nezbytné Přijmout předběžná opatření Koordinovat všechny aktivity Určit zda je dosaženo cílů ochrany léčení a prevence Řešit proces nápravy situace Nepřetržitě monitorovat reakce na akutní ohrožení a úsilí o obnovu, aby bylo zajištěno, že zdroje a personál jsou využívány s maximálním výkonem a kapacitou Biologická rizika- živelné pohromy, nízký hygienický standard, sabotáž nebo biologický útok Příklady epidemií Chřipka, povodně – tyfus, cholera, vzteklina Příklady, epizootií Slintavka a kulhavka, ptačí chřipka Řešení : prevence, hlásit nakažená zvířata veterináři nebo veterinární službě, uzávěra zvířat, dodržují se příkazy místních správních orgánů tykající se ochranných a léčebných opatření, dodržují příkazy týkající se konzumace potravin živočišného původu, vlastníci a chovatelé nakažených zvířat a osoby, které přišly do styku s nakaženými zvířaty, se řídí pokyny veterinární a hygienické služby

Témata, do kterých materiál patří