Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Občasnský zákoník

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Občanský zákoník Novinky Aktualizován od 1. 1. 2014 (účinný, vakacionální lhůta 2 roky), starý 1964 Za taťku lze považovat Karla Jeliáše Vzorem prvorepublikový zákoník (archaismy) Nově spadá i právo rodinné Má pět částí: Absolutní majetková práva Relativní majetková práva Ustanovení společná, závěrečná, přechodná Obecná část Právo rodinné Terminologie: Právní osobnost – od narození (= právní subjektiv) Svéprávnost – zletilost, způsobilost k právním úkonům, nelze zbavit (pouze omezit na 3 roky soudem) Emancipace – nabytí svéprávnosti (od 16) – souhlas rodičů Nezvěstnost – institut, člověka prohlásí soud, pokud opustil bydliště, nikdo nic neví a sám zprávu o sobě nepodal Právo rodinné Dědické právo Dědictví ze zákona Dříve 4 třídy, teď už 6 Manžel a děti (i levoboček) Manžel, rodiče, osoby, které sdíleli domácnost po jeden rok minimálně, osoba výživně závislá Sourozenci, osoby, které sdíleli domácnost po jeden rok minimálně Prarodiče Praprarodiče Praneteře, tety, sestřenice Jakákoli rodina Právo na povinný díl a nepominutelný dědic – děti, nezletilé ¾, zletilé ¼ Vydědění – podle starého: pokud vedl trvale nezřízený způsob života, nebo odsouzen za trestný čit aspoň na rok, nepomohl v krizi (nemoci); Podle nového: trestný čin, zadlužen, nebo dostatečně přijatelné důvody Zřeknutí se dědického práva – pokud ano, tak celého Formy závěti: Holografická – ručně sepsána Alografická – na PC s podpisem Notářská – s notářem a razítkem Závět s úlevami = privilegovaná – pokud není možné ji sepsat jiným způsobem (např. těsně před smrtí, nečekané události – přírodní) Ústní před třemi svědky – platnost 2 týdny Zaznamenaná starostou obce (v obci, kde bydlí) – 3 měsíce Pořízená na palubě námořního plavidla, letadla, ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR - 3 měsíce Dědictví s podmínkou – dědic dostává až po splnění podmínky (ta musí být etická) jinak ztrácí nárok Dědická smlouva – právní akt, po smrti nelze změnit, ve formě veřejné listiny, ¼ ale zůstává pořád volná, zbytek musí být v závěti Odkaz – pokud chci někomu nechat jenom nějakou věc (neplatí na dluhy), dědici pořád připadá ¼ a pokud odkaz je velmi cenný a zasahuje i do dědictví, tak je odkaz pozastaven Výhrada soupisu pozůstalosti Pokud není sepsán, tak všechny dluhy přechází na dědice Pokud je, tak na dědice přechází dluhy jenom ve výši ceny dědictví Výměnek pokud důchodce převede svůj dům na děti, vymíní si v něm právo doživotního bydlení, získá jistotu, že o něj bude postaráno. Je to malý dům vedle hlavního, nebo součástí jednoho jsou oba. Rodinné právo Nezměněno, pouze zavádí nové instituty Příbuzenství – pokrevní pouto, vzniklé osvojením – nekončí ani smrtí Švagrovství - vzniká manželstvím, ukončí se rozvodem Osvojení nezletilého Forma rodičovství, už není náhradní péče o dítě Věkový rozdíl mezi dítětem a rodičem více než 16 let Osvojený má právo mít vlastní příjmení Do zahájení školní docházky (6 let) dítě musí vědět, že je osvojené O osvojení rozhoduje soud Osvojení zletilého Důležité z hlediska dědění (1. třída) Rozhoduje soud, nechává si příjmení, může připojit i druhé Má následky i pro potomky osvojitele, jenom pokud se narodil později 2 možnosti: V průběhu zdlouhavého řízení osvojený nabyl plnoletosti Již plnoletý – hlavní role je zde dědění – nevzniká příbuzenský vztah, nenabývají žádné právní povinnosti Rodinný závod Není právnická osoba Rodinná firma, majitel muže být pouze jeden, ale rodina má právo s ním rozhodovat, pracovat zde, mít z toho zisk Každý, kdo pomáhá je členem Jsou povinnosti, které nemusí být upraveny smlouvou Domácí násilí Trestný čin od 2007 – dřív to policie neřešila Soud muže omezit práva násilníka, nebo zakázat bydlet v domě na dobu nejdéle 6 měsíců Pokud je spolužití nesnesitelné (fyzické týraní nebo psychické) Společné jmění manželů (SJM) Co nepatří: dědictví a dary (se smlouvami) Všechno, co si manželé pořídí za společného soužití Musí souhlasit oba dva, pokud je to nezanedbatelná částka Předmanželská smlouva, určuje, co si a jak rozdělí po rozvodu Smluvní právo Lichva a neúměrné krácení Půjčování peněz na vysoké úroky Zákaz zneužívání tísně, slabostí, rozumové slabosti Neúměrné krácení = lichva Je možné vydat smlouvu za neplatnou Výpůjčka a výprosa Výpůjčka – musí se vrátit po určité době, bezplatná, nelze se vypůjčené věci domáhat dříve Výprosa – přenechá-li vypůjčitel věc na dobu neurčitou, bezplatná Zápůjčka Zapůjčitel a vydlužitel Musí být smlouva, pokud neurčí smlouva, musí se vrátit do 6 týdnů (do vypršení smlouvy) Můžou být: peníze, majetek Úroky podle smlouvy Úvěr Úvěrovaný a úvěrující Převzata z obchodního zákoníku Nájem a pacht Nájem – není určeno k bydlení, ale lze nově pronajmout, zákaz kauce Pacht – Propachtovatel (dává) a pachtýř, platí se pachtovné, výpovědní doba 6 měsíců, něco jak nájem, ale pachtýř se zavazuje, že bude mu dávat část z toho co „vypěstuje + pachtovné“ Zemědělský Závodní Záruka U spotřebního zboží je dvouletá záruční lhůta a pokud uplatním záruku a zboží vyměním na nově se vztahuje pouze zbytek doby (už ne 2) Věcná práva Pojmenované jako absolutní práva – třetí část Při koupi nemovitosti zavádí, že pokud si koupím nemovitost, tak kupuji i pozemek pod tím i nad tím (komunisti to tak neměli) Změna chápání pojmu věci Je vše, co je rozdílné od osoby a slouží k potřebě lidí Platí i pro nehmotné statky (patenty a energie) Zvířata se za věci nepovažují Změny v nabývání vlastnického práva Nálezce si nalezenou věc nesmí nechat (patří minimálně nálezné 1/10 z celku) Nálezce to musí vrátit do tří dnů Musí se vrátit, obci instituci, nebo přímo osobě Pokud se do tří let nenajde vlastník (připadá to nálezci a pokud nechce, tak nabude vlastnické právo obec, nebo institut) Neplatí pro zvířata – 2 měsíce, pak je moje, když tak se dá do útulku a po dalších 4 měsících propadá zvíře útulku Možnost nabytí vlastnictví od neoprávněného Koupě nemovitosti, dávám peníze tomu, kdo je v katastru napsán jako vlastník Dříve se platilo dvakrát, díky tomu, že to někdo obešel, prodal a nebyl vlastníkem Vy

Témata, do kterých materiál patří