Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázky z účetnictví - SŠ Poruba

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13.96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Otázky z účetnictví

  1. Daňová evidence. Vymezení fyzických osob, které ji mohou vést. Jiné možnosti prokazování povinnosti k dani z příjmů fyzických osob. Charakteristika a hlavní úkoly daňové evidence. Deník příjmů a výdajů. Ostatní pomocné knihy daňové evidence. Princip evidence v těchto knihách. Účetní doklady nutné pro záznam v těchto knihách.

  2. Účetní dokumentace. Význam, druhy a členění účetních dokladů. Jejich náležitosti a vyhotovování. Oběh účetních dokladů. Daňové doklady. Inventarizace. Její význam, druhy inventarizací, jejich termíny. Postup při provádění inventarizace. Druhy inventur. Inventarizační rozdíly. Inventurní soupisy a inventarizační zápis. Rozvaha (bilance), účty aktivní, pasivní.

  3. Zásoby a jejich účtování. Členění zásob. Evidence a skladování zásob. Účtování pořízení materiálu a zboží způsobem A a B. Výdej materiálu a zboží do spotřeby. Inventarizační rozdíly a škody. Zásoby vlastní výroby a další operace týkající se zásob. Nedokončená výroba, materiál a zboží na cestě, nevyfakturované dodávky

  4. Dlouhodobý majetek a jeho účtování. Podrobné členění a charakteristika dlouhodobého majetku. Oceňování dlouhodobého majetku. Technické zhodnocení, opravy a údržba dlouhodobého majetku. Opotřebení, účetní a daňové odpisy. Analytická evidence dlouhodobého majetku. Účtování o dlouhodobém majetku. Pořízení od dodavatele, se zálohou, vlastní činností. Účtování odpisů. Vyřazení dlouhodobého majetku při plném odepsání, částečném odepsání, prodeji, škodě.

  5. Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování. Charakteristika finančních účtů. Pokladna, bankovní účty, peníze na cestě, inventarizační rozdíly v pokladně, ceniny, krátkodobé úvěry, majetkové cenné papíry k obchodování.

  6. Náklady a výnosy. Charakteristika a členění nákladů a výnosů podle struktury účetního hospodářského výsledku, podle zákona o daních příjmů a další členění. Princip účtování na nákladových a výnosových účtech. Zásady pro účtování nákladů a výnosů. Příklady účtování nákladů a výnosů provozních a finančních.

  7. Účetní uzávěrka. Přípravné práce před provedením účetní uzávěrky. Kontrola správnosti účetních zápisů. Obratová předvaha. Uzávěrka účtů v hlavní knize.

  8. Účetní závěrka. Charakteristika a význam. Druhy a rozsah účetní závěrky. Výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, přehled o peněžních tocích, povinnosti související s účetní závěrkou.

  9. Zúčtovací vztahy a jejich účtování. Pohledávky. Charakteristika a členění, tuzemské pohledávky za odběrateli, pohledávky z poskytnutých provozních záloh, pohledávky v cizí měně. Krátkodobé závazky. Charakteristika a členění. Tuzemské závazky vůči dodavatelům, přijaté provozní zálohy, závazky v cizí měně. Účtování se zaměstnanci. Účtování hrubé mzdy, zákonných a ostatních srážek z mezd zaměstnanců. Poskytnuté zálohy zaměstnancům a jejich vyúčtování. Ostatní závazky vůči zaměstnancům. Pohledávky vůči zaměstnancům. Účtování daní.

  10. Účtování na kapitálových účtech a účtech dlouhodobých závazků. Charakteristika. Základní kapitál podle různých právních forem podnikání. Možnosti zvyšování a snižování základního kapitálu. Zjištění hospodářského výsledku, účtování rozdělení zisku a vypořádání ztráty. Kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku, účet individuálního podnikatele. Rezervy zákonné a ostatní. Úvěry a dlouhodobé závazky.

Témata, do kterých materiál patří