Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Manažerské účetnictví

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

21. Manažerské účetnictví Finanční- je soubor informací a podnikových skutečnostech, zachycuje vztahy podniku s okolím. Podléhá právní regulaci (zákon o účetnictví), používá se podvojný zápis, kde s účtuje v peněžních jednotkách. Zahrnuje operace na vstupu (nákup materiálu) a na výstupu (tržby) Manažérské - obsahuje soubor informací potřebných k řízení v daném podniku. Zprávy bývají většinou důvěrné, jsou určené pro vedení podniku. Do manažerského účetnictví patří účtování o nákladech, kalkulace , rozpočty. Manažerské účetnictví není právně upraveno. Nemusí se používat podvojný zápis a mohou se používat i naturální jednotky, Poskytuje informace pro vnitřní prostředí podniku. Podává informace o skutečném stavu podniku. Zahrnuje kalkulaci, rozpočetnictví, operativní evidenci a vnitropodnikové účetnictví, . kalkulace – vlastní náklad přepočítaný na jeden kus, vyčísluje náklady na jed.výkonu (ks, m, kg.) předběžná – sestavuje se před zahájením výroby výsledná – přesná kalkulace zjištěná po výrobě rozpočetnictví – podrobněji rozpracovává úkoly týkající se hospodaření jednotlivých útvarů. operativní evidence – sleduje některé úseky hospodářské činnosti, zaznamenává hospodářské jevy ihned po jejich vzniku, obvykle v jednotkách hmotných (nepeněžních), informace slouží k běžnému rozhodování (docházka pracovníků, příjem a výdej ve skladu) vnitropodnikové účetnictví - nemá jednotné předpisy, každá firma má svůj systém - významem vedení jednoduchého účetnictví je zjistit hospodaření nižších organizačních jednotek firmy (hospodářských středisek) s tím, že poznatky využijeme v managementu firmy pro své rozhodování a také třeba pro hmotnou zainteresovanost (vazba platu na ekonomické výsledky) - podmínky pro vytvořeníHospodářských středisek - veškerá činnost firmy musí být rozdělena do jednotlivých středisek (žádná činnost nesmí zbýt) - musí být přesně vymezena pravomoc a odpovědnost jednotlivých středisek (viz. účetní třídění nákladů podle hmotné odpovědnosti za její vznik) - je potřeba dodržet, aby do každého střediska patřila jen jedna odvětvová činnost (slévání, šití, žehlení) - rozsáhlou odvětvovou činnost můžeme zatřídit do více hospodářských středisek - technika vnitropodnikového účetnictví závisí na tom, zda sledujeme ve střediskách jen náklady a výnosy (zjištění dílčího HV), nebo i hospodaření s DM a zásobami - 2 systémy - a) analytická evidence k 5. a 6. třídě - b) využití 8. a 9. třídy - ke každému HS přiřadit aspoň jeden účet 1)centralizovaně - propojení na syntetické účty (finanční účetnictví) - účtuje na základě jedněch dokladů (vnější i vnitřní) - vzájemný styk HS se účtuje v rámci jednoho okruhu, není nutné zřizovat účty převody středisek 2)decentralizovaně - každé středisko vede své oddělené účetnictví - každý účet. případ se účtuje podvojně, uvnitř střediska - středisko musí vyúčtovat všechny úč. případy, které se ho týkají, tzn. převzít případy z finančního účetnictví a vyúčtovat vnitropodnikové převody - pro vzájemný styk HS se používají převodové účty Ocenění vnitropodnikových výkonů tj. výkonů jednotlivých HS, např. provedení jedné nebo skupiny operací, vyrobení části výrobku, nebo vytvoření podmínek pro poskytování služby - pro oceňování vnitropodnikových výkonů se stanovují tzv.vnitropodnikové cenytj. ceny na bázi nákladů. Některá střediska nepředstavují celkový náklad na výrobek či službu, ale pouze část těchto nákladů odpovídá těm operacím, které středisko provádí. - pro stanovení vnitropodnikových cen se používá kalkulací a rozpočtů (kalkulace na operaci či komplex operací, kalkulace na celý výrobek, rozpočet na jednotlivé činnosti střediska, rozpočet na všechny činnosti ve středisku probíhající /pro případ, že je ve HS začleněno více činností/)

Témata, do kterých materiál patří