Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Bezhotovostní platební styk

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Bezhotovostní platební styk uskutečňuje se na základě převodů na BÚ, úvěrových účtů, prostřednictvím směnek peněžní prostředky na účtu u banky se evidují na 221 (z hlediska banky – syntetické účty) účtuje se na základě VBÚ, VÚÚ Bankovní účty vkladové (běžné účty) – vlastní peněžní prostředky, evidují se na účtu 221 – BÚ devizové účty – vlastní peněžní prostředky v cizí měně, 221 – BÚ v AE úvěrové účty - krátkodobý, do 1 roku, 231 – Krátkodobé bank. úvěry - dlouhodobý, nad 1 rok, 461 – Bankovní úvěry kontokorentní účet – při nedostatku vlastních peněžních prostředků poskytuje banka krátkodobý úvěr, zůstatek je buď aktivní (221 – BÚ), nebo pasivní (231 – Krátkodobé bank. úvěry) Převody na účtech se uskutečňují na základě příkazů příkaz dává bance plátce, aby z jeho účtu zaplatila (uhradila) věřiteli nebo příjemci částku jednotlivý příkaz – určen pro jednu platbu hromadný příkaz – určen pro více plateb, ale splatných v jednom dni trvalý příkaz – u pravidelně se opakujících plateb (leasingové splátky) příkaz k inkasu – příkaz dává příjemce, dává ho bance, aby z účtu plátce zaplatila, podmínka: musí být písemná dohoda mezi plátcem a příjemcem uložená u banky Další doklady: bankovní šeky Za vedení účtu si banka účtuje poplatky (568 – Ost. fin. nákl.), za poskytnutí úvěru platí účetní jednotka úroky (562 – Úroky) a z vkladových účtů úroky od banky obdrží (662 – Úroky). 662 Úroky 221 BÚ 562 Úroky úroky z vkladů úroky z úvěrů 568 Ostatní finanční náklady poplatky za vedení účtu Na běžném účtu se účtují úroky, které souvisí s úvěry a oplatky bance za vedení účtů. Pro účtování převodu peněz mezi bank. účty je potřeba dvou výpisů (např. VBÚ, VÚÚ). V případě, že má účetní jednotka jen jeden výpis, musí použít účet 261 – Peníze na cestě. Úvěry krátkodobé bankovní úvěry jsou se splatností do jednoho roku, evidují se na účtu 231 – Krátkodobé bankovní úvěry, 232 – Eskontní úvěry, 461 – Bankovní úvěry Způsoby poskytování úvěru Připsání na účet Přímo hrazeny FA našim dodavatelům 1.231 Krátkodobé BÚ, 461 Bankovní úvěry 221 BÚ poskytnutí úvěru splacení úvěru 261 Peníze na cestě 221 BÚ VBÚ VÚÚ 2. 221 BÚ231 Bank. úvěry, 461 KBÚ 311 Dodavatelé splacení úvěru úhrada FA z povoleného úvěru (Pokud nemá účetní jednotka k dispozici oba výpisy současně, používá se účet 261 – Peníze na cestě.) Kurzové rozdíly u peněžních prostředků Ke dni účetní závěrky (31. 12.) musí účetní jednotka přepočítat stav peněžních prostředků v cizí měně v pokladně na a BÚ podle kurzu ČNB platného 31. 1ě. Vzniklý kursový rozdíl představuje kurzový zisk nebo ztrátu. 663 Kurzové zisky 221 Devizový BÚ 563 Kurzové ztráty kurzový zisk kurzová ztráta Směnky představují pohledávku nebo závazek dodavatel obdrží úhradu od odběratele po uplynutí smluvené doby zvýšenou o úrok směnka je cenný papír vyhotovený v předepsané formě znějící na předepsanou částku v níž buď výstavce slibuje zaplacení, nebo přikazuje třetí osobě zaplatit Směnka k úhradě dodavateli zaplatíme směnkou 221 BÚ 322 Směnka k úhradě 321 Dodavatelé Různé účty úhrada směnky směnka FA v nom. hodnotě 562 Úroky 343 DPH Závazek vůči dodavateli se změnil ve směnečný závazek (kratší než 1 rok). Pokud by se jednalo o dlouhodobou směnku, použil by se účet 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě. Směnka k inkasu odběratel uhradí dodavateli ve stanovené době – pohledávka k odběrateli se mění ve směnečnou pohledávku dlouhodobé směnky k inkasu se účtují 069 – Ostatní finanční investice 6.. Tržby 311 Odběratelé 312 Směnky k inkasu 221 BÚ FA směnka úhrada směnky v nom. hodnotě 343 DPH 662 Úroky Eskont směnky 312 Směnky k inkasu 313 Pohl. za eskont. CP 232 Eskont. úvěry 221 BÚ eskont avízo banky poskytnutí z úvěr úhrada úvěru ve výši výsledku eskontu 562 Úroky

Témata, do kterých materiál patří