Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Směrná účtová osnova

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Směrná účtová osnova kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (verze 2016, zdroj: ASPI), Příloha 4 - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 06 - Dlouhodobý finanční majetek 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku Účtová třída 1 - Zásoby 11 - Materiál 12 - Zásoby vlastní činnosti 13 - Zboží 15 - Poskytnuté zálohy na zásoby 19 - Opravné položky k zásobám Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 21 - Peněžní prostředky v pokladně 22 - Peněžní prostředky na účtech 23 - Krátkodobé úvěry 24 - Krátkodobé finanční výpomoci 25 - Krátkodobý finanční majetek 26 - Převody mezi finančními účty 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 32 - Závazky (krátkodobé) 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 34 - Zúčtování daní a dotací 35 - Pohledávky za společníky 36 - Závazky ke společníkům 37 - Jiné pohledávky a závazky 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření 43 - Výsledek hospodaření 45 - Rezervy 46 - Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím 47 - Dlouhodobé závazky 48 - Odložený daňový závazek a pohledávka 49 - Individuální podnikatel Účtová třída 5 - Náklady 50 - Spotřebované nákupy 51 - Služby 52 - Osobní náklady 53 - Daně a poplatky 54 - Jiné provozní náklady 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti 56 - Finanční náklady 57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (změna od 2016) 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů Účtová třída 6 - Výnosy 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží 64 - Jiné provozní výnosy 66 - Finanční výnosy 69 - Převodové účty Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty 70 - Účty rozvažné 71 - Účet zisků a ztrát 75 až 79 - Podrozvahové účty Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví

Témata, do kterých materiál patří