Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zvláštnosti účtování ve společnosti s ručením omezeným

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

25. Zvláštnosti účtování ve společnosti s ručením omezeným - kapitálová společnost, samostatná právnická osoba - základní jmění je tvořeno souhrnem všech vkladů společníků - min. 200 000,- - společníci ručí za své závazky do výše svého vkladu zapsaného do Obchodního rejstříku - musí získat podnikatelské oprávnění (živnostenský list, koncesní listina) - společníky mohou být fyzické i právn. osoby, vklad 1společníka musí být min. 20 000,- - společníků může být 1 - 50. V případě 1 společníka musí být ZJ splaceno jednorázově. - vklady společníků a)peněžité b)nepeněžité - ve společenské smlouvě musí být uveden předmět vkladu, cena v Kč - společnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku, od tohoto dne má povinnost vést účetnictví - v den zápisu musí být splaceno: nejméně 30% na každý peněžitý vklad - rezervní fond - tvoří se z disponibilního zisku do výše 10% ZJ 1. rok 10% 2. rok a více let 5% Zřizovací výdaje N vznikající před založením společnosti, souvisí s náklady, které jsou spojeny se založením spol., patří sem př. výdaje za právnické služby, správní poplatky, pronájem. Jde o zvláštní druh NIM - odepisujeme ve 2. odpisové skupině. a)výdaje < 20 000,- účtujeme na komplex. NPO - účet382 (.N příštích období ) b)výdaje > 20 000,- účtujeme na účet011- zřiz. výdaje a odepis. ve 2. odpis. skup.(účet oprávek071) Společníci jsou v pracovně-právním vztahu dostávají mzdu jako ost. zaměstnanci, mzda je pro ně příjmem ze závislé činnosti a je daňově uznaným N společnosti, účtujeme na účtě522. Jestliže jsou v jedné firmě zaměstnanci i společníci, dělají se 2 ZVL (zvlášť pro zaměstnance a pro společníky) Rozdělení hospodářského výsledku a)disponibilní zisk příděl do RF431 / 421 zvýšení základního jmění431 / 411 úhrada ztráty z min. let 431 / 429 b)ztráta úhrada ztráty (421, 23, 27)428 / 431 předpis ztráty k úhradě 354 / 431 snížení ZJ411 / 431 Zvýšení základního jmění a) nové vklady společníkůúč 353/411 b) z vlastního jmění převyšujícího ZJúč. 427/411 Snížení základní jmění - postup při sniž. ZJ stanovuje obchodní zákoník. Nesmí být sníženo pod Kč 100 000,- a částka vkladu jednoho společníka nesmí klesnout pod Kč 20 000,- - snížení musí být oznámeno do 15 dnů Obchodnímu rejstříku -příčiny snížení ZJ: 1) snížení rozsahu činnosti společnostiúč.411/365 2) vystoupení společníka (ů) 3) nedostatek jiných fin. zdrojů při úhradě ztráty Účetní uzávěrka - provádí se běžným způsobem pomocí účtů702, 710 - vypořádáváme daň - účtujeme daňovou povinnost - zjišťujeme disponibilní zisk Rozdělení zisku - povinný je příděl pouze do rezervního fondu - podléhá schválení společníkům, vyplývá ze společenské smlouvy - zisk můžeme použít pro tvorbu různých fondů nebo k zvýšení ZJ (po utvoření RF) - vyplácejí-li si společníci podíl na zisku, podléhají srážkové dani 25%

Témata, do kterých materiál patří