Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Investriční majetek (IM) – účtování o pořízení

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (133,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

IM – účtování o pořízení jakým způsobem si účetní jednotka může pořídit majetek účetní případy spojené s pořízením majetku jaké účty slouží k evidenci majetku pojem pořizovací cena je zachycen v účtové třídě 0. Je součástí stálých aktiv. Při zařazení do IM je rozhodující přepokládaná doba životnosti ve firmě (delší než 1 rok). je majetek dlouhodobé povahy, jehož doba životnosti je delší než jeden rok. Tvoří souhrn všech věcí, peněžních prostředků a ocenitelných práv, ke kterým má podnikatel vlastnické právo nebo právo hospodaření. Rozdělení IM: NIM - nehmotný investiční majetek HIM- hmotný investiční majetek odepisovaný HIM - hmotný investiční majetek neodpisovaný FI - finanční investice Nehmotný investiční majetek Má nehmotný charakter (ocenitelná práva, značky, patenty, vynálezy) - produkty duševní práce (činnosti). Životnost delší než 1 rok, cena majetku je vyšší než 60 000,-. tzv. zřizovací výdaje - 011 - hranice 60 000,-. Patří sem výdaje ode dne vzniku do dne zápisu do OR - náklady spojené se založením nové firmy (soudní a notářské poplatky, náklady na pracovní cesty, mzdy, zprostředkovatelské odměny, nájemné .. ).Pokud budou zřizovací náklady pod 60 000,- účtujeme donákladů příštích období. Do zřizovacích výdajů však nezařazujeme výdaje spojené s pořízením investičního majetku. - odpisují se podle stejných pravidel jako jiný nehmotný investiční majetek! b) DNIM -drobný nehmotný investiční majetek - 018. Doba životnosti delší než 1 rok. Cena nižší než 60 000,- účetní jednotka chce tuto položku vést v majetku firmy (program, vybavení kanceláře) 012 - Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné - výsledky úspěšně dokončených a využitelných prací, např. receptury, technologické postupy nebo projekty, pokud nejsou předmětem autorských, průmyslových a jiných ocenitelných práv. Podmínkou však je, že jsou nakoupeny samostatně (nejsou součástí dodávky investičního majetku) nebo vytvořeny vlastní činností za účelem jejich opakovaného prodeje. Jsou-li vytvořeny ve vlastní režii a jsou využívány jen ve vlastní činnosti, o investiční majetek nejde. Je-li však jimi zároveň obchodováno, jde o IM.. 013 - Software - samostatně nakoupený software (není součástí dodávky) - program, vytvořený program pracovníkem,... 014 - Ocenitelná práva - nákup licencí, patentů, ochranná známka, zkušenosti,...Know-How Hmotný investiční majetek - odepisovaný Představuje soubor movitých věcí a nemovitostí (pozemky, budovy).Cena je vyšší než 40 000,-, doba životnosti delší než 1 rok. - odepisovaný = každý IM se opotřebovává, snižuje svoji hodnotu: fyzické opotřebení - použitím morální opotřebení - zastaralý (u prostředků výpočetní techniky). - toto opotřebení se v účetnictví vyjadřuje pomocí tzv. odpisů. Řadíme sem: Budovy, stavby, haly, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty, předměty z drahých kovů Samostatné movité věci, soubory věcí se samostatným technicko - ekonomickým určením v ceně nad 20 000,- Kč a dobou použivatelnosti větší než 1 rok. Výjimka !Drobný hmotný investiční majetek - jehož pořizovací cena je nižší nebo rovna 20 000,- Kč a životností nad 1 rok. (nábytek, faxy, telefony) 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů - chmelnice, vinice - s dobou plodnosti delší než tři roky (trvalé vybudované zařízení) 026 - Základní stádo a tažná zvířata - chovná zvířata (koně, pes, papoušek). Cena vyšší než 40 000,- a doba životnosti delší než 1 rok. Otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení Příslušenství hmotného investičního majetku Hmotný investiční majetek - neodepisovaný 031 - Pozemky - pro vystavění skladu, parkoviště 032 - Umělecká díla a sbírky - majetek musí být zakoupen za účelem výzdoby místnosti. Finanční investice Pro zařazení majetku do finančních investic není rozhodující forma majetkové složky, aleúčelpořízení. Pokud pořizujememajetek za účelem uložení volných finančních prostředků, řadíme jej doFI. představuje investice dlouhodobého charakteru - doba životnosti delší než 1 rok zlato, sbírka známek, pozemek za účelem zpeněžení, podíly zakoupené v jiných firmách za účelem částečného rozhodování (účasti): - jsou to aktiva podniku a podnik si je pořizuje proto: aby měl zajištěn výnos (úroky, dividendy, nájemné,...) pro zhodnocení vloženého kapitálu (pozemek, umělecká díla) aby si zajistil ekonomický vliv v jiném podniku: - rozhodující vliv - vlastní více než 50%061 - podstatný vliv 20 - 50%062 - méně než 20% - ostatní vliv (menšinový)063 Formy FI: podnik vlastní akcie jiného podniku (přináší dividendy) podnik vlastní dluhopisy jiného podniku nebo státu (obligace) - přináší úroky půjčka podnikům ve skupině - půjčka podnikům, kde má účetní jednotka nějaký vliv (přináší úrok, podíl na zisku) ostatní dlouhodobé půjčka - účetní jednotka půjčila podniku, kde nemá žádný vliv - půjčila na dobu delší než 1 rok (přináší úrok) Úrok - výše bankovního úroku . Nepůjčují se však jen peníze, ale i majetek. Majetkové 061 - 063 FI Úvěrové 069 Oceňování FI: - oceňují se v cenách pořízení (opce - předkupní právo na nákup FI, zaplacení „pořadí“). doklad: opční list - krátkodobá FI - 373 Majetkové FI - je-li cena FI k 31.12. nižší než při pořízení, ve výši rozdílu je třeba vytvořit opravnou položku579/096. - dojde-li ke zhodnocení akcií tím, že účetní jednotka jejíž akcie vlastníme zvýší ZJ a tím se zvýší hodnota našich. Akcií a vlivu061....../415 - Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí - v opačném případě 415/061 Prodej FM: a)211,221,315 / 661 - prodejní cena b) 561 / 061,062,063 Výnosy z FI:221/665 Prodej akcií u kterých došlo ke zhodnocení nebo znehodnocení v průběhu vlastnictví, je třeba při prodeji zaúčtovat ještě toto zhodnocení do výnosů: 415/668 znehodnocení:568/415 FI představují: - Investiční cenné papíry a vklady (podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím, podstatným i menšinovým vlivem). - Půjčky poskytnuté účetní jednotkou, podnikům ve skupině a ostatní půjčky se sjednanou dobou splatnosti delší než jeden rok (vklad tichého společníka do společnos

Témata, do kterých materiál patří