Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vnitropodnikové účetnictví

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (115 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vnitropodnikové účetnictví jeho úkolem je poskytovat údaje pro rozhodování a kontrolu (pro vedoucí pracovníky), motivaci Finanční účetnictví – sleduje náklady a výnosy, aktiva a pasiva účetní jednotky jako celku ve vztahu k okolí účetní jednotky Vnitropodnikové účetnictví – sleduje náklady a výnosy jednotlivých vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) a jejich výkony (výrobky, práce a služby) Hospodářská střediska:Základní - výrobní - správní (případně zásobovací) - odbytové Pomocná výrobní střediska - elektrárna, doprava, údržba, stavební středisko Pomocná nevýrobní střediska - závodní jídelna, jesle, mateřské školy, zdravotní středisko, rekreační zařízení - někdy bývají ustaveny (zřízeny) střediska neutrální (evidují se mimořádné náklady a výnosy) a realizační (evidují prodej výrobků) Hospodářské středisko je nejmenší, samostatně hospodařící jednotka. Náklady - prvotní (5) → FÚ - druhotné → mezi středisky Výnosy - prvotní (6) → z FÚ - druhotné → mezi středisky Zásoby vlastní výroby – nedokončená výroba, výrobky, polotovary Oceňování výkonů VPC – zjistí se v kalkulacích na úrovni přímých nákladům (přímý materiál + přímé mzdy) na úrovni vlastních nákladů výroby (přímý materiál + přímé mzdy + VR) na úrovni vlastních nákladů výkonu ( přímý materiál + přímé mzdy + VR + SR) Zjišťování hospodářské výsledku Náklady (skutečné) Střediska x Výnosy Střediska (= výkony v penězích = VPC) Přímý materiál – prvotní náklady Přímé mzdy – prvotní náklady Výrobní režie – prvotní, druhotné náklady SR Způsoby vedení vnitropodnikového účetnictví jsou volné, nejsou stanoveny, existují pouze doporučené varianty 1. způsob vedení: v analytické evidenci k nákladům a výnosům (5. a 6. účtová třída) 2. způsob vedení: v samostatném účetním okruhu (8. a 9. účtová třída) Vnitropodnikové účetnictví v analytické evidenci AE se vede k účtům nákladů a výnosů, 5. a 6. třída Náklady - přímé (jednicové) - nepřímé (režijní) Náklady a výnosy dělení: prvotní – vznikají ze vztahu účetní jednotky k okolí (5. a 6. účtová třída) druhotné – vznikají v podniku jako celku (mezi hospodářskými celky) Prvotní náklady spotřeba materiálu 112 Materiál na skladě 501 Spotřeba materiálu b) 112 Materiál na skladě 501/10 1. 100 000,-- 1a. 80 000,-- 501/20 1b. 50 000,-- 501/30 1c. 15 000,-- Druhotné náklady a výnosy mezi středisky vždy pro jedno středisko náklady a pro druhé středisko výnosy doklad: převodka 599 – Vnitropodnikové náklady 699 – Vnitropodnikové výnosy Vnitropodnikové účetnictví vedené v samostatném účetním okruhu náklady a výnosy se evidují v účtové třídě 8. a 9. čísla a názvy účtů si tvoří účetní jednotka sama prvotní náklady a výnosy si střediska přebírají z finančního účetnictví druhotné náklady a výnosy si vyúčtovávají střediska mezi sebou na základě převodek a) decentralizovaná forma – účetnictví si vede každé hospodářské středisko b) centralizovaná forma – účetnictví za všechna střediska se vedou v jedné účtárně Decentralizovaná forma vnitropodnikového účetnictví většinou se používá při ručním vedení účetnictví s finančním účetnictvím je spojeno Spojovacími účty k nákladům, výnosům a zásobám pro styk mezi středisky se používají účty Střediskové převody Středisko Výroba Spoj. účet k nákladům Náklady Výroby Výnosy Výroby Nedokončená výroba Střediskové převody Střediskové převody Střediskové převody Středisko Správa Spojovací účet k nákladům Náklady Správy Výnosy Správy Střediskové převody Střediskové převody Střediska pomocných výrob (Údržba, Elektrárna, Doprava…) Spojovací účet k nákladům Náklady Střediska Výnosy Střediska Střediskové převody Střediskové převody Středisko Odbyt Spoj. účet k zásobám Výrobky Tržby z prodeje Spoj. účet k výnosům Střediskové převody A Náklady Odbytu Výnosy Odbytu Spoj. účet k nákladům Výkaz provedených výkonů sestavuje se pro zjištění stavu nedokončené výroby v Kč vzhledem k tomu, že je nedokončená výroba na konci (většinou měsíce) v různém stupni rozpracovanosti, sestavuje se výkaz provedených výkonů odvedené výkony = dokončené výrobky hotové Centralizovaná forma vnitropodnikového účetnictví účetnictví se vede v jedné účtárně podle jednoho účetního dokladu nepoužívá se účet Střediskové převody každé středisko účtuje převod prvotních nákladů,… Majetek Majetek podniku slouží k zajištění hospodářských činností Dlouhodobý majetek – dlouhodobého charakteru hmotný dlouhodobý majetek – pořizovací cena větší než 40 000,-- a doba používání je delší než 1 rok nehmotný dlouhodobý majetek – pořizovací cena větší než 60 000,-- a doba používání delší než 1 rok dlouhodobý finanční majetek – cenné papíry, které á podnik v držení déle než 1 rok, na ceně nezáleží drobný dlouhodobý majetek – pořizovací cena je menší nebo rovna 40 000,-- a doba používání je delší než 1 rok Oběžný majetek – krátkodobý charakter zásoby - předměty, které se ve výrobě spotřebovávají nebo z výroby získávají pohledávky – nezaplacené faktury odběratelem peněžní prostředky – pokladně nebo na bankovním účtu Zdroje krytí majetku Vlastní základní kapitál – závisí na formě vlastnictví, prostředky vložené do podniku při jeho založení, většinou se nemění (v a. s. se vytváří prodejem akcií, v obchodních společnosti ze vkladu společníků, v družstvech ze členských vkladů, ve státních podnicích je to vklad státu) trvalý zdroj fondy HV = zisk Cizí úvěry a půjčky - úvěry podle doby splatnosti: krátkodobé do 1 roku (překlenovací) : dlouhodobé (účelové) - úvěry podle účelu: na dlouhodobý majetek : provozním (na nákup mat., většinou bývá krátkodobý) Za poskytnutí úvěru se platí úroky, úrok je nákladem podniku. Je to odměna peněžnímu ústavu za poskytnutý úvěr. dluhy u dodavatelů – vznikají pozdější dobou splatnosti faktur dluhy u zaměstnanců – zaměstnancům vzniká nárok na mzdu každý den, ale mzdy se vyplácejí se zpožděním jednou nebo dvakrát do měsíce dluhy u státního rozpočtu – jsou to neuhrazené daně Aktiva – Pasiva Aktiva – majetek podniku uspořádaný podle složení Pasiva – zdroje krytí (financování) majetku Součet aktiv v peněžním vyjádření se

Témata, do kterých materiál patří