Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Učetní uzávěrka a závěrka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (87,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

20. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA pojmy účetní uzávěrka a účetní závěrka – úprava účetního VH na základ daně – uzavření všech účtů právní úprava, druhy, rozsah účetní výkazy – obsah, členění příloha účetní závěrky povinnosti související s účetní závěrkou POJEM ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA Účetní uzávěrka= činnosti, při kterých se uzavře účetnictví účetní jednotky Účetní závěrka =sestavování účetních výkazů: rozvaha (bilance) výkaz zisků a ztráty (výsledovka) příloha přehled o peněžních tocích (cash flow) přehled o změnách vlastního kapitálu Před sestavenímúčetní závěrkyje třeba k poslednímu dni účetního období uzavřít účetní knihy, tj. provést účetní uzávěrku: a) kontrolaformální správnosti zápisů v účetních knihách (účetní deník, hlavní kniha, knihy analytické evidence) - kontrola podvojnosti (obratová předvaha MD=D), shoda SE a AE, kontrola návaznosti syntetické a analytické evidence b) kontrolavěcné inventarizačních rozdílů; inventarizace - řádná (ke konci ÚO), mimořádná – c) zaúčtování operací na konci účetního období (časové rozlišení, nevyfakturované dodávky, zásoby na cestě, kurzové rozdíly, odpisy, opravné položky, rezervy, dohadné položky) a) zjištění hospodářského výsledku před zdaněním (výnosy - náklady) b) výpočet základu daně z příjmů, daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti, VH c) uzavření všech rozvahových účtů (na 702) a výsledkových účtů (na 710) Podobně viz mat. otázky 18. a 19. PRÁVNÍ ÚPRAVA, VÝZNAM, DRUHY A ROZSAH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetní závěrkaje upravenazákonem o účetnictví a vyhláškou MF č. 500/2002 Sb., která stanoví uspořádání a obsah jednotlivých výkazů - novela obou předpisůod 1. 1. 2016. Význam účetní závěrky Účetní závěrka má podávat věrný a poctivý obraz o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví (tj. A, P, N, V, VH) a o finanční situaci ÚJ. Je zdrojem informací pro vlastníky, společníky, FÚ, banky, zaměstnance, konkurenci, obchodní partnery, investory. -> zveřejňovány ve sbírce listin příslušného rejstříkového soudu Kategorie účetních jednotek a rozsah účetní závěrky Od 1. 1. 2016 jsou 4 kategorie účetních jednotek: - mikro účetní jednotka - malá účetní jednotka - střední účetní jednotka - velká účetní jednotka Začlenění účetní jednotky do příslušné kategorie je závislé na dosažení nebo překročení alespoň dvou ze tří kritérií: hodnota majetku (netto) roční čistý obrat (výnosy) průměrný počet zaměstnanců Kategorie účetní jednotky Aktiva celkem (netto) Čistý obrat Průměrný počet zaměstnanců Mikro účetní jednotka 9 mil. Kč 18 mil. Kč 10 zaměstnanců Malá účetní jednotka 100 mil. Kč 200 mil. Kč 50 zaměstnanců Střední účetní jednotka 500 mil. Kč 1 000 mil. Kč 250 zaměstnanců Mikro, malá a střední účetní jednotka je ta, která k rozvahovému dninepřekračuje dvě z výše uvedených kritérií.Velká účetní jednotka je jednotka, kterápřekračuje alespoň dvě kritéria pro střední účetní jednotku. Od zatřídění se odvíjí rozsah účetní závěrky, povinnost vyhotovit výroční zprávu, povinnost zveřejnění závěrky, ověření účetní závěrky auditorem, oceňování reálnou hodnotou… Druhy účetní závěrky řádná –k poslednímu dni účetního období (rozvahový den, většinou 31. 12.) mimořádná – sestavuje se v mimořádných situacích (ke dni ukončení činnosti nebo vstupu do likvidace) mezitímní –v průběhu účetního období (např. v případě rozhodnutí o výplatě záloh na podíly na zisku nebo v případě zvýšení ZK z vlastních zdrojů), neuzavírají se účetní knihy konsolidovaná -účetní závěrka sestavená za skupinu účetních jednotek metodami konsolidace podle zákona o účetnictví (obchodní společnost, která je ovládající osobou) Rozsah účetní závěrky účetní závěrka v plném rozsahu- všechny velké účetní jednotky aj. vizpříloha Audit účetní závěrky =nezávislé ověření účetních výkazů auditorem (výrok v auditorské zprávě zda úč. výkazy jsou pravdivé a věrné);auditor= nezávislá osoba, zapsaná v seznamu Komory auditorů ČR Účetní závěrku jsou povinny mít ověřenu auditorem: všechny velké a střední účetní jednotky malé účetní jednotky,které jsou akciové společnosti, pokud v účetním období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a účetním období bezprostředně předcházejícím dosáhly nebo překročily alespoňjedno ze tříkritérií: aktiva celkem40 000 000 Kč (netto hodnotu, tj.sníženou o oprávky a opravné položky) ročníúhrnčistého obratu 80 000 000 Kč průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního obdobívíce než 50 ostatní malé účetní jednotky,pokudv účetním období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetním období bezprostředně předcházejícím dosáhly nebo překročily minimálnědvě z předchozíchkritérií ÚČETNÍ VÝKAZY - obsah a uspořádání upraveno ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní závěrka musí obsahovat následující údaje o účetní jednotce: název účetní jednotky (příp. jméno a příjmení, obchodní firmu FO), právní formu sídlo podnikání (příp. bydliště FO) identifikační číslo předmět podnikání rozvahový den, okamžik sestavení účetní závěrky a podpis statutárního orgánu ROZVAHA (bilance) účetní výkaz, který poskytuje k určitému datu přehled o majetku (aktivech) a finančních zdrojích podniku (pasivech); aktiva = pasiva druhy: zahajovací rozvaha – ke dni vzniku podniku počáteční rozvaha– k 1. 1. konečná rozvaha– k 31. 12. a ke dni zániku rozvahový den – datum, k němuž se rozvaha sestavuje rozvahové položky – řádky v rozvaze rozvahové stavy – peněžní částky rozvahových položek Aktiva se v rozvaze člení podle likvidity do skupin: A – Pohledávky za upsaný základní kapitál B– DM I. DNM II. DHM III. DFM C – Oběžná aktiva I. Zásoby II. Pohledávky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek IV. Peněžní prostředky D 382 Komplexní náklady příštích období 385 Příjmy příštích období A, B, C, D = skupiny, římská čísla = podskupiny, Pasiva se v rozvaze člení: vlastní a cizí krátkodobé a dlouhodobé A –Vlastní kapitál I. Základní kapitál II. Ážio a kapitálové fondy III. Fondy ze zisku IV. VH minulých let (428, 429) V. VH běžného účetního období (431) VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku B –Rezervy C – Záva

Témata, do kterých materiál patří