Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Investiční majetek (IM) – účtování o odpisech a vyřazení

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (72,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

IM – účtování o odpisech a vyřazení co vyjadřují odpisy majetku účetní a daňové odpisy pojem oprávky pojem zůstatková cena jaké účetní případy se účtují při vyřazení majetku Pořízení IM (PC majetku 40 000,-) se dostane do nákladů účetní jednotky v podobě tzv. odpisů, které trvají několik let. Odpisy vyjadřujíopotřebení majetku (amortizaci) vyjádřené v Kč. Známe 2 druhy opotřebení: -fyzické (používáním) amorální (zastaráním) Účetní jednotka sleduje 2 druhy odpisů: účetní odpisy daňové odpisy Účetní odpisy Účetní jednotka provádí odpisování na základěodpisového plánu, ve kterém si stanovísazby účetních odpisů (v %) v závislosti na předpokládaném fyzickém a morálním opotřebení IM v daných podmínkách např. podle očekávané životnostinebo ve vztahu k výkonům. Určí siživotnost majetku (bere se v úvahu datum pořízení majetku). Tyto účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví. Odpisuje se jendo výše tétoceny. Odpisy se účtují měsíčně. 3 metody odepisování: - lineární(rovnoměrné) - degresivní(zrychlené) - progresivní Lineární odpisy Po celou dobu životnosti se každý rok odepisujestejná částka - odpisová sazba v %. 4 roky ....... 25% z PC IM (100% : počtem let) 10 let ......... 10% z PC IM Degresivní odpisy každý rok se odepisuje jiná částka (sestupná tendence) používá se u majetku s delší životností (výrobní linky..) čím je starší, tím jsou větší náklady na údržbu a opravy odpisová sazba je opět určena v % Odpisová sazba = výp. roč. odp. 1 rok =odpisová sazba . PC 100 2 - x. rok =odpisová sazba . ZC 100 Progresivní Opak degresivních odpisů. 1. rok se odepíše nejméně a s každým rokem se odpis zvyšuje, v praxi se téměř nepoužívá. Jestliže sečteme všechny odpisy za dobu existence majetku, získáme tzv.oprávky. ZC = PC - oprávky V rozvaze je majetek veden v PC. Opotřebení se zjistí podle oprávek (rozvaha D). Jakmile oprávky = PC (ZC = 0), majetek je odepsán. Ten pak můžeme nadále používat. U majetku pořízeného na leasing neúčtujeme odpisy (není v mém vlastnictví) - odpisy si dělá leasingová společnost sama. Daňové odpisy Na rozdíl od účetních odpisů sepro daňové účely používají daňové odpisy, stanovené v zákonu o daních z příjmů a používané pro účely výpočtu daňového základu této daně. Tyto odpisy jsou konstruovány jakorovnoměrnénebo zrychlené. Pro daňové potřeby si účetní jednotka zvolí pro každý nově pořízený HNIM způsob odpisování, který pak nelze měnit. - počítá účetní jednotka zpravidla ke konci účetního období, když potřebuje zjistit zákonem povolenou maximální výši odpisu, kterou by si účetní jednotka mohla uplatnit jako daňově uznatelný základ při stanovení výše daně z příjmu. Dva druhy odpisů: -rovnoměrné (lineární) - 1 rok se odepisuje menší částka a další roky pak stejně -zrychlené (degresivní) Rovnoměrné určí se životnost majetku, dle životnosti se majetek zařadí do odpisové skupiny, pro každou skupinu je určena doba a výše odepisování (u daňových je stanovena zákonem). V zákoně o dani z příjmu je v příloze uvedeno kam co patří., např. budova 45 let. Zjistíme PC, ze které se dle tabulky vypočítá výše ročního odpisu. Odpisy počítáme za 1 rok (přesto, že majetek pořídím v půlce roku) vychází se z PC a roční odpisové sazby v % HIM je rozdělen do 5 odpisových tříd: 4 roky (kancelář. zařízení + os. automobily, chovný dobytek, počítače) 8 let (inventář, ostatní doprav. prostředky) 15 let (stroje a zařízení) 30 let (dřevěné stavby, ) 45 let (zděné budovy) Zrychlené - zařadíme majetek do odpisové skupiny - pro každou skupinu je určena doba a výše odepisování (u daňových je stanovena zákonem) rok = PC : koeficient pro danou skupinu rok = 2 . ZC . koeficient – 1 (k-n) rok = 2 . ZC . koeficient - 2 rok = 2 . ZC . koeficient - 3 Účtování odpisů:551 / 07x,08x Pokud musí mít účetní jednotkaúčetní závěrku ověřenou auditorem (u a.s.),je povinna používat účetní odpisy (vyjadřují skutečné opotřebení majetku). Ostatní účetní jednotky mohou dle vlastního zvážení zvolit účetní odpisy ve stejné výši jako jsou daňové. Účetní jednotka si může sama zvolit vlastní účetní odpisy, ale při vyplňování daňového přiznání musí dbát na to, že může uplatnit jen výši daňových odpisů (stanovených v zákoně) Pokud účetní jednotka používá jiné účetní a daňové odpisy, musí na konci účetního období zaúčtovat ještě tzv.odloženou daň Odložená daň = zjistí se rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, z rozdílu se vypočítá 35% (sazba daně z příjmu). Mohou nastat tyto stavy: účetní odpisy >daňové371/592 = pohledávka za finančním úřadem nikdy se neodvádí účetní odpisy<daňové 592/371 = závazek u finančního úřadu Vyřazení majetku likvidací- majetek přestane fyzicky existovat. Musí být sepsán protokol o likvidaci. prodejem darováním převodem na základě právních předpisů v důsledku škody nebo manka převodem do osobního užívání (vlastnictví) vyřazený majetek je užplně odepsán ( ZC = 0; oprávky = PC) 07x,08x / 01x,02x při prodeji majetku: 07x,08x / 01x,02x a 311,211,221 / 641 při darování: - zde musí plátce zaúčtovat nárok státu na DPH 07x,08x / 01x,02xa 543 / 343 (Pokud platí DPH odběratel, vzniká u něj pohledávka 311 / 343 - neobvyklé) Z účetnictví vyřazujeme majetek vždy v PC! majeteknení plně odepsán zaúčtování vyřazení majetku v PC07x,08x / 01x,02x doúčtování ZC: likvidací: 551/082 prodejem: 541/082 + DPH z PC nebo z prodejní ceny darováním: 543/082 manka a škody: 582/082 převodem do os. vlastnictví: 491/082 3) použití součástek z vyřazeného majetku: materiál / výnosy Vyřazení v důsledku manka a škody 07.,08. / 01.,02. 582 / 082 1)úhrada škody zaměstnancem335 / 688 (pokud srážím z platu pak331 / 335) náhrada škody od pojišťovny potvrzený nárok (vím přesnou částku)315 / 688 nepotvrzený nárok388 / 688 úhrada od cizího viníka315 / 688 Náklady spojené s likvidací majetku účtujeme na vrub účtů (MD) provozních nákladů.

Témata, do kterých materiál patří