Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Investiční majetek

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (107,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Investiční majetek je dlouhodobého charakteru (doba používání je delší než 1 rok) členíme jej na: hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek, finanční investice Hmotný investiční majetek a) HIM – doba životnosti delší než 1 rok cena vyšší než 40 000 Kč vždy sem patří budovy a pozemky odpisovaný (budovy, stroje, zařízení, dopr. prostř., inventář) neodepisovaný (pozemky, umělecká díla) b) Drobný hmotný investiční majetek cena menší, nebo rovna 40 000 Kč doba životnosti delší než 1 rok Technické zhodnocení modernizace, rekonstrukce, nástavby, přestavby Nehmotný investiční majetek NHIM cena větší než 60 000 Kč doba delší jednoho roku software, know-how, goodwill (dobré jméno podniku), licence Drobný nehmotný investiční majetek cena nižší, nebo rovna 60 000 Kč doba používání delší než 1 rok Zřizovací náklady náklady, které souvisí se založením podniku; poplatky za kolky, za právnické služby Finanční investice majetkové cenné papíry (akcie, dluhopisy…), úvěrové cenné papíry (obligace) doba držení delší než 1 rok patří sem: nemovitosti a um. díla, která podnik nakupuje za účelem uložit dočasně volné peníze, nebo za účelem obchodovat s nimi Oceňování investičního majetku Pořizovací cena u nakupovaného INV maj cena pořízení + vedlejší pořiz. náklady (clo, doprava, instalace, montáž, úroky do doby uvedení investice do užívání) Vlastní náklady zjistíme je v kalkulaci vlastní výroba Reprodukční pořizovací cena u darovaných nebo u přebytků INV maj. můžeme ji zjisti sami cena jakou má INV maj. v době, kdy o něm účtujeme cena zjištěná podle zvláštních předpisů, nebo soudním znalcem Cena pořízení u cenných papírů Evidence investičního majetku v účtové třídě 0 – Investiční majetek 01 – NIM 02 – HIM odpisovaný 03 – HIM neodpisovaný základní evidenční jednotkou je inventární předmět jednotlivý předmět – auto ucelené zařízení – počítač soubor předmětů – výrobní linka inventární předměty se evidují na inventárních kartách,které jsou analytickou evidencí k účtům investičního majetku investiční majetek se zařazuje do užívání na základě Zápisu o zařazení investičního majetku do používání vyřazuje se na podkladě Zápisu o vyřazení investičního majetku z používání Drobný hmotný a nehmotný investiční majetek účetní jednotka sama rozhodne o způsobu evidence tohoto majetku jako investiční majetek se eviduje na účtech 028 nebo 018 eviduje se po celou dobu používání na inventární kartě a odepisuje se najednou jako 100 % Co má obsahovat Inventární karta název, inventární číslo, pořizovací cena, datum a způsob pořízení, způsob odepisování, odpisová skupina, výše odpisů, datum a způsob vyřazení Odepisování investičního majetku INV maj. se postupně opotřebovává, opotřebení se vyjadřuje formou odpisů oprávky je součet odpisů od počátku odepisování odpisydaňové – podle zákona o dani z příjmu lineární (rovnoměrné) degresivní (zrychlené) odpisyúčetní zohledňují skutečnou dobu používání INV maj. v podniku účetní jednotka stanovuje odpisový plán, kde je přehled INV maj. (odepisovaného), odpisové sazby a odpisy způsob výpočtu záleží na účetní jednotce, většinou se odepisuje každý rok stejná částka v účetnictví se účtují účetní odpisy rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy se promítne v hospodářském výsledku, ze kterého se bude počítat daň z příjmu pokud je INV maj. v evidenci k 31.12., uplatní se odpis za celý rok (bez ohledu na to, kdy byl v roce pořízen) pokud dojde k vyřazení INV maj. během roku z důvodu opotřebení, prodeje nebo škody. lze uplatnit k 31.12. odpis ve výši jedné poloviny Pořízení investičního majetku dodavatelským způsobem vlastní výrobou darem bezplatným převodem leasingem (pronájmem) 321 Dodavatelé 041, 042 Pořízení investic 0.. Investiční majetek FA zápis o převzetí IM zařazení IM do používání (PC) 343 DPH 211 Pokladna, 221 BÚ úhrada v hotovosti (z BÚ) 622 Aktivace vnitrop. služeb vedlejší náklady ve vl. režii Zálohy na pořízení investičního majetku při nákupu investičního maj. může dodavatel před vyfakturováním požadovat zálohu na budoucí dodávku. Záloha se považuje za investiční maj., po vyfakturování dodavatelem se záloha vyúčtuje 221 BÚ 05. Poskytnuté zálohy na IM 321 Dodavatelé 04. Pořízení investic úhrada zálohy na IM vyúčtování zálohy FA za nákup IM doplatek zálohy vrácení zálohy Pořízení investičního majetku vlastní výrobou 624 Aktivace HIM 022 SMV (případně 042) zařazení do evidence 082 Oprávky k SMV 551 Odpisy NIM a HIM odpisy Pořízení investičního majetku darem investiční majetek získaný darem zvyšuje jmění účetní jednotky oceňuje se reprodukční pořizovací cenou 413 Ost. kapitálové fondy 0.. Investiční majetek IM pořízený darem v repr.PC Pořízení investičního majetku bezplatným převodem 08. Oprávky k HIM 02. Hmotný investiční majetek bezplatný převod Pořízení investičního majetku leasingem finanční leasing – dlouhodobý pronájem (minimálně 3 roky), na konci pronájmu investičního majetku přechází bezplatně do majetku účetní jednotky nebo se odkoupí pronajímatel – leasingová firma (vlastník investičního majetku) nájemce – účetní jednotka leasingová smlouva je smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem,kde je stanovena služba a její úhrada nájemce platí zálohu (akontaci) a po další stanovenou dobu jednotlivé splátky Akontace a splátky 221 BÚ 518 Ostatní služby bezplatný převod investičního majetku na konci leasingu 08. Oprávky k HIM 02. HIM bezplatný převod v repr. PC odkoupení investičního majetku na konci leasingu 321 Dodavatelé 042 Pořízení hmotných investic nákup v pořiz. ceně Akontace a splátky se musí časově rozlišit, aby do příslušného účetního období přepadla jen určitá část nákladů. Pronájem investičního majetku zahrnujícího movité i nemovité věci (komplexní pronájem) pronajímatel – neodepisuje, převede investiční majetek do finančních investic nájemce – zařadí investiční majetek do svého majetku a odepisuje Pronajímatel 021 Budovy 069 Ost. finanční investice 378 Jiné pohledávky převod do finančních investic pronájem 081 Oprávky k budovám oprávky 022 SMV převod do finančních investic

Témata, do kterých materiál patří