Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Právní úprava účetnictví, podstata, význam a funkce účetnictví, vedení daňové evidence

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Právní úprava účetnictví, podstata, význam a funkce účetnictví, vedení daňové evidence Podstata účetnictví účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkáchúčetnictví se vedev české měněúčetnictví můžeme véstručně nebona počítači Další informace: za správnost účetnictví zodpovídá podnikatelúčetním obdobím je hospodářský rokPO mají povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku do dne zániku x FO ode dne zahájení činnosti do dne ukončení činnostipovinnost vést účetnictví za jednu účetní jednotku jako celek Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní jednotce: stav a pohyb aktiv a pasiv náklady, výnosy a s tím související zjištění hospodářského výsledku Účetnictví plní tyto funkce: Poskytuje informace pro potřeby podnikatele (prodělávám X vydělávám)Může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporu (věřitel X dlužník)Poskytuje informace pro rozhodování a řízení podnikuZjišťuje informace pro daňové účely (nezbytné pro stanovení základu daně)Údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření V účetnictví se rozeznávají dva typy účetnictví: účetnictví finanční (základní) poskytuje ucelený soubor informací o aktivech a pasivech podniku, o jeho nákladech, výnosech a hospodářském výsledku jako celku zachycují se v něm vztahy podniku jako celku k vnějšímu okolí – dodavatelé, odběratelé, banky, finanční orgánymanažerské účetnictví (vnitropodnikové) tvoří soubor informací potřebných k efektivnímu řízení uvnitř daného podniku, u větších firem jeho složkami jsou mimo jiné: : vnitropodnikové účetnictví (účtování o nákladech a výnosech z různých pohledů, např. podle jednotlivých činností, hospodářských středisek, zakázek apod.) :kalkulace(stanovení nákladů na jednotku výkonu) :rozpočetnictví(plán výkonů jednotlivých vnitropodnikových útvarů) !! Každá ÚJ je povinna vypracovat vnitřní účetní směrnice ke svému účetnictví, v které stanoví podrobné údaje o svém účetnictví !! Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví (=základní předpis upravující účetnictví podnikatelů v ČR)Vyhlášky Ministerstva financíČeské účetní standardyDalší předpisy, které ÚJ používají, jsou: – Obchodní zákoník, daňové zákony, pojišťovací zákony, zákon o cestovních náhradách, zákoník práce, zákon o cenných papírech,zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Zákon o účetnictví: Účetní jednotky §1Účetní doklady a jejich náležitosti § 11Účetní knihy § 13Účetní závěrkaZpůsoby oceňování v účetnictví § 25, odst. 4Proces inventarizace §29 - § 30Úschova účetních dokladů § 31Sankce za nedodržení zákona § 37Účetnictví musíme podle zákona o účetnictvívést:ÚPLNĚ, PRŮKAZNĚ A SPRÁVNĚÚplně –účetnictví je úplné, jestliže jsou zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního obdobíPrůkazně –účetnictví je průkazné, jestliže jsou účetní případy a účetní zápisy doloženy účetními doklady a ÚJ provedla inventarizaciSprávně– účetnictví je správné, jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem o účetnictví a výše uvedenými předpisy Účetní knihy - v ZoÚ §13 - účetními knihami jsou: DENÍK – účetní zápisy se zachycují chronologicky - musí se vést - zaznamenány všechny účetní případy (které vznikly ve sledovaném období) -každý deník je veden pro danou účetní oblast, např. deník bankovního účtu, deník vydaných faktur, deník přijatých faktur, pokladní kniha -základní údaje: číslo daného účetního dokladu, jeho krátký slovní popis, datum vystavení účetního dokladu, účtovací předpis - čísla účtů stran MD/DAL a částka) HLAVNÍ KNIHA - účetní zápisy uspořádány z hlediska věcného - musí se vést - syntetické účty (téčka) -> všechny syntetické účty, které ÚJ používá - hlavní kniha obsahuje: zůstatky účtů ke dni, kdy byla otevřena (k 1. 1.)souhrnné obraty strany MD a D (nejvýše za 1 kalendářní měsíc)zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka KNIHA ANALYTICKÝCH ÚČTŮ - podrobně se zde rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy KNIHA PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ - pro majetek, který firma nevlastní Vnitropodniková směrnice - ÚJ si vytvoří vlastní vnitropodnikovou směrnici Mezi nejtypičtější vnitropodnikové směrnice patří - účtový rozvrh - odpisový plán - podpisové vzory - harmonogram účetní závěrky - používání měnových kurzů - způsoby oceňování - oběh účetních dokladů - zásady časového rozlišení nákladů a výnosů - inventarizace majetku a závazků Účtový rozvrh - sestavuje ho ÚJ = seznam všech syntetických a analytických účtů, které se budou v účetním období používat - sestavuje se pro každé účetní období, podniky, banky, pojišťovny, příspěvkové a rozpočtové organizace Účtová osnova - §14 ZoÚ - vydává ministerstvo financí pro jednotlivé druhy úč. jednotek =je seznam, na jehož základě sestavuje účetní jednotka svůj účtový rozvrh (seznam účtů, které bude vúčetnictví používat) -účtová osnova rozlišuje deset účtových tříd (0 - 9), které dále dělí do účtových skupin. Účetní zásady ZÁSADA ÚJ - účetnictví se vede za ÚJ jako celek ZÁSADA BILANČNÍ KONTINUITY - musí existovat návaznost mezi jednotlivými účetními obdobími (konečné stavy na konci účetního období se stávají počátečními stavy následujícího účetního období) ZÁSADA OPATRNOSTI - účetní jednotka musí promítnout do oceňování majetku rizika, ztráty, manka, přebytky a znehodnocení pokud jsou známé ZÁSADA VĚRNÉ A POCTIVÉ ZOBRAZENÍ SKUTEČNOSTI - ÚJ je povinna zaznamenat do svého účetnictví všechny úč. případy, které nastaly a správně je ocenit ZÁDADA ČASOVÉ A VĚCNÉ SOUVISLOSTI - do účetnictví zachycujeme všechny úč. případy, které se týkají úč. období, ale s pomocí časového rozlišování i příštích období -> N a V jsou pomocí čas. rozlišování zaúčtovány do období se kterým souvisí ZÁKAZ VZÁJEMNÉ KOMPENZACE -tato zásada vyjadřuje zákaz vzájemného vyrovnání nákladu a výnosu (náklady se účtují do nákladů, výnosy do výnosů) či jednotlivými položkami majetku a jeho zdroji. ZÁSADA HISTORICKÝCH CEN - aktiva se oceňují v cenách, za které je ÚJ pořídila ZÁSADA STÁLOSTI METOD - během účetního období nemůže ÚJ měnit metody PŘEDNOST OBSAHU PŘED F

Témata, do kterých materiál patří