Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Cenné papíry

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,1 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Cenné papíry a)Cenné papíry – pojem, význam, členění, podrobně majetkové a úvěrové c. p. b)Krátkodobý finanční majetek (účt. sk. 24, 25) – popis účtů, pořízení, prodej c. p., výnosy z c. p. c)Dlouhodobý finanční majetek (účt. sk. 06) – popis účtů, pořízení, prodej c. p., výnosy z c. p. d)Směnky – pojem, význam, členění směnek, náležitosti. Výpočet úroku. Účtování směnek a)Cenné papíry – pojem, význam, členění, podrobně majetkové a úvěrové c. p. Cenné papíry Cenné papíry jsou listiny nebo listiny nahrazující zápisy, ve kterých je obsažen určitý právní nárok. Společnost nebo jiný subjekt, který cenný papír vydal, se nazývá emitent. Cenné papíry obsahují právní nárok jejich držitele vůči emitentovi. Cenný papír tak vytváří vztah mezi emitentem a kupujícím. V případě dluhopisů se jedná o dlužníka a věřitele. Dlužník je ten, který cenný papír vystavuje a má závazek a věřitel je vlastník cenného papíru. Nebo může cenný papír představovat právo podílet se na řízení společnosti a jejím zisku, jako je tomu v případě akcií. Druhy cenných papírů Pojem cenný papír je České republice definován podle zákona, kde je uveden následující výčet existujících cenných papírů: akcie zatímní listy poukázky na akcie podílové listy dluhopisy investiční kupony kupony opční listy směnky šeky cestovní šeky náložné listy skladištní listy zemědělské skladní listy jiné listiny Podoba cenných papírů (v České republice) Listinná podoba - cenný papír existuje jako fyzická listina Zaknihovaná podoba- cenný papír existuje pouze jako záznam v evidenci, kterou vede Česká národní banka, popřípadě Středisko cenných papírů MAJETKOVÉ CP •slouží k uložení volných peněžních prostředků •společnost nakupuje za účelem prodeje •snahou společnosti je prodat tyto akcie za vyšší prodejní cenu, než byla pořizovací • v případě ponechání akcií na dobu delší než 1 rok se nemusí akcie přeúčtovat do DFM – důležitý je záměr v době pořízení •formy pořízení – hotově, převodem z účtu, na fa 379 - Jiné závazky Příklad: nákup akcií259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku/211 - Pokladna, 221 - Bankovní účty, 379 - Jiné závazky registrace251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování /259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku pozdější prodej se účtuje na661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů, současně se zaúčtuje úbytek v PC na - Prodané cenné papíry a podíly Úvěrové (dlužné) CP •slouží k tomu, aby emitent (ten, kdo je vydává) opatřil jejich prostřednictvím finanční prostředky •věřitel je naopak kupuje za účelem uložení volných peněžních prostředků EMITENT DLUHOPISŮ •cizí zdroj krytí majetku •v současné době dluhopisy emituje málo firem (banky) •pro evidenci 241Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241 •emise dluhopisů je pro emitenta pohledávkou 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů •prodejem dluhopisů, tato pohledávka zaniká •dluhopis přináší úrok (562 - Úroky) po uplynutí doby platnosti následuje zpětný odkup kdy věřiteli je vyplacena částka dluhopisu zvýšená o úrok Příklad: emise dluhopisu375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů/241 - Emitované krátkodobé dluhopisy prodej dluhopisu 211 - Pokladna, 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů, 378 - Jiné pohledávky/375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů úrok562 – Úroky/211 - Pokladna, 221 - Bankovní účty, 379 - Jiné závazky zpětný prodej 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy/211 - Pokladna, 221 - Bankovní účty, 379 - Jiné závazky VĚŘITEL DLUHOPISŮ - nakupuje dluhopisy, které jsou pro něj majetkem - způsob účtování záleží na záměru pořízení dluhopisu a) dluhopis- k obchodování b)dluhopis- až do doby splatnosti b)Krátkodobý finanční majetek (účt. sk. 24, 25) – popis účtů, pořízení, prodej c. p., výnosy z c. p. Krátkodobý finanční majetek představuje majetek účetní jednotky, který je součástí oběžných (krátkodobých) aktiv, které dále zahrnují zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky. 21 - Peníze 22 - Účty v bankách 23 - Krátkodobé bankovní úvěry 24 - Krátkodobé finanční výpomoci 25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek 26 - Převody mezi finančními účty 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku Peníze • peníze v pokladně (účet 211), • ceniny (213), • peníze na cestě vztahující se k této položce (261). Účty v bankách • peněžní zůstatky na bankovních účtech (221), • peníze na cestě vztahující se k této položce (261). Krátkodobé cenné papíry a podíly • cenné papíry, které účetní jednotka určila k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, nejvýše dvanáct měsíců (251, 253), • dluhové cenné papíry se splatností jeden rok a kratší, u nichž má účetní jednotka úmysl a schopnost držet je do splatnosti (256), • ostatní krátkodobé cenné papíry a podíly, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky (257), • nakoupené opční listy (257). Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) Krátkodobé bankovní úvěry naopak představují závazky účetní jednotky. Jedná se tedy o pasiva účetní jednotky, o součást cizích zdrojů. Krátkodobé bankovní úvěry • krátkodobé bankovní úvěry (231), • eskontní úvěry (232), • pasivní zůstatek běžného účtu (221). Krátkodobé finanční výpomoci • ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249). Vydané dluhopisy • emitované krátkodobé dluhopisy (241), • vlastní dluhopisy (255). Vlastní akcie a vlastí obchodní podíly •vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252). c)Dlouhodobý finanční majetek (účt. sk. 06) – popis účtů, pořízení, prodej c. p., výnosy z c. p. Dlouhodobý finanční majetek evidujeme v účtové skupině 06 Dlouhodobý finanční majetek. Účtujeme zde např. o podílech v jiných společnostech, o cenných papírech s dobou splatnosti nebo držby delší než 1 rok, které má účetní jednotka v úmyslu držet do splatnosti (tzn. nejsou určené k obchodování). Pořízení dlouhodobého finančního majetku se účtuje na stranu MD účtu 043 Pořízení dlouhodobého finančního majetku v pořizovací ceně (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Do pořizov

Témata, do kterých materiál patří