Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3) DANĚ A DAŇOVÁ SOUSTAVA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (274,28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3) DANĚ A DAŇOVÁ SOUSTAVA podstata a význam daní = poplatek občanů (subjektů), který je odváděn státupříjem veřejných rozpočtů – státního rozpočtu, místních rozpočtůze zákona odčerpává část důchodu subjektu (příjmu majetku poplatníka)nenávratný princip – společnost daně vynaloží podle potřebprincip solidarity – uspokojovány budou i potřeby těch, kteří daně vůbec neplatí daňová legislativa Daňový systémstanoven zákonemnejčastěji novelizovánv různých zemích se lišíodráží konkrétní ekonomické podmínky státuTlaky na stát – podmínky pro vytváření daňové soustavystát potřebuje co nejvíce penězobčané a firmy naopak chtějí odvádět co nejméně danítlak na stát, aby sjednotili své daně s ostatními zeměmistát musí respektovat sociální únosnost danístát musí zohledňovat technická a ekonomická kritéria vybíratelnosti a vymahatelnosti daníFunkce daňové soustavyfiskální – úkol daňové soustavy vytvořit dostatečně velký státní rozpočet (zabezpečit školství, obranu)regulační – úkolem daní je regulovat spotřebu (např. spotřební daň u tabákových výrobků)stimulační – daňová soustava má působit jako ekonomický nástroj (vlastníkovi nemovitosti se nevyplatí vlastnit nemovitost, pokud je neužívá nebo s nimi nepodniká)sociální – v daňové soustavě jsou zabudovány nástroje, kterými se stát snaží zlepšit sociální situaci poplatníka (odčitatelné položky od daně – poplatník, dítě, penzijní fondy, úroky z úvěru,….)Struktura daňové soustavy Právní úpravakaždá daň má svůj zákon:zákon o dani z příjmůzákon o DPHzákon o spotřební danizákon o dani z nemovitých věcí…. www.businessinfo.cz/cs/legislativa-pravo/prehled-zakonu.html#D zákon, který upravuje obecně všechny daně:Daňový řádod r. 2011nahradil dřívější Zákon o správě daní a poplatků1.1.2014 zrušen zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostídaň dědická a darovací jsou upraveny zákonem o daních z příjmůzákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí zrušeno 2020 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280 základní daňové pojmy poplatníkfyzická či právnická osoba, z jejíchž peněz je daň placenaplátce daněfyzická či právnická osoba, která má ze zákona povinnost odvést daň státudaňvypočítaná částka, kterou plátce odvádí finančnímu úřaduzáklad daněčástka, ze které se určitým procentem vypočítá odváděná daňpředmět daněje to, na co se daň vztahujevychází z něj (finanční) hodnota, na jejímž základě je uložena daňovému poplatníkovi daňová povinnostneupravený daňový základčástka, ze které se odečítají/přičítají určité zákonem dané položkyupravený daňový základdaňový základ upravený o odčitatelné a přičitatelné položkypřičitatelná položkazvyšuje daňový základ (penále, pokuty)odčitatelná položkasnižuje daňový základ (daňová ztráta z předchozího období)sleva na daničástka, o kterou se sníží již vypočítaná daň (děti, manželka, poplatník)sazba daněprocentuální sazba pro výběr jednotlivých daní nebo v Kč na měrnou jednotkudaňová zálohačást daně, která musí být zaplacena dřív, než bude ukončeno zdaňovací obdobínedoplatek daněvzniká tím, že celkové zálohy na daň jsou nižší, než je vyměřena celková daň (musí být v termínu uhrazena)přeplatek daněcelkové zálohy na daň jsou vyšší, než je vyměřena daň (musí být správcem daně vrácen)správce daněpříslušný finanční úřad nebo celní úřad, kterému plátce daň poukazuje, provádí kontrolu výpočtu, ukládá sankcedaňové přiznánídokument, ve kterém musí plátce daně uvést všechny skutečnosti pro výpočet daně a tento výpočet předložit finančnímu úřadu ve stanoveném termínuzdaňovací obdobíčasový interval, za který se daňový základ a daň stanovují a hradí daňový kalendářhttps://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojjistne/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace/danovy-kalendar daňový únikprotiprávní jednání subjektů s cílem neoprávněného zkrácení daní nepřímé daně daň je zahrnuta v ceně zboží (výrobků) a služeb, na které je uvalena daň = kupující je poplatníkemplatíme ji, při každém nákupu zboží a služeb prodávajícímupovinnost odvést daň je na straně prodávajícího = plátceprodávající má pak povinnost tuto daň státu odvéstvýše těchto daní nezávisí na příjmech osoby, ale na tom, kolik výrobků a služeb nakoupídaň z přidané hodnotyspotřební daněDaň z přidané hodnotynepřímá univerzální daňtvoří část ceny výrobků a služebje vybírána postupně při každém prodejiSazby danězákladní sazba 21 % ze základu daně – uplatňuje se na zboží a služby (kromě výjimek v příloze 2 a 3 zákona)první snížená sazba 15 % ze základu daně – uplatňuje se na zboží a služby dle seznamu v příloze 2 a 3 zákonadruhá snížená sazba 10 % ze základu daně – uplatňuje se na zboží a služby dle seznamu v příloze 3a zákonaOsvobození od daně bez nároku na odpočet daněpoštovní službyrozhlasové a televizní vysílánífinanční činnostipojišťovací činnostipřevod a nájem pozemků, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízenívýchova a vzdělánízdravotnické služby a zbožísociální pomocloterie a podobné hryZákladní pojmy DPHpředmět daně prodej zboží osobou povinnou k dani s místem plnění v tuzemsku poskytnutí služby plátcem DPH v tuzemsku pořízení zboží z jiného členského státu EU dovoz z nečlenských států EUplátce daněosoby, které uskutečňují ekonomické činnosti (výroba, obchod, pronájem) a k dani se zaregistrujíRegistraceFO nebo PO jsou povinni se zaregistrovat, když obrat za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 mil. Kč či pořídí z EU zboží v hodnotě vyšší než 10 000 EURFO nebo PO se můžou dobrovolně zaregistrovat, aniž splňují požadované kritérium, považují-li za ekonomicky výhodnější být plátcem DPHpoplatnícivšichni, kteří nakupují zboží nebo služby od plátce daněuskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti je dnem dodání zboží nebo poskytnutí službyzáklad daněje peněžní částka snížená o daňmáme dvě možnosti výpočtu DPH:sazbastanovený základ daně, ke kterému připočteme daňcelková cena = prodejní cena + daňdaň = prodejní cena * sazba daněkoeficientstanovena celková částka, ze které my vypočítáme daň a základ danězáklad daněcelko

Témata, do kterých materiál patří