Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Rozvaha

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19.43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozvaha = základním zdrojem informací o celkové struktuře majetku účetní jednotky

 • Používá se T-forma → v levé části aktiva, pravé pasiva

 • Sestavuje se na pokladě informací čerpaných z účetnictví

 • Je součástí účetní závěrky

Druhy:

 1. Zahajovací rozvaha – sestavuje se při založení podniku

 2. Počáteční rozvaha – sestavuje se na začátku účetního období

 3. Konečná rozvaha – sestavuje se na konci účetního období nebo při ukončení podniku

Účetní období

 • Kalendářní rok – od 1. 1. do 31. 12.

 • Hospodářský rok – 12 po sobě jdoucích měsíců, které začínají 1. jiného měsíce než ledna

Funkce:

 1. Přehledně uspořádat majetek podniku a jeho zdroje a tím poskytnout základ pro

 2. Zjistit hospodářský výsledek (zisk x ztráta) jako rozdíl mezi součtem aktiv a dosud známých pasiv

Struktura rozvahy

Aktiva → se v rozvaze člení na DM (hmotný, nehmotný, finanční) a oběžný majetek (zásoby, KFM, pohledávky)

Pasiva → se člení na vlastní zdroje (ZK, fondy, HV) a cizí zdroje (úvěry, závazky, rezervy)

Aktiva Rozvaha Pasiva

Dlouhodobý majetek

 • Hmotný

 • Nehmotný

 • Finanční

Oběžný majetek

 • Zásoby

 • Krátkodobý FM

 • Pohledávky

Vlastní zdroje

 • Základní kapitál

 • Fondy

 • Hospodářský výsledek

Cizí zdroje

 • Úvěry

 • Závazky

 • Rezervy

Aktiva Pasiva

Rozvahové účty

 • Účet má podobu písmene T, na jedné straně se evidují přírůstky a na druhé úbytky aktiv a pasiv

 • Levá strana = MÁ DÁTI

 • Pravá strana = DAL

 • Každý účet se označuje názvem, který vystihuje jeho obsah

 • Počáteční stav – stav převzatý z rozvahy, zapisuje se na stejnou stranu, kde byla položka v rozvaze

Obrat = součet změn bez PS

KS = PS + obrany strany – obrat opačné strany

Výnosy = zdrojem majetku, na straně DAL

Náklady = snížení zdroje, na straně MÁ DÁTI

 • Jedná se o doúčtování hospodářských a účetních operací a inventarizaci

 • Proúčtování zásob na cestě (účetní jednotka má faktury, ale nemá zásoby)

 • Proúčtování nevyfakturovaných dodávek (účetní jednotka má zásoby, ale nemá faktury)

 • Porovnání výsledků inventury zásob s účetním stavem nebo s operativní evidencí

 • U manka jeho porovnání s vnitropodnikovou směrnicí normy přirozených úbytků

 • Posouzení účetní hodny zásob na skladě v porovnání s jejich skutečnou hodnotou a rozhodnutí o případné tvorbě opravných položek či odpisu

DFA - základní materiál 111/321

Příjemka náhradních součástek 112/111

Roční uzávěrka:

 1. Základní materiál nedošel 119/111

 2. Nedošla DFA náhradních součástek 111/389

Příjemka základní materiálu 112/119

DFA - náhradní součástky 389/321

+ DPH 21% 343/321

Témata, do kterých materiál patří