Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rozvaha jako soupis majetku účetní jednotky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Rozvaha jako soupis majetku účetní jednotky jak je sledován majetek v účetnictví pojem Aktiva pojem Pasiva bilanční princip jak se projevují změny rozvahových stavů Předmětem podvojného účetnictví je majetek účetní jednotky sledovaný z hlediska jeho formy (aktiva) a z hlediska zdrojů financování majetku (pasiva). Aktiva představují veškerý majetek účetní jednotky vyjádřený v korunách. Jestliže sepíšeme majetek účetní jednotky z hlediska aktiv a pasiv nazýváme horozvaha (bilance) - stav aktiv a pasiv k určitému datu Rozvaha: aktiva = pasiva. ÚJ sestavuje ke dni svého vzniku, kterým je den zapsání do OR, zahajovací (počáteční) rozvahu (v rozvaze zachytíme dobu mezi vznikem jednotky a zápisem do OR) a vypracuje svůj účtový rozvrh, v němž vybere z účtové osnovy účty, pro které má ve svém účetnictví náplň. K jednotlivým syntetickým účtům tvoří analytické účty s ohledem na požadavky stanovené v účtové osnově a postupech účtování pro podnikatele a s ohledem na požadavky zákona o daních z příjmů, sestavení účetní závěrky a vnitropodnikových potřeb. Za účetní období (1 kalendářní rok) sestavujeme 2 rozvahy: - vždy k 1. 1. a 31. 12. - řádná rozvaha (je povinná = závěrečná rozvaha) - při mimořádných událostech (daň. a účetní kontrola - na vyžádání) –např.likvidační rozvaha (ke dni jeho vstupu do likvidace), či rozvahy sestavované ke dni různých organizačních či vlastnických změn. Rozvaha podává přehled aktiv a pasiv peněžním vyjádřením k určitému okamžiku, informuje o stavu a složení majetku. Jednotlivé položky aktiv a pasiv jsourozvahové položky a peněžní částky jsourozvahové stavy. Rozvaha se sestavuje na podkladě údajů z účetnictví a je předkládána popřípadě finančnímu úřadu, bankám. Den ke kterému se rozvaha sestavuje je rozvahový den. Rozvaha je, jak je již výše uvedeno, uspořádaný přehled majetku účetní jednotky z hlediska jeho složení a zdrojů financování v peněžním vyjádření. Tento dvojí pohled na majetek se označuje jakobilanční principa rovnost úhrnu majetku a zdrojů jeho financování nazýváme bilanční rovnicí. Rozvaha je důležitým informačním zdrojem pro posouzení finančně majetkové struktury účet. jednotky a její hospodářské a finanční stability. V ČR stanoví závazné vzory rozvahy Ministerstvo financí spolu se Statistickým úřadem. Aktiva – představují veškerý majetek ÚJ vyjádřený v Kč (z hlediska jeho formy) stálá aktiva – HIM, NIM, finanční investice oběžná aktiva – zásoby, krátkodobý finanční majetek, pohledávky přechodná aktiva Pasiva – jsou zdroje krytí majetku vlastní zdroje – ZJ a vklady podnikatele, fondy, zisk cizí zdroje – úvěry, závazky, rezervy přechodná pasiva Majetek a jeho krytí aktiva pasiva složení majetku zdroje (krytí) Investiční majetek 1.Vlastní zdroje (STÁLÁ AKTIVA - s.m.v) Základní jmění Budovy, haly, stavby Fondy Stroje, přístroje a zařízení Zisk Dopravní prostředky Inventář Oběžný majetek 2. Cizí zdroje (OBĚŽNÁ AKTIVA)Dlouhodobé bankovní úvěry Materiál na skladě Krátkodobé bankovní úvěry Výrobky Dodavatelé (závazky) ZbožíZaměstnanci Odběratelé (pohledávky)Rezervy Pokladna Bankovní účty 3.Přechodná aktiva (peníze na cestě, kursové rozdíly) Na otázkukterý majetek Na otázkuod koho je tento majetek AKTIVA PASIVA SA - NIM (autorská práva, patenty, značky) - HIM (budovy, stroje) - FIM (cenné papíry - déle než 1 rok, podíly ve spol., půjčky) VLASTNÍ ZDROJE - základní jmění - fondy (rezervní fond) - nerozdělený zisk (h.v.) příjmy - výdaje OA - zásoby - pohledávky (mně dluží - odběratel) - peněžní prostředky (BÚ, pokladna) - krátkodobý FIM (akcie, dluhopisy) CIZÍ ZDROJE - dlouhodobé závazky (úvěry, - krátkodobé závazky dluhy) - rezervy PŘECHODNÁ AKTIVA - časový nesoulad PŘECHODNÁ PASIVA -časový nesoulad Změny rozvahových stavů: AKTIVA PASIVA + + - - + X X +

Témata, do kterých materiál patří