Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1) FINANCOVÁNÍ PODNIKU

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (647,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1) FINANCOVÁNÍ PODNIKU pojem finance, financování, finanční management (pojem, úkoly, rozhodování) Financepeněžní prostředky, kapitál a jiné finanční zdrojeFinancovánízískávání, rozdělování finančních zdrojů a jejich využití ke splnění finančních cílů podnikuFinanční cíle podnikuLikviditaschopnost podniku získat prostředky na úhradu závazkůLikvidnost= schopnost jednotlivých aktiv přeměnit se na peněžní prostředkynejlikvidnější = peníze v pokladně, KD CPnejméně likvidní = DD majetek (stroje, nemovitosti)Platební schopnostschopnost splácení všech závazků v daných termínech čím likvidnější formy majetku podnik má, tím snáze může zajišťovat platební schopnost Solventnostschopnost podniku získat cizí prostředky na úhradu závazkůRentabilitaziskovost podnikuFinanční řízení podnikuzabezpečuje finanční managementplánovánívedení účetnictvípéče o firemní finanční prostředkyzajišťování finančních zdrojůsprávné řízení danívhodné pojištěnífaktory ovlivňující finanční řízenífaktor časučasový nesoulad určitého rozhodnutí a vlivu rozhodnutí na ekonomiku podnikufaktor rizikazvažuje přínos s ohledem na riziko druhy financování Podle pravidelnostiběžné financovánímimořádné financováníPodle finančního rozhodovánístrategickéoperativníPodle doby, na kterou je kapitál k dispozicikrátkodobédlouhodobé Podle původuvlastnícizí vlastní a cizí zdroje financování Vlastní kapitálCizí kapitálkrátkodobý (do 1 roku)dlouhodobý (delší než 1 rok) krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování Krátkodobéslouží k financování běžného provozuobchodní úvěrkrátkodobý bankovní úvěrostatní zdroje KD financováníDlouhodobéDM bychom měli krýt dlouhodobými zdrojiinterní zdrojeodpisyziskexterní zdrojevlastnívkladyemise akciíV: zvýšení ZK není právní nárok na výplatu podílů na zisku N: vzniká právo na řízení společnosti podíly na zisku vypláceny až po jeho zdanění cizíemise obligacíV: nevzniká právo na řízení společnosti úroky jsou daňově uznatelné rychlé získání většího množství kapitálu N: nutnost splácet úroky i při poklesu zisku vznikají emisní náklady roste zadluženost podniku bankovní úvěrydodavatelské úvěryforfaitingleasing= pronájem různých částí majetku za sjednané nájemné buď na určité období nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtouoperativnífinančníV: umožňuje pořídit majetek bez jednorázového vynaložení peněz omezuje morální zastarávání DDM leasingové splátky jsou součástí nákladů, což snižuje daňový základ zvýšení konkurenceschopnosti podniku N: náklady jsou vyšší než u ostatních zdrojů financování majetek není ve vlastnictví podniku zvláštní formy financovánídotacez evropských fondůEvropský fond pro obnovu a rozvoj, Evropský sociální fond, Evropský fond soudržnostimístní dotacestátní, krajské, obecní finanční analýza (pojem, účel, funkce, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow) = rozbor hospodaření podnikusoučást podnikového řízení, spojena s finančním účetnictvím a finančním řízením podnikupoměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje jejich vypovídací schopnostÚčel:vyjádření komplexní finanční situace podnikuuplynulý vývoj – příčiny jeho zlepšení/zhoršenívolba nejvhodnějších směrů činnosti do budoucnaZdroje informací pro finanční analýzuo finančních poměrech podniku vypovídá účetní závěrkarozvaha (bilance)výkaz zisků a ztrát (výsledovka)přílohapřehled o peněžních tocích (cash flow)Funkce účetních výkazůinformační funkceposkytování pravdivých a věcných informací o finanční a hospodářské situaciprůkazní funkceprokazuje uchování majetkové podstaty podnikuprokazuje tvorbu a rozdělení HVUživatelé finanční analýzyinvestořizda nakoupí akcie, stanou se společníky…manažeřipro strategické i operativní řízenízákazníci, dodavatelézda bude podnik schopen dodávat, vyrábětzaměstnancijistota zaměstnání, stabilita podnikubanky, další věřitelémnoho informací o finančním stavu dlužníka, pro poskytnutí úvěru, schopnost splácet, zadluženost Základní postupové kroky FAanalýza absolutních vstupních datrozvahavýkaz zisků a ztrát (výsledovka)přílohavýkaz cash flowvýpočet poměrových ukazatelůzadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik využívá k financování svých aktiv a činností cizí zdroje (dluh)ukazatel celkové zadluženosti (věřitelského rizika)čím nižší hodnota, tím nižší zadluženostoptimum do 0,4, tzn. že zadluženost vy se neměla pohybovat přes 40 %Zad = celkové závazky/celková aktiva * 100 %ukazatel úrokového zatíženívyjadřuje, jakou část ze zisku odčerpávají úrokypokud má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatížení, může si dovolit vyšší podíl cizích zdrojůZat = placené úroky/ (zisk + placené úroky) * 100 %likvidita momentální schopnost podniku splácet krátkodobé závazkypeněžní likvidita (hotovostní, okamžitá) – likvidita 1. stupněznamená, kolikrát je podnik schopen zaplatit své závazky z hotovostních penězfinanční majetek = peníze, účty v bankách, KD finanční majetekoptimum 0,9 – 1 (méně = málo peněz na úhradu, více = zbytečně moc, lepší vhodněji investovat)1.L = finanční majetek/krátkodobé závazkypohotová likvidita – likvidita 2. stupněnejpoužívanější ukazatel, měřítkem okamžité solventnostivyjadřuje, zda musíme či nemusíme prodat zásoby k uhrazení KD závazkůoptimum 1 – 1,5 když je hodnota 1 a méně, je schopen podnik uhradit své závazky bez prodeje zásob když je větší než 1 (1,5), část oběžných aktiv je vázáno v zásobách, které nemají žádný (malý) výnos2.L = (finanční majetek + KD pohledávky)/ krátkodobé závazky2.L = (oběžná aktiva – zásoby)/krátkodobé závazkyběžná (celková) likvidita – likvidita 3. stupněnejširší rozsah, nejmenší vypovídací schopnostkolikrát pokrývají oběžná aktiva KD závazky podniku nebo kolika korunami oběžných aktiv je kryta jedna koruna KD závazkůoptimum 2 – 2,5, tzn. 40 % aktiv lze přeměnit na penízeoběžná aktiva = finanční majetek + KD pohledávky + zásoby3.L = oběžná aktiva/krátkodobé závazkyrentabilita výnosnost, ziskovost podniku, efektivnost hospodaření schopnost podniku dosahovat zisku použitím investovaného kapitálurentabilita vlastního kapitálu (ROE = Return On Equity)vyjadřuje výnosnost vlastního kapitál

Témata, do kterých materiál patří