Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




1 Maturitni otazka_Pravni uprava uce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. Právní úprava účetnictví 1. Předmět účetnictvíÚčetnictví je písemné zaznamenávání informaci o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách. Účetnictví musí poskytovat informace: a) o stavu a pohybu majetku a závazků, b) o nákladech, výnosech a s tím souvisejícím zjištěním HV. 2. Význam a funkce uce 1. Poskytuje informace o hospodaření firmy - zda firma hospodaří se ziskem nebo ztrátou 2. Může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporů - jedná se zejména o vedení sporů při uznávání a ochraně práv vyplívajících ze vztahu mezi věřitelem a dlužníkem 3. Poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku - na základě údajů o minulosti nebo současnosti firmy se mohou řídící pracovníci rozhodnout o budoucích investicích, obchodech, rozšíření, nebo naopak likvidaci podniku 4. Zjištění informací pro účely daňové - jedná se o správné stanovení základu daně, a tím i daňové povinnosti účetní jednotky 5. Údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření s ním - zejména u akciových společností, kdy jsou tyto společnosti řízeny profesionálním týmem odborníků Právní normy upravující uce Právní síla: Zákon o uceVyhlášky Ministerstva financíČeské uce standardyObchodní zákoníkDanové zákonyPojišťovací zákonyZákoník práceZákon o CP Povinností podle zákona o účetnictví je vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem 1. Účetnictví je úplné, jestliže jsou zaúčtovány všechny účetní případy a účetní zápisy týkající se účetního období 2. Účetnictví je průkazné, jestliže jsou účetní případy a účetní zápisy doloženy účetními doklady 3. Účetnictví je správné - účetním obdobím rozumíme období, za které se účetnictví uzavírá a zjišťuje se HV UJ. Je to dvanáct po sobě nepřetržitě jdoucích kalendářních měsíců (může se shodovat buď s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem) - účetnictví se vede v české měně - právnické osoby mají povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku do dne svého zániku - povinnost vést účetnictví za jednu účetní jednotku jako celek - účetnictví může vést uce jednotka buď ručně, nebo pomocí uce softwaru 1) Fyzická osoba, jejíž obrat překročil 25 000 000 Kč -stane-li se FO uce jednotkou v důsledku překročení výše uvedeného obratu, má povinnost vést uce od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se stala uce jednotkou Upozornění: stane-li se FO uce jednotkou, musí vést účetnictví nejméně po dobu 5 let (s výjimkou ukončení činnosti), a to i v případě, že v těchto letech nedosáhla obratu 25 mil. Kč 2) Fyzická osoba se rozhodla vést účetnictví - FO se mohou stát uce jednotkami i na základě svého rozhodnutí, v takovémto případě se převod z daňové evidence na uce provede k 1. 1. následujícího roku 3) Fyzická osoba je zapsána do obchodního rejstříku - v případě zápisu do obchodního rejstříku má fyzická osoba povinnost přecházek z daňové evidence na uce ke dni zápisu Zjednodušený rozsah uce b) mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, c) UJ nemusí používat zásadu opatrnosti – u odpisu nemusí uplatňovat účetní, ale pouze daňové odpisy, které však musí být zaúčtovány, aby mohly být uplatněny jako daňový výdaj, d) nepoužijí ustanovení ZoÚ týkají se rezerv a opravných položek, s výjimkou zákonných rezerv a zákonných opravných položek uvedených v Zákoně o rezervách pro zajištění ZD z příjmů Vyhláška č. 500/2002 Sb. Tato vyhláška se podrobně věnuje některým ustanovením ZoÚ. Stanoví například: - rozsah a způsob sestavování uce závěrky - obsahové vymezení položek uce závěrky, tj. uce výkazů - směrnou uce osnovu - metody přechodu z DE na uce Organizace uce, složky manažerského uce Finanční účetnictví poskytuje ucelený soubor informací o aktivech a pasivech podniku, o jeho nákladech, výnosech a hospodářském výsledku jako celku. Zachycují se v něm vztahy podniku jako celku k vnějšímu okolí – k dodavatelům, odběratelům, bankám, finančním orgánům apod. protože jde o vztahy finanční (finančně se vypořádávají), označuje se jako finanční uce Manažerské účetnictví tvoří soubor informací potřebných k efektivnímu řízení uvnitř daného podniku Složky manažerského uce jsou mimo jiné: vnitropodnikové uce – účtování o N a Vkalkulace – stanovení nákladů na jednotku výkonu; peněžní vyjádřená očekávaných nebo skutečných nákladů na kalkulační jednotku; předpoklady čerpá z norem, uce a rozpočturozpočetnictví – výpočet nákladů jednotlivých středisek za uce obdobíoperativní evidence – skladová evidence, docházka zamců; pohotové zaznamenávánístatistika – vyhodnocení informací matematickými metodami Manažerské účetnictví je plně v kompetenci podniku, mohou být používány různé postupy a metody, které zabezpečí využitelné informace pro žádaný účel Směrná účtová osnova, účtový rozvrh Směrná účtová osnova Základem jednotného uspořádání účetnictví jsou směrné účtové osnovy, které vydává ministerstvo financí pro jednotlivé druhy účetních jednotek. Zaměřujeme se na směrnou účetní osnovu, která je závazná pro podnikatele. Účtová osnova je seznam účtovacích tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále uce jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména: a) obchodní společnosti (s. r. o., v. o. s., k.s., a. s.) b) družstva c) státní podniky d) FO, které jsou UJ Konstrukce směrné účtové osnovy Účtová osnova zahrnuje 10 účtových tříd (0-9), které se dále člení na účtové skupiny 0 – DM (hmotný, nehmotný a finanční), aktivní účty 1 – zásoby (nakupované i vytvořené vlastní činností), aktivní účty 2 – KFM a KBÚv, aktivní i pasivní účty 3 – Zúčtovací vztahy (pohledávky a závazky z obchodního styku, zúčtování se zaměstnanci, orgány sociálního zabezpečení, finanční úřady apod.), aktivní i pasivní účty 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky (VK, rezervy, dlouhodobé bankovní úvěry, dlouhodobé závazky), pouze pasivní účty 5 – náklady 6 – výnosy 7 – závěrkové a podrozvahové účty Účtové třídy 8 a 9 jsou vyhrazeny pro vnitropodnikové účetnictv

Témata, do kterých materiál patří