Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evidence podnikatelské činnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Evidence podnikatelské činnosti – způsoby, FO – možnosti podnikání a)Daňová evidence – kdo vede, popis, účtování b)Záznamní povinnost – kdy se používá, jak se vede. Paušální daň c)Individuální podnikatel – charakteristika, podmínky, účtování, zjištění VH, použití zisku a)Daňová evidence – kdo vede, popis, účtování PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB Podnikání je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Základním právním předpisem pro podnikatele je ObchZ, který upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy s podnikáním související. Podnikatelem mohou být, jak PO, tak i FO. FO podnikající nejčastěji na základě živnostenského oprávnění, které vydává místně příslušný živnostenský úřad, a to po splnění podmínek uvedených v živnostenském zákoně, například: - dosažení věku 18 let - způsobilost k právním úkonům - bezúhonnost - odborná způsobilost Zatímco PO, zabývající se podnikáním, jsou vždy účetními jednotkami, u FO tomu tak být nemusí. Určení, které FO jsou účetními jednotkami, je stanoveno v ZoÚ. Jedná se zejména o: - FO, které jsou jako podnikatelé zapsány v OR - Ostatní FO, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat přesáhl ze bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000,- Kč. - Ostatní FO, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí. FO, jejichž obrat nepřekročí za předcházející kalendářní rok částku 25 000 000,- Kč, nebudou ze zákona účetními jednotkami, tzn. nebude se na ně vztahovat zákon o účetnictví. FO, jejichž obrat překročí za kalendářní rok částku 25 000 000,- Kč, budou účetními jednotkami od prvního dne následujícího kalendářního roku. Ale účetnictví povedou povinně až od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou. DAŇOVÁ EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Podnikatelé (FO), kteří se nestanou účetními jednotkami, povedou daňovou evidenci příjmů a výdajů. Podstata evidence zůstává stejná jako v dříve používaném jednoduchém účetnictví, pouze je upravena daňovými předpisy. Daňová evidence příjmů a výdajů musí zjišťovat zjištění základu daně z příjmů a bude obsahovat údaje o: - příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně - pohledávkách a závazcích. Nejdůležitější knihou v daňové evidenci příjmů a výdajů je deník příjmů a výdajů, ve kterém se v průběhu kalendářního roku zapisují údaje o hospodářských operacích, které vyjadřují příjem nebo vydání peněžních prostředků. Nezapisují se zde tedy hospodářské operace, které mají charakter předpisu plateb, např. vystavené fa, povinnost zaplatit daně FÚ. Zapisování v deníku příjmů a výdajů si klade tyto základní cíle: - zajistit údaje pro zjištění daňového základu - zajistit evidenci o peněžních prostředcích v pokladně a na BÚ - poskytnout podklady pro podrobnější analýzu výdajů a příjmů pro potřeby řízení a kontroly hospodárnosti. Forma, způsob a technika vedení deníku příjmů a výdajů není předepsána. Podnikatel si ho vede takovým způsobem a formou, aby v deníku byly v časové posloupnosti zaznamenány všechny hospodářské operace příjmů a výdajů peněz, které při podnikání nastaly a jsou podloženy průkazným dokladem. ZAPISOVÁNÍ DO DENÍKU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Zapisování v deníku příjmů a výdajů v průběhu roku probíhá vždy minimálně „dvoustranně“ tj. na dvou položkách deníku. Na jedné straně hospodářská operace bude příjmem nebo výdejem peněžních prostředků, na druhé straně se tato hospodářská operace dotkne jednotlivých příjmů a výdajů zahrnovaných nebo nezahrnovaných do základu daně z příjmů, popř. průběžných položek. Zapisování příjmů - nejprve musíme zjistit, zda se jedná o příjem peněz v hotovosti nebo na účtu, potom musíme určit, zda se jedná o daňový nebo nedaňový příjem Zapisování výdajů - obdobně jako u příjmů nejprve rozlišujeme, zda se jedná o platbu v hotovosti nebo z BÚ. Dále určujeme, zda se jedná o daňový nebo nedaňový výdaj. DPH a její zaznamenávání do deníku příjmů a výdajů Zapisování DPH u neplátců - u neplátců se DPH automaticky stává součástí celkové účtované částky bez nutnosti jejího rozlišení v deníku příjmů nebo výdajů, tzn. že se daň z přidané hodnoty stává na vstupu součástí pořizovací ceny majetku a služeb. Podnikatel – neplátce nemá v případě příjmů povinnost evidovat a platit DPH. Na druhé straně nemá nárok na vstupu na odpočet daně a její uplatnění vůči státnímu rozpočtu (u FÚ). Zapisování a evidence DPH u plátců - o dani z přidané hodnoty se v deníku příjmů a výdajů zapisuje až v okamžiku proběhnutí platby, ale z hlediska evidence DPH je rozhodující datum uskutečnění zdanitelného plnění. KNIHA ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK Kniha pohledávek a závazků slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik dluží jemu a komu a kolik dluží on. Podrobnosti zvolené evidence se odvíjí od rozsahu a složitosti podnikatelské činnosti. Kniha fa vydaných a přijatých Základem evidence pohledávek a závazků u všech podnikatelů bude kniha přijatých a vydaných fa, ve které bude soustředěna evidence pohledávek a závazků z běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi podnikateli. Na tuto knihu budou kladeny největší nároky, proto tato kniha musí obsahovat přinejmenším tyto informace: - oddělené sledování jednotlivých pohledávek a závazků podložených účetními doklady - označení dokladů - datum vzniku pohledávek, resp. Závazků - částku - datum splatnosti a způsob úhrady - identifikační údaje pro spárování pohledávky či závazku a platby - předmět dodávky či služby Ostatní pohledávky a závazky Zvláštní knihu pohledávek a závazků je možné zřídit pro neobchodní pohledávky a závazky. Jedná se o evidenci: - poskytnutých a přijatých bankovních úvěrů - závazků, popř. pohledávek k FÚ - pohledávek k zaměstnancům VÝPOČET ZÁKLADU DANĚ Hospodářský výsledek musí být upraven o nepeněžní operace dle ZDP. Nepeněžními operacemi se rozumí skutečnosti, které ovlivní základ daně, ale nevyvolají pohyb peněz. Vybrané nepeněžní operace upravující základ daně z příjmů: - roční odpisy DM - ZC vyřazeného DM

Témata, do kterých materiál patří