Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17_Zúčtování daní a dotací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (214,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO 17 - Zúčtování daní a dotací - druhy a členění daní - účtování na účtu 341 – kdy se používá, zálohy, daňová povinnost - účtování na účtu 342 – kdy se používá, zálohy, daňová povinnost - účtování na účtu 345 – kdy se používá, zálohy, daňová povinnost - dotace – druhy dotací a jejich účtování Zúčtování daní a dotací V účtové skupině 34 se: zachycují vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností – účty 341, 342, 343, 345 účtuje také o dotacích – účty 346 a 347 Druhy a členění daní Přímé daněsrážejí se z našich příjmůjejich výše závisí na výši příjmů nebo jejich majetkové situacimáme povinnost podat daňové přiznání a daň ve stanoveném termínu zaplatit Dělení přímých daní: důchodové daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob,majetkové daň z nemovitých věcí (do roku 2014 daň z nemovitostí), daň z nabytí nemovitých věcí (do roku 2014 daň z převodu nemovitostí), silniční daň Nepřímé danějsou obsaženy v cenách výrobků a služebjejich výše nezáleží na příjmech konkrétní osoby, ale na tom kolik výrobků a služeb si pořídídaň za nás vybírá prodávající a také ji za nás odvádí Dělení nepřímých daní: selektivní (spotřební daň),univerzální (daň z přidané hodnoty),ekologická (daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv).Do tohoto druhu daní spadají také:poplatky za znečištění vzduchu či vody,poplatky za odpad Účet 341 – Daň z příjmu Na tomto účtu se účtuje o dani z příjmu, kdy poplatníkem i plátcem je účetní jednotka (právnická osoba)Na vrub = MD účtu se účtují zálohy na daň placené v průběhu zdaňovacího období (roku),Na Dal se účtuje podle daňového přiznání celková daňová povinnostdaňová povinnost je pro účetní jednotku náklad, účtuje se na účtu591 – Daň z příjmu splatnáZůstatek na tomto účtu před zaúčtování daně musí odpovídat výši zaplacených zálohPo zaúčtování daňové povinnosti by měl zůstatek souhlasit s pohledávkou nebo závazkem vůči finančnímu úřaduDoměrky, popř. vratky daně z příjmu se účtují souvztažně na účtu595 – dodatečné odvody daně z příjmu Zaplacené zálohy 341/221 Předpis daňové povinnosti 591/341 Doměrek daně z příjmu595/341 + příklady sešit Účet 342 – Ostatní přímé daně Na tomto účtu se účtuje zúčtování daně z příjmu, kdy je účetní jednotka plátcem daně, ale poplatníkem je jiný subjekt. (fyzická osoba)Např. placení daně z příjmu zaměstnance (daň ze mzdy) nebo vybírání daně srážkou (srážková daň z podílu na zisku společníků) sražení zálohy na daň ze mzdy zaměstnanci331 / 342 společníkovi366 / 342 úhrada (odvod) daně342 / 211 nebo 221 Účet 345 – Ostatní daně a poplatky spotřební daněstejný charakter jako DPH, tzn. nepřímá daň, je součástí cenypodléhají jí tabákové výrobky, alkohol, uhlovodíková paliva a mazivaplátci daně jsou všechny právnické a fyzické osoby, které v tuzemsku výše uvedené výrobky vyrábějí a ti, co to dovážejízávazek státu ze spotřební daně se účtuje na D účtu 345 s analytickou evidencí, úhrada nebo nárok na odpočet se účtuje na MD účtu 345 s analytickou evidencíprojít v učebnici silniční daňmusí ji platit všechny podnikatelské subjekty, které používají automobil k podnikánív průběhu roku, kdy auto používáme se musí platit zálohy splatné k 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12. zaplacení těchto záloh se účtuje 345 s anal.evidencí / 221, příp. 211do konce ledna následujícího roku musí být zpracováno daňové přiznání k silniční dani a zaplacen případný nedoplatek, tzn. např. DP k silniční dani za rok 2017 musí být odevzdána a zaplacena do31. ledna 2018celková daňová povinnost se účtuje do období, kterého se týká531 / 345nedoplatek na dani (na zálohách máme zaplaceno méně, zůstatek na D 345), musíme doplatit, účtujeme 345 / 221 (211)přeplatek na dani (na zálohách jsme zaplatili více než je daňová povinnost, zůstatek na MD) nám bude vrácen, účtujeme 221 (211) / 345 Příklad:Firma zaplatila v průběhu roku 2016 z BÚ tyto zálohy na silniční daň: 15.4. - 750 Kč, 15.7. - 750 Kč, 15.10. – 750 Kč, 15.12. – 820 Kč, celková daňová povinnost za rok 2016 byla 3 500 Kč, dorovnání daně bylo provedeno v hotovosti 26. 1. následujícího roku. 15.4.Zaplacení zálohy 750 Kč345 / 221 15.7. Zaplacení zálohy 750 Kč345 / 221 15.10. Zaplacení zálohy 750 Kč345 / 221 15.12. Zaplacení zálohy 820 Kč345 / 221 31.12.Silniční daň3 500 Kč531 / 345 (máme nedoplatek 430 Kč) 26.1.Doplatek silniční daně 430 Kč345 / 211 daň z nemovitých věcízdaňovacím obdobím je kalendářní rok, přiznání se podává do 31. 1. běžného roku, tzn. daňové přiznání za rok 2018 se podává do31. 1. 2018předpis se účtuje532 / 345s analytikouúhrada345 / 221 (211)daňově uznatelný náklad pouze v případě, že v příslušném roce daň byla uhrazena ostatní daně (daň z nabytí nemovitých věcí)předpis se účtuje538s analytikou / 345s analytikouúhrada345 / 221 (211)daňově uznatelný náklad pouze v případě, že v příslušném roce daň byla uhrazena Dotace na těchto účtech se zachycují vztahy vyplývající z poskytnutí dotace, dotace = nenávratně poskytnuté peněžní prostředky ze státního rozpočtuúčet 346nebo z obecních a městských rozpočtůúčet 347pro správné účtování je nutné přesné vymezení účelu, na které je dotace poskytována, rozlišují se 2 druhy dotací: provozní dotace = dotace k úhradě nákladůna úhradu provozních nákladů, např. na mzdy absolventů škol, na vytvoření pracovního místa pro uchazeče z Úřadu práceúčtování- vznik nákladů5xx /nárok na dotaci (smlouva)378 / 346 (347)příjem dotace na BÚ221 /378 (vyrušení 378, KS na 378 0 Kč)použití dotace346 (347) / 648 investiční dotace = dotace na pořízení dlouhodobého majetkusnižuje vstupní cenu pořizované investice, účtování346, 347 / 042ten, kdo dotaci poskytuje, musí jednoznačně stanovit, že se jedná o dotaci na příslušnou investiciúčtování- FA za majetek042 / 321nárok378 / 346 (347)příjem dotace na BÚ221 / 378 (vyrušení 378, KS na 378 0 Kč)použití dotace346 (347) / 042zařazení majetku do užívánív ceně snížené o dotaci + další příklady

Témata, do kterých materiál patří