Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zúčtování daní a dotací

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Zúčtování daní a dotací – základní pojmy z oblasti daní, členění daní, daň z příjmu fyzických osob a právnických osob, daň z přidané hodnoty, ostatní daně a dotace = skupina 34 = převážně RP ale mohou být i RA - ve skupině 34 se účtují zúčtovací vztahy k FÚ (daně) a dále se v této skupině účtuje o dotacích -účet 341 =používá se pro účtování daně z příjmu za ÚJ ->ÚJ je plátcem i poplatníkem Účtování - Zaplacené zálohy na daň341/221 -Předpis daňové povinnosti 591,593/341 - účet 342=používá ÚJ pokud jeplátcem daně z příjmu, alepoplatníkemje někdo jiný - mzdy - daň z příjmu po slevách ->331/342 - účet 343= používají pouze plátci DPH Režim přenesení daňové povinnosti v některých případech z uskutečněných zdanitelných plnění neodvádí DPH dodavatel (=DPH na výstupu) ale příjemce majetku nebo služby – odběratel Toto platí např.:a) při nákupu majetku ze zahraničí b) v režimu přenesení daňové povinnosti (i mezi tuzemskými firmami) - a to pouze u některých druhů stavebních a montážních prací - a dodavatel na daňovém dokladu musí uvést text: „Daň odvede zákazník“ - odběratel pak v tomto režimu vnitřním účetním dokladem přidaní (neboli samovyměří) daň na výstupu ->349/343 a zároveň bude nárokovat odpočet daně ->343/349 účet 345 = tento účet slouží k zúčtování ostatních daní (silniční, dědická, darovací, z převodu nemovitostí, spotřební daň) - Spotřební daň podléhají ji pouze určité typy výrobků nepřímá daň ÚJ může být plátcem, poplatníkem je spotřebitel této dani podléhají výrobky v tuzemsku vyrobené a do tuzemska dovezené správcem = celní úřad účtování je obdobné jako u DPH na MD 345 – účtujeme nárok na odpočet této daně na D 345 – účtujeme vybranou spotřební daň u plátců DPH vstupuje spotřební daň do základu pro výpočet DPH Příklad: Podnik (plátce DPH) vyrobil a prodává 200 litrů 40 % alkoholu (sazba spotřební daně je 285 Kč na 1 litr 100 % alkoholu). Výrobní náklady + zisk činí 50 Kč/ 1 litr. 1) cena dodávky bez spotřební daně 10 000,--311/601 2) spotřební daň (285 Kč*0,4*200 litrů) 22 800,--311/345 3) DPH 21 % (10 000 + 22 800)*0,21 = 6 888,--311/343 - Silniční daň přímá daň předpis se účtuje na 531/345 zálohy 345/221,211 je vždy daňově uznatelná během úč. období se platí zálohy na silniční daň podle §10 – zákon o sil. dani zálohy se platí do 15 (dubna, července, října, prosince) daňové přiznání se podává podle §15 o silniční dani a to 31.1. následujícího úč. období Zálohy se účtují345/221,211. Po vyplnění daňového přiznání vytvoříme VÚD předpis silniční daně531/345 - Daň z nemovitosti předpis532/345 je daň. nákladem tehdy, pokud byla v daném účetním období zaplacena Daň z převodu nemovitosti, dědická, darovací účtujeme na538/345 daň dědická a darovacínejsou daň. uznatelné daň z převodu nemovitostije daň. uznatelná, pokud byla v daném úč. období zaplacena Zálohy na daň platí se usilniční daně – předpis silniční daně531/345 zálohy na daň z příjmu – podle §38a zákona o dani z příjmu odst. 2 -ÚJ neplatí zálohy, pokud daň. povinnost za předchozí období (účetní) nepřesáhla 30.000,- - pokud překročí naše daňová povinnost v roce 2015 ->30.000,- tak v dalším roce musíme platit zálohy na daň - viz. zákon o dani z příjmu - záloha se vypočítává z daňové povinnosti v minulém roce - pokud jsme zálohou přeplatili svou daňovou povinnst tak na FŮ vrací - zálohy se platí 2x ročně, pokud daň. povinnost za předchozí období je od 30. 000,- do 150.000,- - platí se 4x ročně při daňové povinnosti nad 150.000,- u ostatních daní se zálohy neplatí Dotace dotace jsou nenávratně poskytnuté finanční prostředky -> např. ze státního rozpočtu rozeznáváme:1)PROVOZNÍ dotace - jsou určeny např. na úhradu mzdy absolventů - účtují se dovýnosů -> 648 2) INVESTIČNÍ dotace -jsou určeny na nákup DHM - snižují pořizovací cenu DHM - účet 042 na D dotace evidujeme na účtě346 nebo347 =RP Účtování Nárok na dotaci378/346,347 Příjem dotace 221/378 Použití dotace k úhradě nákladů346,347/648,668 Použití dotace na pořízení DHM346,347/042 Účtování o dotacích 1. o nezpochybnitelném právnímnároku na dotaci se účtuje na stranu MD účtu 378 (pohledávka za poskytovatele dotace) se souvztažným zápisem na straně Dal příslušného účtu z účtové skupiny 34 (máme závazek vůči poskytovateli použít ji na stanovený účel)378/346,7 2.o použití dotace se účtuje na stranu MD příslušného účtu 34. účtové skupiny (pomocí toho lze sledovat konkrétní stav čerpání dotace) se souvztažným zápisem na straně Dal buď výnosového účtu (u dotace na úhradu nákladů) nebo účtu 042 (u dotace na pořízení DHM) 346,7/648,668,042 3. o příjmu dotace se provede zápis na stranu MD účtu peněžních prostředků se souvztažným zápisem na straně Dal účtu 378 ( snížení pohledávky za poskytovatelem dotace)221/378 DAŇ daň je zákonem stanovená, zpravidla opakující se platba FO nebo PO do státního rozpočtu POPLATNÍK DANĚ buď FO nebo PO, která ze zákona nese daňové břemeno (př. zaměstnanec v pracovním poměru nese daň. břemeno, ale daň ze mzdy odvádí jeho zaměstnavatel PLÁTCE DANĚ buď FO nebo PO, která je povinna daň vypočítat, vybrat a odvést do státního rozpočtu prostřednictvím FÚ (př. zaměstnavatel za zaměstnance) SPRÁVCE DANĚ je příslušný orgán, kterému plátce daň poukazuje, který kontroluje správnost výpočtu a odvádění daně a který ukládá sankce v případě neplnění daň. povinností SAZBA DANĚ algoritmus (postup výpočtu) pomocí kterého se ze základu daně stanoví velikost daně, nejčastěji je to procento ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ je časový interval, za který se daňový základ a daň stanovuje a za který se daň hradí ZÁKLAD DANĚ částka, ze které se určitým procentem vypočítá odváděná daň DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ dokument, ve kterém musí plátce uvést všechny skutečnosti potřebné pro výpočet daně a tento výpočet předložit finančnímu úřadu v termínu dle daňových zákonů PŘEDMĚT DANĚ finanční hodnota na jejímž základě je uložena poplatníkovi daňová povinnost Členění daně přímé daně - mají vazbu na tvorbu hodnot a zisku FO a PO - každý poplatník podává přímo na finančním úřadě daňové přiznání a daň přímo uhradí důchodové- – platí

Témata, do kterých materiál patří