Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zúčtovací vztahy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

7. Zúčtovací vztahy Při styku ÚJ s okolím vznikají pohledávky a závazky, které se zúčtovávají a uhrazují: - pohledávky a závazky z obchodního styku (dodavatelé, odběratelé) - ze zúčtovacích vztahůk zaměstnancůma pojišťovnám pro zdr. a soc. zabezpečení - pohled. a závazky z titulů daňových pohl. (finanční.úřad) - závazky vůčispolečníkům,podnikům ve skupině, účastníkům sdružení Kromě reálných pohl. a závazků z věcného a časového hlediska existují i pohl. a závazkyočekávané (dohadné) – již reálně existují, k jejich proúčtování však ÚJ dosud nemá podklady. Vnitřní pohl. a závazek vzniká ÚJ z tituluodložené daně. Všechny pohledávky a závazky se v účetnictvíoceňují nominální cenou, to znamená cenou, kterou měly ke dni svého vzniku. Pokud se při inventarizaci zjistí, že reálná cena pohledávek díky jejich pochybnosti je nižší než cena uvedená v účetnictví, pak tuto nižší hodnotu pohledávek lze vyjádřitopravnou položkou – nelze ji vytvořit na zvýšení hodnoty pohledávky ani k závazkům Zúčtovací vztahy z obchodního styku Pohledávky za odběrateli jsou pohledávky, které vznikají dodáním zboží, výrobků nebo služeb odběrateli, tedy vlastně převzetím výkonů odběratelem.Účtují se na účtě311- Odběratelé. Současně se vznikem pohledávky vznikají pro dodavatele výnosy – tržby z realizace. – účty601 – Tržby za vlastní výrobky;602 – Tržby z prodeje služeb;604 – Tržby za zboží Základní účtování faktura vystavená odběrateli311 / --- cena výkonu---- / 6xx DPH---- / 343 úhrada od odběratele ---- / 311 na běžný účet221 / --- v hotovosti211 / --- Zaplacení zálohy dodavateli314 / 221 Zúčtování zálohy s fakturou321 / 314 Doplatek rozdílu mezi zálohou a fakturou321 / 221 Závazky vůči dodavatelům jsou závazky, které vznikají převzetím zboží, prací nebo služeb od dodavatele, účtované na účtu321 – Dodavatelé podle odpovídajícího dokladu, nejčastěji faktury. Doba splatnosti závazků má být stanovena ve smlouvě nebo je uvedena na faktuře. V případě nezaplacení závazku vzniká dodavateli nárok účtovat úrok z prodlení. Tímto úrokem se zvyšuje hodnota závazků vůči dodavatelům. Nesmluvním sankčním úrokům určuje jejich výši obchodní zákoník. Nesmluvní úroky jsou daňově neuznatelné. Základní účtování faktura přijatá od dodavatele---- / 321 cena výkonu – investice0xx / --- - zásoby1xx / --- - služba5xx / --- DPH343 / --- faktura smluvního úroku z prodlení544 / 321 faktura nesmluvního úroku z prodlení545 / 321 úhrada dodavatelské faktury321 / --- z běžného účtu---- / 221 v hotovosti---- / 211 - přijetí zálohy od odběratele221 / 324 - zúčtování zálohy s fakturou 324 / 311 - doplatek rozdílu mezi zálohou a fakturou221 / 311 Zaden přijatého zdanitelného plnění - u dodání zboží - je den dodání zboží dle kupní smlouvy mezi podnikatelskými subjekty. Zaden uskutečněného zdanitelného plnění – při prodeji zboží spotřebiteli – je den převzetí zboží nebo zaplacení – ten den, který nastane dříve.

Témata, do kterých materiál patří