Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zboží

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zboží = movité věci nabyté za účelem prodeje - účtuje se na účtě 132 RA - patří sem i vlastní výrobky, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen - jde o nakupované zásoby - patří mezi oběžná aktiva ÚJ - za zboží odpovídá hmotně odpovědná osoba - zboží na skladě se vede na inventárních kartách - syntetické účty pro účtování zboží: účet 131 - RA - tento účet používá ÚJ při nákupu zboží, při jeho přepravě, příjmu do skladu účet 132 - RA - slouží pro zaúčtování přijetí zboží na sklad, výdeji zboží ze skladu a k zaúčtování inventarizačních rozdílů účet 139 - RA - slouží k zaúčtování zboží na cestě → ÚJ obdržela FA od dodavatele za nakoupené zboží, ale dodávka jí do konce účetního období nepřišla - účtování: 1) FP za nákup zboží131/321 2) na konci úč. období - vyfakturované, ale nepřevzaté zboží139/131 3) v dalším úč. období - dodávka zboží přijata na sklad132/139 účet 196 - RP - na tento účet se účtují vytvořené opravné položky a jejich vyrušení - opravné položky ÚJ vytváří na dočasné snížení hodnoty zásob, kdy při inventarizaci bylo zjištěno, že užitná hodnota zásob je nižší než ocenění v účetnictví -účtování: 1) tvorba opravných položek559/196 2) rozpuštění (vyrušení) opravných položek196/559 OCEŇOVÁNÍ - nakoupené zboží se oceňuje ve skutečnýchpořizovacích cenách -pořizovací cena = cena pořízení (jmenovitá hodnota, cena nákupu) + vedlejší náklady související s pořízením - vedlejší N - přepravné, provize, pojistné při přepravě, clo,…) → tyto N nelze do N zahrnout v momentu jejich vynaložení, ale až v momentu úbytku příslušné zásoby, ke které se věcně vztahují -výdej zboží se oceňuje: v pořizovací ceně - pořizovací cenu lze snadno zjistit → víme, ze kterého přírůstku zboží došlo k výdeji metodou FIFO = zásada první do skladu, první ze skladu - výdeje se oceňují postupně pořizovací cenou od nejstarší zásoby k zásobě novější, podle toho, jak se zboží ze skladu odebírá cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměremVAP proměnlivý - pro každý výdej se počítá nový průměrVAP periodický - z určitého období se vypočítá průměr, kterým se oceňuje vydané zboží v dalším období - při velkém pohybu zásob Pořízení zboží zboží se oceňuje v pořizovacích cenách (cena pořízení + vedlejší náklady) POŘÍZENÍ ZBOŽÍ Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EUfaktura od „zahraničního dodavatele se bude účtovatobdobně jako FP od českého dodavatele, pouze s tou změnou, že částka bude zpravidla v zahraniční měně aÚJ ji musí přepočítat na Kčpoužije přitom buďpevný kurz nebodenní kurz dle ČNB (na základě vnitropodnikové směrnice) VÝPOČET A ZAÚČTOVÁNÍ DPH Z POŘÍZENÉHO ZBOŽÍspolečnost z členského státu EU nebude tento dodaný materiál zdaňovat DPH na výstupu, pokud ji česká firma sdělí svoje DIČčeská firma (kupující) si sama vypočte DPH z přijaté dodávky a má povinnost tuto vypočtenou daň odvést FÚ = tzv.přidanění ÚČTOVÁNÍ – ZPŮSOB A, B Způsob A Způsob B nákup zboží - pořízení 1) nákup v tuzemsku a) VPD131/211504/211 DPH343/311343/211 b) FP131/321504/321 DPH343/321343/321 2) vedlejší pořizovací výdaje a) VPD, FP131/211, 321504/211, 321 b) VUD131/622504/622 3) nákup v zahraničí a) FP131/321504/321 b) clo131/379504/379 c) povinnost přiznat DPH349/343349/343 nárok na odpočet DPH343/349343/349 4) převzetí zboží na sklad132/131neúčtuje se prodej zboží - k prodeji zboží dochází buď za hotové, nebo na fakturu 1) tržby za prodané zboží a) PPD211/604211/604 DPH211/343211/343 b) FV311/604311/604 DPH311/343311/343 - při prodeji se musí také zaúčtovat úbytek prodaného zboží ve skladech 2) úbytek prodaného zboží504/132neúčtuje se na konci účetního období 1) převod PS zboží do spotřebyneúčtuje se504/132 2) převod KS zboží na skladneúčtuje se132/504 - HV z prodeje zboží se zjistí jako rozdíl mezi účty 604 a 504 PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ DO VLASTNÍCH MALOOBCHODNÍCH PRODEJEN - výrobní podniky mají často své vlastní prodejny (např. pekárny, pivovary) - předáním výrobků ÚJ do prodejny se tyto výrobky mění na zboží - musí být zaúčtován úbytek výrobků a přírůstek zboží - tento převod se oceňuje ve vlastních N výroby -účtování: a) úbytek výrobků613/123 b) přírůstek zboží 1) převodka na vyrobené a předané zboží131/621 2) převzetí zboží na prodejnu132/131 → nebo jen příjem zboží do prodejny132/621 INVENTARIZACE - podle ZoÚ musí ÚJ provádět pravidelné inventarizace, při kterých se porovnává skutečný stav se stavem zboží v účetnictví - SS se zjišťuje fyzickou inventurou - při porovnávání SS s ÚS mohou být zjištěnyinventarizační rozdíly -inventarizační rozdíly: manka= úbytek zásob, u něhož nebyla zjištěna konkrétní příčina = provozní N - SS< ÚS - předepsané náhrady = provozní V -náhrada za manko: 1) v hotovosti 211 MD 2) platbou na účet 221 MD 3) srážkou ze mzdy 331 MD -účtování: a) manko do normy504/132 b) manko nad normu549/132 předpis náhrady335/648 c) úhrada manka211, 221, 331/335 přebytky= zásoba, která je sice ve skladu, ale nebyla zaúčtována do příjmu = provozní V - SS > ÚS - přebytek132/648 - účtování inventarizačních rozdílů je u způsobu A i B stejné

Témata, do kterých materiál patří