Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
UCE pisemka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Úèetní uzávìrkaPøípravné práce a) inventarizace b) zaúètování úèetních operací na konci uce období Úèetní uzávìrka a) zjištìní hospodáøského výsledku pøed zdanìním b) výpoèet základu danì z pøíjmu a zaúètování daòové povinnosti 591/343 c) uzavøení všech úètù, na úèet 710 na úèet 702Inventarizace úèetnictví musí být se skuteèností také ovìøováno k tomu slouží inventarizace, upravit stav na úètech tak, aby souhlasil se skuteènsotí, a to jak fyzického stavu, tak co do ocenìní Cílem inventarizece je:0 úètová tøída DM – kalkulaèní úèty042-poøízení DHM -stav k rozvahovému dni musí být 0 pokud není je tøeba doložit, napø. Rozestavìná budova 021 – stavby, 022- SMVa) PC na úètech 021,022 souhlasí s PC na kartách b) obrat MD odpovídá PC pøírùstkùm majetku obrat Dal na úètech 02x odpovídá úbytkùm majetku v PC08x – oprávky k...1 úètová tøída – Zásoby111(131) Poøízení materiálu, zboží2 úètová tøída – Finanèní úèty211-Pokladna-zùstatek k rozvahovému dni musí souhlasit se skuteèným stevem penìz v pokladnì pøílohou by mìla být výèetka penìz221- Pankovní úètymusí souhlasit se stavem posledního výpisu z úètu261- Peníze na cestì3 úètová tøída – Zúètovací vztahy311 – Odbìratelé, 321 – Dodavateléprovést dokladovou inventarizaci je také vhodné provést odsouhlasení zùstatkù pohledávek a závazkù u odbìratelù a dodavatelù.331-Zamìstnanci, 336- SP,SZ, 342 – Ostatní pøímé danìzùstatek k 31.12. musí souhlasit s vyúètováním mezd k 31.12341 – Daò z pøíjmùzùstatek na tomto úètu by mìl odpovídat výši záloh zaplacených v uzavíraném uce obdob343- DPHzùstatek na tomto úètu by mìl odpovídat údajùm podleního pøiznání k DPHInventarizaèní rozdílymanko. Pøebytek. tyto rozdíly se zaznamenají na pøíslušné majetkové úèty tak, aby se srovnal úèetní a skuteèný stav souvztažný zápis se provede zpravidla na výsledkových úètech,Úètování vybraných inventarizaèních rozdílù 0 tøída DMChybìjícía) DHM odpisovaný 549,582/08x b) DNM 549,582/07x, DHM neodpisovaný 549,582/03xNovì nalezenýa) DNM 01x/07 b) DHM odpisovaný 02x/08x, DHM neodpisovaný 03x/4131 tøída ZásobyÚbytek do výše norema) materiál 501/112 b) zboží 504/132 nedokonèená výroba 611/121 výrobky 613/123Manko Pøebyteka) materiál, zboží 112,132/648 b) nedokonèená výroba, výrobky 121,123/611,6132 tøída – KFM a KBUSchodek pokladní hotovosti 569/211 Odcizení neznámým pachatelem 569/211 Pøebytek pokladní hotovosti 211/668Zaúètování úèetních operací na konci uce období a) do HV promítnout dlouhodobì i krátkodobì existující rizika a možné ztráty ještì pøed jejich vznikem – opravné položky, kurzové rozdíly... b) náklady, výdaje, výnosy a pøíjmy pøiøadit k tomu období jehož se vìcnì a èasovì týkají - zaúètovat úèetní pøípady, které sice již nastaly, ale ještì k nim nejsou doklady – dohadné položky Závìreèné operace u zásob -proúètování zásob na cestì má faktury , zásoby keteré nedošly, proúètování nevyfakturovaných dodávek u nakupovaných zásob, zásoby, nemá faktury porovnání výsledkù inventury zásob s uce stavem (zpùsob A) nebo s operativí evidencí (zpùsob B) posouzení uce hodnoty zásob na skladì a rozhodnutí o pøípadné tvorbì opravbých položek èi odpisu, u zpùsobu B se musí ještì zaúètovat úprava zásob na skladì odúètování PS zásob a zaúètování KS zásob dle skladové evidence Èasové rozlišení nákladù a výnosù -náklady a výnosy se zásadnì úètují do období, s nímž vìcnì i èasovì souvisí, nikoliv do období kdy došlo k platbì, je potøeba náklady a výnosy èasovì rozlišovat, úèty èasovph rolišení podléhají dokladové inventarizaci, proto se musí u úètù 381-385 zkontrolovat zda souhlasí jednotlivé tituly èasového rozlišení se skuteèností Dohadné položkyjou eistující, avšak dosud nepotvrzené pohledávky(za pojišovnou nevíme kolik dostaneme 388) nebo závazky ( materiál máme faktura nedošla 389) Rezervyprincip tvorby a èerpání rezerv musí být øešen vnitropodnikovou smìrnicí, zùstatek rezervy je tøeba pøi inventerizaci zkontrolovat zda souhlasí se skuteèností k 31.12. a jakoukoli zmìnu øádnì zdùvodnitKurzové rozdílyje nutné úètovat na základì kurzu ÈNB platného k poslednímu dni uce období, rozdíly u finanèních úètù u pohledávek a závazkù se úètují výsledkovì tzn. Na 563,663 Opravné položkypodmínky : skuteèná hodnota sledovaného majetku je nižší než uce hodnota, snížení tohtoto majetku není trvalého charakteru, nesmìjí mít aktivní zùstatek, tvoøit opravnou položku na zvýšení hodnoty majetku se nesmíOdpis pohledávekpohledávky odepsané do nákladù na základì zákona pøedstavují daòovì uznatelný náklad Zjištìní HVzjišuje se porovnáním nákladù vynaložených na provedení výkonù a výnosù za tyto výkony - zisku a ztráty: HV pøed zdanìním (tzv. hrubý uce zisk) HV po zdanìní (tzv. disponibilní zisk) – vypoèítá se, když od hrubého uce zisk se odeète daò z pøíjmùUce HV ve struktuøe:a) provozní – porovnáním obratu 50-55 a 60-64 b) finanèní - ….............................56,57 a 66 c) mimoøádný................................58 a 68 souèet provozního a finanèního výsledku se nazývá HV z bìžné èinnosti uce HV se zjišuje na úètu 710 pøevod provozních nákladù 710/50-55 pøevod provozních výnosù 60-64/710 ---------finanèních nákladù 710/56,57--------finanèních výnosù 66/710---------mimoøádných nákladù 710/58---------mimoøádných výnosù 68/710Výpoèet danì z pøíjmù a zaúètování daòové povinnosti- HV zobrazje hospodaøení UJ bez ohledu na to zda daòové pøedpisy umožòují èi nikoliv- z toho vyplívá, že daòový základ nelze zjistit z uce údajù pøímo- pro potøeby výpoètu ZD je tøeba uce výsledek hospodaøení (pøed zdanìním) upravit o:a) položky zvyšující základ danì (pøipoèitatelné položky)úèetní náklad, které nejsou dle ZDP daòovì uznatelnými- náklady na reprezentaci - pokuty a penále(za rychlou jízdu, zneèišování ŽP) - dary - pøíspìvky P.O. které nevyplývají ze zákona (lékažské, advokátní komory) - manka a škody pøesahující náhrady za nì (kromì živených pohrom) - tvorbu jiných zákonných rezerv - tvorbu jiných zákonných opravných položek - daò dìdickou, darovací, daò z pøíjmù F. O., P.O Výnosy, které jsou zdanitelné, ale v uce nejsou z

Témata, do kterých materiál patří