Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování o směnkách a eskontním úvěru

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účtování o směnkách a eskontním úvěru jak se účtuje uhrazení závazku vůči dodavatelům směnkou jak se zaúčtuje proplacení této směnky jak se zaúčtuje uhrazení pohledávky směnkou jaké účetní případy je nutné zaúčtovat je-li směnka předložena k eskontu a je-li poskytnut bankou eskontní úvěr Směnka je potvrzenímsměnečného dlužníka – výstavce u směnky vlastní,směnečníka u směnky cizí, že v uvedené lhůtě splatí peněžní částku uvedenou na směnce tomu, kdo mu předloží směnku ke dni splatnosti. Majitel směnky – věřitel ve směnečném vztahu, tzv.remitent má tedy pohledávku za směnečníkem nebo výstavcem. V případě, že byla směnka převedena na další osoby, ručíindosant, tj. osoba, která směnku převedla každému dalšímu nabyvateli –indosatáři, že směnka bude přijata a uhrazena. Ručitelský závazek mají všichni, kdož směnku vystavili, přijali, indosovali nebo se na ni zaručili. Majitel směnky má tedy pohledávku za kterýmkoli z ručitelů, může žádat plnění na kterémkoli z nich, respektive na několika z nich, a to bez ohledu na pořadí, ve kterém se zavázali. Podstatou směnek používaných v obchodním styku je tedyzávazkový a pohledávkový vztah. Vystavením směnky se jedna forma pohledávky a závazku mění na jinou – směnečnou formu pohledávky a závazku. Veškeré záležitosti týkající se směnek jsou upravenysměnečným a šekovým zákonem s patřičnými postihy pro případ neplnění směnečných závazků. Směnka se vystavuje na směnečnou částku obsahující i směnečný úrok, kterým je rozdíl mezi původní cenou pohledávky či závazku a směnečnou pohledávkou či závazkem. Směnku lze postoupit indosatářům nebo bance k eskontu( k poskytnutí eskontního úvěru na výši směnečné hodnoty, z níž si však banka sráží úrok (disažio), který je finančním nákladem účetní jednotky). Velikostážia čidisážia závisí na celé řadě faktorů působících na finančním trhu. Pro evidenci směnečné pohledávky je v účetnictví vyhrazen účet312 –Směnky k inkasu. Se směnkami k inkasu může jejich držitel nakládat několika způsoby: držitel si ponechá směnku a v okamžiku její splatnosti ji předloží k proplacení výstavci u směnek vlastních a směnečníkovi u směnek cizích úhrada pohledávky směnkou: - hodnota pohledávky312 / 311 - úrok312 / 662 proplacení směnky odběratelem 211,221 / 312 předloží směnku k eskontu bance, která na směnku přijatou k eskontu poskytne remitentovi eskontní úvěr. Remitent tak získá před lhůtou splatnosti peněžní prostředky. Splacení eskontního úvěru se účtuje po obdržení avíza od banky o úhradě směnky dlužníkem. Pokud dlužník směnku neuhradí, banka ji vrací a poskytnutý eskontní úvěr je třeba zaplatit. předložení směnky bance k eskontu 313 / 312 poskytnutí eskontního úvěru v hodnotě směnky: - částka převedená na BÚ 221 / 232 - diskont (úrok) banky 562 / 232 oznámení banky o úhradě směnky dlužníkem 232 / 313 vrácení směnky v případě, že dlužník neproplatí 312 / 313 úhrada eskontního úvěru z BÚ 232 / 221 použije směnku na úhradu svých závazků, tj. převede směnku rubopisem na indosatáře. Stane se indosantem a zůstane mu ručitelský závazek z převedené (indosované) směnky, směnka se tak stane běžným obchodovatelným dlužným cenným papírem. Účetně lze postupovat tak, že se směnka převede na účet dlužných cenných papírů a pak se účtuje o jejím prodeji, nebo je možné účtovat přímo úhradu závazku směnkou. převod směnky do dluž. CP při úmyslu směnku prodat nebo jí uhradit závazek253 / 312 předání směnky indosatáři při jejím prodeji 561 / 253 tržba při prodeji směnky: příjem na BÚ 221 / 661 použití směnky k úhradě závazku 321 /661 přímá úhrada závazku směnkou 321 / 312 Závazkový vztah představují směnky k úhradě. Účetní jednotka má dluhy vůči dodavatelům nebo jiným věřitelům, které může uhradit vystavením směnky vlastní či akceptací směnky cizí (jako směnečník). Směnkou se tak zavazuje uhradit ke dni splatnosti směnky směnečnému věřiteli směnečnou částku. Prostý obchodní závazek je tak nahrazen závazkem směnečným. Rozdíl mezi částkou obchodního závazku a hodnotou směnky představuje pro směnečníka nákladový úrok. V závislosti na době splatnosti směnky bude směnečný závazek účtován buď na účtě322 – Směnky k úhradě (splatnosti do 1 roku), nebo478 – Dlouhodobé směnky k úhradě (splatnosti nad 1 rok). úhrada závazku směnkou: směnečná hodnota z toho – hodnota závazku321 / 322,478 - úrok562 / 322,478

Témata, do kterých materiál patří