Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Podvojné účetnictví individuálních podnikatelů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (48,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

23. Podvojné účetnictví individuálních podnikatelů Účtování individuálního podnikatele fyzická osoba, která vede podvojné účetnictví, buď dobrovolně nebo jsou povině zapsány do OR – osoby jejichž roční obrat převyšuje 40.000.000 Kč Nezřizuje účty základního kapitálu a fondů místo toho má jiný účet 491 – Účet individuálního podnikatele UIP Tento účet slouží k zaznamenávání všech osobních vkladů, výběrů podnikatele na osobní spotřebu a přijatých darů =) na zvláštním analytickém účtě. Účet 491 – UIP – může mít pasivní (zpravidla) i aktivní zůstatek (např.: při ztrátovém hospodaření; při velkém zadlužení) CIZÍ ZDROJE, REZERVY Pokud podnik očekává velký jednorázový náklad který v budoucnu ovlivní hospodářský výsledek, lze na tento účel předem vytvořit rezervu. Podnik v průběhu několika úč. období před očekávaným nákladem zahrnuje do nákladů částku, která odpovídá dané potřebě a tím vytvoří potřebné zdroje. Účty rezerv jsou účty pasivní – představují zdroj krytí připravený k vymezenému účelu. Rezervy je nutno chápat jakocizí dlouhodobé zdroje (představjí budoucí závazek), minimálně 2 roky Rezervy představují výdaje příštích období (častové rozlišení nákladů) Rezervy se tvoří na budoucí závazky, kde je znám jejich účel, ale částku a období pouze odhadujeme členění rezerv: zákonné rezervy – jeich tvorba a použití jsou stanoveny zákonem O rezervách a jsou zohledněny zákonem O dani z příjmů ostatní – jejich tvorba je upravena vnitřním předpisem uč. jednotky a nejsou zohledněny při výpočtu daňového základu Tvorba rezerv se účtuje do nákladů, podle druhu nákladů: 552 – Tvorba zákonných rezerv 554 - Tvorba ostatních rezerv 574 – Finančí náklady 584 – Mimořádné náklady použití rezerv se účtuje do výnosů (podle druhu)652; 654; 674; 684 Dlouhodobé závazky 461 – Bankovní úvěry– zde účtujeme o úvěrech, které mají dlouhodobý charakter (investiční úvěry, hypotéky) účtuje se zde i o úvěrech, které se poskytují při eskontu dlouhodobých směnek účet473 – Emitované dluhopisy (dlouhodobé) Dluhopisy a obligace patří do cenných papírů úvěrových, které vyjadřují úvěrový vztah mezi dlužníkem a věřitelem. účet457 – Dlouhodobé přijaté zálohy (delší 1 rok) zálohy přijaté před splněním dodávky na dobu delší než 1 rok účet478 – Dlouhodobé směnky k úhradě vydané směnky na úhradu závazků se splatností delší než 1 rok účet479 – Ostatní dlouhodobé závazky dlouhodobé půjčky od jiných subjektů než od banky, vklad tichého společeníka apod.

Témata, do kterých materiál patří