Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetnictví fyzických osob

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účetnictví fyzických osob kdo může vést jednoduché účetnictví jaké účetní knihy se vedou podle Zákona o účetnictví při vedení jednoduchého účetnictví v čem spočívá účetní uzávěrka a závěrka v jednoduchém účetnictví jak se vypočítá základ daně z příjmu při vedení jednoduchého účetnictví Kdo může vést jednoduché účetnictví? podle současné právní úpravy jsou to tyto účetní jednotky: Podnikatelé nezapsaní do obchodního rejstříku (OR) – podnikají na základě živnostenského nebo jiného oprávnění Fyzické osoby provozující výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů – (př. advokáti, lékaři, veterináři,…) Občanská sdružení, jejich organizační složky a orgány s právní subjektivitou, sdružení právnických osob a nadace, pokud nepodnikají, nebo pokud jejich příjmy v předchozím roce nedosáhly 3.000.000 Kč Příspěvkové organizace, jejichž roční objem výdajového rozpočtu nepřesahuje 500.000 Kč Církve a náboženské společnosti, jejich orgány a církevní instituce za stanovených podmínek Jaké účetní knihy se vedou podle zákona o účetnictví při vedení jednoduchého účetnictví? PENĚŽNÍ DENÍK- zaznamenává stav a pohyb peněžních prostředků, na základě PPD, VPD, výpis z BÚ - jeho forma není předepsána KNIHA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ – zachycuje zúčtovací vztahy k obchodním partnerům (odběratelům a dodavatelům) a k dalším prvkům v okolí účetní jednotky (peněžní ústavy, finanční úřad, zdravotní pojišťovny… POMOCNÉ KNIHY – zaznamenávají stav ostatních složek majetku a závazky z mezd, pokud má pro ně účetní jednotka použití (př. kniha jízd, karty inventárního majetku, knihy zásob = skladové karty, pokladní kniha, kniha pro evidenci nepřímých daní, kniha tržeb, kniha zakázek, mzdové listy, kniha cenin,…) Jak se vypočítá základ daně z příjmu při vedení jednoduchého účetnictví? Pramenem pro zjištěni daně z příjmu, která je placena podnikatelem finančnímu úřadu jepeněžní deník. Základ daně = zdanitelné příjmy – výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů PŘÍJMY – přijetí finančních prostředků v hotovosti nebo na bankovní účet - dělí se na zdanitelné a nezdanitelné Příjmy zahrnované do základu daně – hlavní příjmy ze samostatně výdělečné činnosti, nehmotný a hmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností, úroky z vkladů nezdaňované u zdroje srážkou,… Příjmy nezahrnované do základu daně – neovlivňují základ daně (př. přijaté úvěry, peněžní vklady vlastníků, DPH na výstupu,…) VÝDAJE – úbytek peněžních prostředků v hotovosti nebo na běžném účtu - dělí se na daňově uznatelné a daňově neuznatelné Výdaje zahrnované do základu daně – částky vynaložené na provozování činnosti Dělí se na :1) Materiál a zboží – nakoupené za hotové i na fakturu. Úhrada se eviduje bez ohledu na to, zda byli vzdány do spotřeby, uskladněny nebo prodány 2)Mzdy- představují hotově vyplacené zálohy i doplatky odměn za práci zaměstnanců, včetně úhrad srážek ze mzdy (př. spoření, výživné, splátky půjček, pojištění odpovědnosti, zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti, …) 3) Pojištění (zdravotní, sociální) – uhrazuje podnikatel za sebe (popřípadě i za spolupracujícího člena rodiny) a za své zaměstnance (část platí sám a část jim sráží ze mzdy) příslušné pojišťovně ve stanovené výši. Podílí se tak na vytváření zdrojů pro výplatu dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení 3) Provozní režie – tvoří nejpočetnější skupinu výdajů (př. spotřeba energie, opravy, telefon, poštovné, nájemné, …)Součástí povozních nákladů jsou i odpisy hmotného i nehmotného majetku, které však nepředstavují úbytek peněžních prostředků. Výdaje nezahrnované do základu daně – podle zákona o dani z příjmu nepatří do výdajů, i když představují úbytek peněžních prostředků (př. výdaje na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku, splátky úvěrů, výdaje na reprezentaci, výdaje na osobní spotřebu podnikatele, dary, dědická a darovací daň, daň z příjmů, DPH na vstupu, …) Základ daně z příjmů při jednoduchém účetnictví: - informace získáme především z podkladů v peněžním deníku Příjmy celkem - Výdaje celkem ( zahrnují odvedení sociálního a zdravotního pojištění)___________ Základ daně - Odčitatelné položky ( např. na poplatníka, na děti, invalidé, studenti …)__________ Upravený základ daně…zaokrouhlit na celé stovky dolů … podle tabulky se vypočítá daňová povinnost - Odvedené zálohy_____________________________________________________ Zjistím, zda mám přeplatek nebo nedoplatek na dani z příjmů. Nedoplatek musím zaplatit ve stanoveném termínu a o vrácení přeplatku na dani si musím požádat na finančním úřadu. Na základě údajů v peněžním deníku a pomocných knih vyplníme daňové přiznání. Součástí daňového přiznání je přehled příjmů a výdajů, majetku a závazků. Výkazy příjmů a výdajů, majetku a závazků si vyplníme pro sebe. Uzávěrkové účetní práce ( operace, které se doplňují za poslední zápis v peněžním deníku) zaznamenávají se odpisy investičního majetku a pro další účetní práce je třeba zjistit součty v peněžním deníku tvorba rezerv kurzové rozdíly jako počáteční stav příštího roku se vedou zůstatky peněžních prostředků, tzn. zůstatek pokladní hotovosti, zůstatek na účtech v bance a průběžných položek = rozdíly mezi příjmy a výdaji těchto dvojsloupců uzavírají se pomocné knihy Odlišnosti účtování plátců DPH Tyto odlišnosti se projevují v evidenci pohledávek a závazků a v peněžním deníku. POHLEDÁVKY(za odběrateli) jsou sledovány v členění na uskutečněná plnění v ceně bez DPH a se samostatným vyjádřením DPH, a to v 5 % nebo 22 % sazbě.. Samostatně je sledován a) vývoz ( DPH se neúčtuje) b) výkony od daně osvobozené ( poštovní, zdravotní, sociální služby …) c) pohledávky za manka, škody, nevyúčtované zálohy na cestovné, drobný nákup…) ZÁVAZKY( vůči odběratelům) jsou sledovány odděleně u tuzemské a zahraniční dodávky Samostatně se evidují a) částky bez daně, daň ( obě sazby) i celková výše b) ostatní závazky k bance, finančnímu úřadu, institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Pohledávky a závazky zaznamenávákniha pohledávek a závazků upravená o potř

Témata, do kterých materiál patří