Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rozpis rozvahy do účtů, účet a soustava účtů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (85 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Rozpis rozvahy do účtů, účet a soustava účtů co se zachycuje na účtech a účet znázorněte jaké znáte druhy účtů podvojnost zápisů počáteční zůstatek, obraty stran, konečný zůstatek uzávěrka účtů soupisy účtů (účtové osnovy a účtové rozvrhy) Po sestavení zahajovací (počáteční rozvahy, je třeba nějakým způsobem zachytit všechny účetní případy, které nastanou během účetního období. Účetní případy se zachycují na tzv. účtech. Účet má tvarT. Každý účet má dvě strany: na jedné straně se sledují přírůstky a na druhé úbytky. Každý účet má:číslo: 112 název: Materiál na skladě dvě strany: Má Dáti ------------ Dal Na vrub ------------ Ve prospěch Debetní ------------ Kreditní Druhy účtů:aktivní - MD+ ; D- pasivní - MD- ; D+ rozvahové- aktivní a pasivní výsledkové - nákladové a výnosové pomocné - PÚR závěrkové - KÚR, ÚZ+Z Náklady a výnosy Hospodářský výsledek je možné zjistit: 1)v rozvaze: A větší než P - zisk A menší než P - ztráta 2) porovnáním nákladů a výnosů výnosy větší než náklady - zisk výnosy menší než náklady - ztráta Suma nákladů a suma výnosů se zjistí naúčtu zisků a ztrát. 710 - Účet zisků a ztrát MD N D MD V D + - N V - + účtujeme na MD účtujeme na D Náklady získáme převedením všech zůstatků nákladových účtů. Výnosy získáme převedením všech zůstatků výnosových účtů. Náklady vedouk úbytku aktiv,výnosy jsou naopak jejichpřírůstkem. Účet zisků a ztrát Na tento účet převádíme při účetní závěrce konečné zůstatky nákladových a výnosových účtů. Náklady účtujeme na stranu MD, výnosy na DAL. Z tohoto účtu zjistíme hospodářský výsledek, zisk nebo ztrátu. Zisk zaúčtujeme k nákladům, ztrátu k výnosům. Tento hospodářský výsledek převedeme na konečný účet rozvažný, zisk na stranu dal a ztrátu jako snížení zdroje MD. Účet zisků a ztrát slouží k informaci o hospodaření v podniku jak vlastníkům tak bankám a finančnímu úřadu. Otevření účtů hlavní knihy při založení ÚJ a následně na počátku každého účetního období, kterým je kalendářní rok, se provádí podvojným účetním zápisem prostřednictvím účtu 701. PS –A / 701 –rozvahový stav Rozvahový stav701 / P –PS V průběhu účetního období účtuje ÚJ na účty uvedené ve svém účtovém rozvrhu. Pokud nastane účetní případ, pro který nemá založený účet, lze účtový rozvrh doplnit. Nový účtový rozvrh pro každé následující účetní období se sestavuje pouze v případě, že dojde ke změně oproti předchozímu účetnímu období. Pokud ke změně nedojde, prodlužuje se pouze platnost stávajícího rozvrhu pro příští rok. Koncem účetního období se uzavírají všechny účty převedením jejich zůstatků podvojným účetním zápisem, a to účtů rozvahových na 702 a účtů výsledkových na710. Provedením této uzávěrky je účetně uzavřeno uplynulé účetní období, jehož vyvrcholením je sestavení roční účetní závěrky tj. rozvahy, výsledovky a přílohy k účetním výkazům. 702 / A –KZ KZ –P / 702 710 / N V / 710 Zisk710 / 702 Ztráta702 / 710 Počáteční zůstatek (stav) – stav příslušné položky aktiv či pasiv na počátku účetního období Obrat strany účtu – úhrn položek zaúčtovaných během účetního období na jednotlivých stranách účtu (obrat strany Má dáti, obrat strany Dal) Součet strany účtu – úhrn všech částek na příslušné straně účtu (PS plus obrat) Konečný zůstatek (stav) – stav účtů na konci účetního období (rozdíl strany MD a D) Sledování stavu a pohybu majetku na aktivních účtech a zdrojů jeho financování na pasivních účtech se řídí následujícími pravidly: PS se zapisují na strany MD aktivních účtů a na stranu D pasivních účtů Přírůstky majetku se účtují na aktivních účtech na straně MD, úbytky na straně D Přírůstky zdrojů financování se účtují na pasivních účtech na straně D, úbytky na straně MD Účtová osnova: - obsahuje souhrn všech syntetických účtů používaných v účetnictví. Účetní osnovu vydává ministerstvo financí. Prostřednictvím osnovy se zajišťuje věrné a pravdivé zachycení majetku, závazků, jmění, nákladů a výnosů účetní jednotky. Účtová osnova poskytuje účetní informace. Pomocí účetní osnovy docílíme: - zdokonalení účetnictví a využívání prostředků výpočetní techniky při vedení účetnictví - srozumitelnost účetních informací a jejich kontrola - porovnatelnost účetních informací v čase a prostoru - vymezení přesných vazeb mezi potřebami podnikového řízení a ustanovení zejména obchodního a daňového práva. Účetní osnova je rozdílná jak pro jednoduché tak podvojné účetnictví. Druhy účetních osnov: pro podnikatele pro banky pro pojišťovny pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce pro politické strany, hnutí, občanské sdružení, nadace, církev,... Účetní osnova pro podnikatele:- princip: dekadické členění - osnova se dělí do 10 tříd od 0 - 9, třídy se dělí maximálně do 10 skupin, skupiny maximálně do 10 účtů. dvouřadová teorie účtů - obsahuje účty rozvahové (aktivní, pasivní), účty výsledkové (nákladové a výnosové) členění majetku v účtové osnově - hledisko likvidity (přeměna na peníze) - hledisko krátkodobosti a dlouhodobosti zdrojů financování - hledisko funkce majetku v hospodářské činnosti - IM a OM - hledisko členění vlastního jmění podle zdrojů tvorby členění nákladů a výnosů a závěrkové účty - náklady, výnosy a hospodářský výsledek se člení (provozní, finanční, mimořádné) - závěrkové účty slouží k uzavření účtů rozvahových a výsledkových a též i otevření. Účetní osnova: 0 - Investiční majetek - HIM - odpisový a neodpisový, NHIM, fin. inv. 1 - Zásoby - materiál, vlastní výroby, zboží, opravné položky 2 - Finanční účty - peníze, banky, krát. a dlouhodobé, převody, opravy 3 - Zúčtovací vztahy - pohledávky, závazky, zaměstnanci 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - ZJ , rezervy, bank. úvěry, HV 5 - Náklady - služby, spotřeby, daně, mim. nákl. fin. nákl., osobní nákl. 6 - Výnosy - fin. výn., aktivace, převod účty, mim. výnosy 7 - Závěrkové a podrozvahové účty - rozvažné, zisků a ztrát 8 - 9 - vnitropodnikové rozvahové účty – 0,1,2,3,4 - účty aktivní nebo pasivní výsledkové účty – 5,6 uzávěrkové a podrozvahové účty – 7 vnitropodnikové účetnictví – 8,9 021 pořadové číslo ve skupině třída skupina -

Témata, do kterých materiál patří