Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Účtování v akciové společnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ÚČTOVÁNÍ V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Charakteristika a.s. kapitálová společnostnejvyšší orgán:valná hromada – její činnost schvaluje stanovy, rozhoduje o snížení nebo zvýšení ZK, schvaluje úč. závěrku a rozdělení HV (431) právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři výkonný orgán:představenstvo –řídí společnost, vede účetnictvíkontrolní orgán:dozorčí rada– dohlíží na působnost představenstvaspolečnost musí být založena aspoň 1 osobouza závazky ručí společnost jako celek celým svým majetkem Základní kapitál a.s. ÚJ má při vzniku společnosti povinnost vytvořitzákladní kapitálZK = jednotlivé vklady společníků2.000.000.Kč nebo 80.000Eurvklad musí být splacen nejpozději do 1 rokuZK je tvořen počtem emitovaných (vydaných) akcií krát jmenovitá hodnota těchto akciív průběhu existence a.s. společnost může zvyšovat ZK nebo snižovat ZK (ale ne pod ty 2mil!)o zvýšení či snížení ZK rozhoduje valná hromada1) Zvýšení ZKDalšími vklady (peněžní vklady):společnost vydává nové akcie za emisní hodnotuemisní hodnota jmenovitá hodnota = EMISNÍ ÁŽIO (412) RP !EMISNÍ ÁŽIO – vydává se z toho důvodu, aby nedocházelo k zředění vlastního kapitáluZ vlastních zdrojů společnosti:není obstarán nový kapitál, ale dochází k přesunu majetku z vlastních zdrojů do ZKmusí být provedeno na základě rozhodnutí valné hromadyčistý (použitelný) zisk společnosti z předchozího úč. obdobídalší např.: fondy nebo nerozdělený zisk z min. letprovede se:vydáním nových akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií 2) Snížení ZKprojev oslabení firmypříčiny: opakovaná ztráta nebo snížení rozsahu činnostia.s. nemůže snížit ZK pod minimální hranicio snížení rozhoduje valná hromadamusí být oznámeno všem známým věřitelůmmusí být 2x zveřejněno (např. v televizi, v tisku, na webových stránkách spol.)způsoby snížení:Snížení nom. hodnoty akcií a zatímních listůjedná se o snížení z vlastních zdrojůvypořádání ztrátyna dosavadních akciích se vyznačí nižší nom. hodnota nebo výměna s nižší nom. hodnotouVzetí (vykoupení) z oběhu252 RAUpuštění od vydání nových akciílze využít u akcionářů, kteří jsou v prodlení se splácením akcií Založení a.s. společnost se zakládá:zakladatelskou listinou – pokud je 1 subjekt a to POspolečenskou smlouvou – pokud zakládá více subjektůnáležitosti smlouvy:firma, sídlo, předmět podnikání, ZK, počet akcií a jejich jmenovitá hodnota, kolik akcií který zakladatel upisuje a další údaje o akciích, určení správce vkladu Vznik a.s. společnost vzniká dnem zápisu do OR (k tomuto dni musí být splaceny všechny nepeněžité vklady a alespoň 30% peněžitých vkladů)nesplacené vklady akcionářů se evidují na účtu 353ke dni vzniku sestavujeme zahajovací rozvahu a otevíráme účetnictvípo zápisu do OR je akcionářům vydán tzv.ZATIMNÍ LIST, který nahrazuje akcie až do úplného splacení vkladu Odměny členům orgánů společnosti představenstvo a dozorčí rada523/379 ZVLN daňově neuznatelný Hospodářský výsledek a jeho rozdělení účet 431rozdělení musí být schváleno valnou hromadouke dni účetní závěrky účet musí vykazovat 0rozdělení záleží, jestli je HV zisk nebo ztrátaoproti jiným obchod. korporacím se můžeme setkat s podílem na zisku zaměstnaneckých akciínebo se můžeme setkat s tantiémy = podíl na zisku členům představenstva a dozorčí rady 431/3791) ZISK:VUD – 431/42xPřevod do nerozděleného zisku – 431/428Zvýšení ZK – 431/419Podíly na zisku akcionářům – 431/364Podíly na zisku akcie – zaměst. – 431/333Tantiémy – podíl na zisku představenstva + doz. rada – 431/379Srážková daň z podílů na zisku – 364,333,379/4322) ZTRÁRA:Neuhrazena ztráta z min. let – 429/431Snížení ZK – 419/431Vyrovnání ztráty ze zisku z min. let – 428/431

Témata, do kterých materiál patří