Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování o dlouhodobém majetku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19.7 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. Co je DM?

- DM je majetek, který se používá delší dobu než 1 rok

- ve výrobním procesu se opotřebovává

- do hodnoty nového výrobku vstupuje ve formě odpisu

2. Jak se člení DM?

- 5 kategorií

  • dlouhodobý hmotný: věci, jejichž existenci lze vizuálně ověřit, min. cena 40.000,-Kč, doba použití přesahuje 1 rok (budovy, stavby, pozemky, samostatné movité věci)

  • dlouhodobý nehmotný: min. cena 60.000,-Kč, nemateriální povaha, (předměty z práv průmyslového vlastnictví- vynálezy, ochranné známky, licence, software)

  • dlouhodobý finanční: má finanční podstatu, hodláme ho vlastnit déle než 1 rok, min. cena není stanovena, investované volné finanční prostředky, (c. p., vklady podniku do jiných společností, pokud je splněna podmínka dražby víc, jak 1 rok)

  • odepisovaný a neodepisovaný majetek

3. Jak se oceňuje DM podle zákona o UCE

-cena pořizovací- cena pořízení+ vedlejší N

- do vedlejších N patří doprava, montáž, clo, provize

- cena reprodukční- je stanovena soudním znalcem

- cena ve výši vlastních N- pokud si vytvoříme výrobek vl. činností

- vl. N tvoří N, které jsou použity na výrobu DM


4. Jak evidujeme DM?

-základní evidenci provádíme na inventárních kartách

- karta musí obsahovat inventární číslo přidělené dlouhodobému majetku, zvolený způsob odepisování, vstupní cenu, jednotlivé roční daňové odpisy

- po ukončení odepisování se na kartě zaznamená i způsob vyřazení majetku

na kartě se zaznamená, pokud je dlouhodobý majetek zcizen, zničen, prodán atd. před dokončením odepisování

5. Jak se inventarizuje DM, frekvence?

- hmotný 1x za 2 roky, jinak min. 1x ročně

1. stanovení termínů a inventarizačních komisí

2. zjištění skutečného stavu fyzickou inventurou

3. porovnání zjištěného (skutečného) stavu se stavem účetním

4. vypořádání případných inventarizačních rozdílů => manko, přebytek

6. Jak se účtují různé způsoby pořízení DM?

- DM lze pořídit:

  • koupí 042/321

  • vytvoření vlastní činností 042/624

  • vkladem společníka do ZK 0xx,(1xx)/ 353

  • převzetím z osobního užívání do podnikání (pouze OSVČ) 01x,( 02x, 03x)/491

  • formou finančního leasingu 022/082

7. Rozdíl mezi opravou a údržbou DM? Účtování?

- oprava odstraňuje částečné opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího stavu

-údržba je soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám

8. Co je TZ DM? Jak se účtuje?

- přičítá se k ceně DM a získáme tak zvýšenou vstupní cenu, vylepšení DM, nejčastěji u budov (přestavba)

9. Druhy opotřebení u DM? Jak se vyjadřuje?

- morální- z hlediska technologického pokroku (zastaralé technologie)

- fyzické- majetek hmotný i nehmotný ztrácí některé užitečné vlastnosti, opotřebovává se používáním

10. Druhy odpisů + výpočet + účtování odpisů?

- odpisy vyjadřují opotřebení

Témata, do kterých materiál patří