Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování o dlouhodobém majetku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,7 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. Co je DM? - DM je majetek, který se používá delší dobu než 1 rok - ve výrobním procesu se opotřebovává - do hodnoty nového výrobku vstupuje ve formě odpisu 2. Jak se člení DM? - 5 kategorií dlouhodobý hmotný: věci, jejichž existenci lze vizuálně ověřit, min. cena 40.000,-Kč, doba použití přesahuje 1 rok (budovy, stavby, pozemky, samostatné movité věci) dlouhodobý nehmotný: min. cena 60.000,-Kč, nemateriální povaha, (předměty z práv průmyslového vlastnictví- vynálezy, ochranné známky, licence, software) dlouhodobý finanční: má finanční podstatu, hodláme ho vlastnit déle než 1 rok, min. cena není stanovena, investované volné finanční prostředky, (c. p., vklady podniku do jiných společností, pokud je splněna podmínka dražby víc, jak 1 rok) odepisovaný a neodepisovaný majetek 3. Jak se oceňuje DM podle zákona o UCE -cena pořizovací- cena pořízení+ vedlejší N - do vedlejších N patří doprava, montáž, clo, provize - cena reprodukční- je stanovena soudním znalcem - cena ve výši vlastních N- pokud si vytvoříme výrobek vl. činností - vl. N tvoří N, které jsou použity na výrobu DM 4. Jak evidujeme DM? -základní evidenci provádíme na inventárních kartách - karta musí obsahovat inventární číslo přidělené dlouhodobému majetku, zvolený způsob odepisování, vstupní cenu, jednotlivé roční daňové odpisy - po ukončení odepisování se na kartě zaznamená i způsob vyřazení majetku na kartě se zaznamená, pokud je dlouhodobý majetek zcizen, zničen, prodán atd. před dokončením odepisování 5. Jak se inventarizuje DM, frekvence? - hmotný 1x za 2 roky, jinak min. 1x ročně 1. stanovení termínů a inventarizačních komisí 2. zjištění skutečného stavu fyzickou inventurou 3. porovnání zjištěného (skutečného) stavu se stavem účetním 4. vypořádání případných inventarizačních rozdílů => manko, přebytek 6. Jak se účtují různé způsoby pořízení DM? - DM lze pořídit: koupí 042/321vytvoření vlastní činností 042/624vkladem společníka do ZK 0xx,(1xx)/ 353převzetím z osobního užívání do podnikání (pouze OSVČ) 01x,( 02x, 03x)/491formou finančního leasingu 022/082 7. Rozdíl mezi opravou a údržbou DM? Účtování? - oprava odstraňuje částečné opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího stavu -údržba je soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám 8. Co je TZ DM? Jak se účtuje? -přičítá se k ceně DM a získáme tak zvýšenou vstupní cenu, vylepšení DM, nejčastěji u budov (přestavba) 9. Druhy opotřebení u DM? Jak se vyjadřuje? - morální- z hlediska technologického pokroku (zastaralé technologie) - fyzické- majetek hmotný i nehmotný ztrácí některé užitečné vlastnosti, opotřebovává se používáním 10. Druhy odpisů + výpočet + účtování odpisů? - odpisy vyjadřují opotřebení - oprávky= suma odpisu - ZC= VC- oprávky - dělí se: a) účetní a daňové Účetní - vyjadřují skutečnou míru opotřebení majetku, tentýž majetek může být v jednom podniku v provozu 5 let a v jiném, kde je využíván intenzivně pouze 2 roky - jsou dány zákonem o UCE - stanovuje si je účetní jednotka sama - nejsou daňově uznatelným N - počítáme: dle času- jak dlouho budeme majetek používat, dle výkonu- předpokládané množství ujetých km Daňové -jsou dány zákonem o DzP, jsou v plné výši daňově uznatelným N -tento způsob je výpočtu stanoven, používají se, aby měl přesnější představu o výši opotřebení - existuje 6 odpisových skupin, ve kterých je dána doba odpisu v letech - dělí se na: rovnoměrné a zrychlené Rovnoměrné -v každé odpisové skupině je dána % sazba pro první rok a pro další roky - RO= VC*sazba/100 Zrychlené - v každé odp. skupině je dán koeficient odpisu pro první rok a pro další roky - RO1= VC/ koeficient pro první rok - RO2= 2*ZC/ koeficient pro další roky –n n= dobu, jak dlouho už odepisuju -odpis je na jedné straně N a na druhé straně vyjadřuje opotřebení NHM 551/07xHM 551/08x - účet 551 je daňově uznatelný do výše daňových odpisů- nutno porovnat výši účetních odpisů, které vyjadřují skutečné opotřebení a výši daňových odpisů 11. Způsoby vyřazení - 2 způso

Témata, do kterých materiál patří