Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dlouhodobé závazky a úvěry

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

28. Dlouhodobé závazky a úvěry který závazek je z účetního hlediska považován za dlouhodobý jaké účetní případy se účtují na účtě Bankovní úvěry jaké účetní případy se účtují na účtě Emitované dluhopisy jaké účetní případy se účtují na účtě Závazky z pronájmu jaké jiné dlouhodobé závazky se mohou v účetní jednotce vyskytnout a jak se účtují Vlastní jmění a dlouhodobé závazky se evidují v účtové třídě 4 na účtech následujících účtových skupin: 41-Základní jmění a kapitálové fondy 42-Fondy ze zisku a převedené hospodářské výsledky 43-Hospodářský výsledek 45-Rezervy 46-Bankovní úvěry 47-Dlouhodobé závazky 49-Individuální podnikatel Závazky všeobecně můžeme z účetního hlediska rozdělit do 2 skupin Krátkodobé – splatné do 1 roku Dlouhodobé – doba splatnosti od 2 let Dlouhodobé bankovní úvěry Zaujímají mezi dlouhodobými zdroji významné místo. Existence dlouhodobé bank. úvěru signalizuje, že firma má pravděpodobně dobré podnikatelské investiční záměry, na které je banka ochotna dát úvěr. Evidují se na účtě461-Bankovní úvěry. Poskytnutí úvěru bankou na BÚ seúčtuje pomocí261-Peníze na cestě. Existuje zde možnost, že se jedná o zvláštní úvěr ke specifickému, bankou kontrolovanému účelu. V tom případě dochází k čerpání úvěru přímo z úvěrového účtu. Emitované dluhopisy Jedná se o další dlouhodobý závazek vzniklý prodejem emitovaných dlouhodobých dluhopisů. V porovnání s účtováním krátkodobých dluhopisů je nutno úrok z dluhopisů časově rozlišovat tak, aby byla dodržena věcná a časová souvislost se sledovaným účetním obdobím. Je-li úrok vybírán předem, jedná se o náklad PO. Na vydání dluhopisu musí být potvrzení od Ministerstva financí. ÚJ vydá dluhopisy, které nabídne k prodeji a tím získá peněžní prostředky. Doba splatnosti je delší než 1 rok. Součástí dluhopisu musí být tzv.TALONOVÁ KNÍŽKA neboTALON = obsahuje kupony a na každém je uvedeno datum a místo, majitel kupónu pak obdrží nějakou částku. Způsoby úročení dluhopisů Nominální úrok – vyplácí se pravidelně, nejčastěji jednou ročně po dobu splatnosti dluhopisu Ážiový úrok – rozdíl mezi nominální cenou a cenou splatnou = úroky; dlužník (emitent) uhradí cenu dluhopisu Disážiový úrok – rozdíl mezi nominální cenou a cenou pořízení – úroky se odečtou při pořízení dluhopisu a věřitel zaplatí částku nižší o úroky Emise dluhopisů375 / 473 Prodej dluhopisů221 / 375 Úroky562 / 221 Výkup dluhopisu – splácení473 / 221(211) Závazky z pronájmu Závazky z dlouhodobých pronájmů, účtované na účtě474-Závazky z pronájmu vznikají podle smluv. Jedná se dlouhodobý pronájem souboru nemovitostí a movitých věcí, využívaných nájemcem po celé zdaňovací období – tzv.komplexní pronájem. Na základě smlouvy může tento hmotný majetek odepisovat nájemce. Vznik 021,022,012 / 474 Splácení může být ve 2 variantách: 1. výší odpisů zařízení 551 / 081474 / 221 2. částka převyšující odpisy518 / 221 Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé přijaté zálohy na dlouhodobě poskytované výkony odběratelům jsou účtovány na účtě 475. Zajišťují plynulost příjmů i při dlouhodobých dodávkách, jsou zajištěním odbytu a zároveň ÚJ zavazují ke splnění povinností. Jsou svým způsobem i zdrojem financování příslušných dlouhodobých činností, na které byla záloha přijata. Přijatá záloha221 / 475 Zúčtování zálohy po vyfakturování výkonu475 / 311 Směnky k úhradě Dlouhodobé směnky k úhradě jsou ÚJ vydané nebo akceptované směnky na úhradu závazků.Doba splatnosti je delší než 1 rok. ÚJ tak získává na dobu splatnosti finanční majetek, který může použít pro financování např. provozních činností. Úrok, který ÚJ musí uhradit při navýšení původního závazku na směnečnou hodnotu je při dlouhodobé splatnosti nutno časově rozlišit jako náklady PO. Jiné dlouhodobé závazky Evidujeme je na účtě479-Ostatní dlouhodobé závazky. Jedná se např. o vklad tichého společníka. Tichý společník se podílí na zisku společnosti, kam svůj vklad vložil. Po skončení smlouvy o tichém společenství se mu vklad vrací. Vklad tich. společníka0xx,1xx,2xx / 479 Snížení závazku o podíl na tich. spol. na ztrátě479 / 431 Vrácení vkladu po skončení smlouvy479 / 0xx,2xx

Témata, do kterých materiál patří